SFS 1977:695

770695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 695

Lag

Utkom frön tr> eket

den 13 sepl. 1977

om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasse­

rörelsen;

utfärdad den 24 augusti 1977.

j66{)

Enligt riksdagens besiuU föreskrives att 5 § och 87

2 mom. lagen

(1956:216) om jordbrukskasserörelsen skall ha nedan angivna lydelse,

5 S' Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av ba nkinspektionen.

Kreditkassorna och riksorganisationen registreras hos tillsynsmyndig­

heten. Bestämmelserna om länsstyrelse i lage n (195 i :308) om ekonomiska

föreningar äga i fråga om jordb rukskasserörelsen motsvarande tillämpning
på tillsynsmyndigheten.

87 § 2 mom Senast fyra månader efter det på anm älan jämlikt 96 S 2

mom. higen om ekonom iska föreningar registrering skett av beslut om god­
kännande av fusionsavtal skall såväl den övertagande som den överlåtande

kassans styrelse göra ansökan om tillsy nsmyndighetens tillstånd att bringa

fusionsavtalet till verkställighet.

Tillsynsmyndighetens tillståndsprövning skall grundas på ett bedö­

mande av huruvida fusionen kan anses vara förenlig med deras intressen,
som äro insättare i eller eljest hava fordringar å de av fusionen berörda

kassorna. Tillstånd må icke meddelas, med mindre riksorganisationen

lämnat medgivande till fusionen eller, då centralkassa övertager annan

' Prop. 1976/77:6.3. KU 45. rskr 336.

^ .Senaste lydelse 1968-.605.

•' Se naste lydelse 1975:229.

¬

background image

kreditkassas rörelse, regeringen eller myndighet regeringen förordnar

SFS 1977:695

prövat övertagandet icke vara till skada för det allmänna.

Tillsynsmyndigheten skall ombesörja, att kungörelse om beslut, vari­

genom tillstånd lämnas till fusionsavtalets verkställande, jämte besvärs­

hänvisning ofördröjligen införes i Post- och Inrikes Tidningar.

Beslut, varigenom tillstånd givits, skall inom sex månader sedan

beslutet vunnit laga kraft av båda kassornas styrelser anmälas för regist­
rering.

När beslut om tillstånd till fusionsavtalets verkställande registrerats,

anses fusionen genomförd.

Hör till den överlåtande kreditkassan pensionsstiftelse eller personal­

stiftelse, gäller om stiftelsens överförande till den övertagande kredit­

kassan vad i lagen (1967:531) om try ggande av pensionsutfästelse m.m. är
stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
Bestämmelserna i 5 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om

anteckning i regis tret som har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖSTA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

i
. f'

P'

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.