790748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Fondkommissionslag;

SFS 1979: 748

, , f , , ,

⬢ ,rv-,r.

Utkom från trycket

utfardad den 21 juni 1979.

,

, .mn

⬢'

den 28 augu sti 1979

Enligt riksdagens besluU föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag förstås med

1. fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som av­

ser handel med värdepapper för annans räkning i eget namn,

' Prop. 1978/79; 9, NU 50, rskr 443.

2011

¬

background image

SFS 1979: 748

2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva fondkommissions-

rörelse,

3. fondkommissionsbolag: aktiebolag som har tillstånd att driva fond-

kommissionsrörelse,

4. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank och centralkassa för jord­

brukskredit,

3. fondpapper: aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation, för ­

lagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt andel

1 aktiefond.

2 § Om annat ej följer av denna lag, gäller för fondkommissionsrörelse

bestämmelserna om handelskommission i lag en (1914; 45) om kommission,
handelsagentur och handelsresande.

3 § Fondkommissionsrörelse får drivas endast efter tillstånd av bankin­

spektionen.

Tillstånd får meddelas svenskt aktiebolag och svenskt bankinstitut.

4 § Annan än fondkommissionär får ej i sin firma eller anna rs vid betec k­

ning av ve rksamhet använda ordet fondkommission eller avledning därav.

5 § Denna lag gäller ej fondkommissionsrörelse som drivs av Sveriges

riksbank.

Fondkommissionsbolag

6 § Tillstånd för aktiebolag att driva fondkommissionsrörelse får medde­

las endast om

1. bolagsordningen ej strider mot denna lag eller annan författning,
2. bolaget ej är olämpligt att driva sådan rörelse,

3. rörelsen kan antagas ej bli till skad a för det allmänna,

4. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt ang es i denn a lag.

Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har sådan

ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande,

räknas den i 2 kap. 9§ första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) före ­

skrivna tiden från tillståndsbeslutet.

7 § Bankinspektionen godkänner fondkommissionsbolags bolagsordning

i samband med att tillstånd meddelas för bolaget.

Beslut om ändring av fondkommissionsbolags bolagsordning skall prö ­

vas av bankinspektionen och får ej registreras innan det har godkänts av

inspektionen.

8 S För fondkommissionsbolag gäller vad som är föreskri vet om aktiebo­

lag i allmänhet, om anna t ej följer av denna lag.

9 § Fondkommissionsbolags aktiekapital skall uppgå till minst femhund-

2012

ratusen kronor.

¬

background image

10 § Fondkommissionsbolags styrelse skall bestå av minst tre ledamö-

SFS 1979:748

ter. Styrelsen skall utse en verkställande direktör. Denne och en av leda­
möterna skall genom tjänstgöring hos fondkommissionär eller på annat sätt
ha skaffat sig den erfarenhet som behövs för verksamheten.

11 § Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad

revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

12 § Fondkommissionsbolags firma skall innehålla ordet fondkommis­

sion. Vid beteckning av verksamheten får ej användas ordet bankir, avled­

ning därav eller utländsk form av sådant ord.

Fondkommissionsbolags verksamhet

13 § Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrö-

relsen. i samband med de nna

1. lämna kredit mot säkerhet enligt 21 §,
2. mottaga medel på konto under förutsättning att avtal enligt 20 § har

träffats,

3. köpa, sälja och byta värdepapper för egen räkning med den begräns­

ning som anges i 15 och 16 §§,

4. genom att lämna garanti eller på annat sätt medverka vid emission av

fondpapper på den allmänna marknaden,

5. mottaga fondpapper och andra värdehandlingar till förvaring eller

förvaltning,

6. lämna råd om placering av medel i värdepapper.
Om särskilda skäl föreligger, får fondkommissionsbolag efter tillstånd av

bankinspektionen utöva även annan verksamhet än som anges i första

stycket.

14 § Fondkommissionsbolag får ej utfärda obligationer, förlagsbevis el­

ler andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar.

15 § Fondkommissionsbolag får for egen räkning förvärva

1. fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att bereda bolaget lokaler

för rörelsen eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. inventarier för rörelsen eller till fastighet som fondkommissionsbola-

get äger eller till lokaler som bolaget i övrigt innehar,

3. obligation, förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda

förskrivningar,

4. aktie, emissionsbevis, andel i aktiefond och i ekonomisk förening

med de begränsningar som anges i an dra och tredje styckena samt 16 §.

Aktie eller andel i ekonomisk förening får fondkommissionsbolag ej för­

värva utan tillstånd av bankinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i

organisationen av bolagets verksamhet.

Fondkommissionsbolag, som har lämnat garanti enligt 13 § första styc­

ket 4, får ej heller utan tillstånd av bankinspektionen förvärva aktie på

grund av garantiåtagandet. Sådan aktie skall bolaget avyttra så snart det

lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl

föreligger, kan bankinspektionen förlänga denna frist.

2013

¬

background image

SFS 1979: 748

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fond-

kommissionsbolag får förvärva annan egendom än som a vses i första styc­

ket.

16

Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 §

första stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst två miljon er

kronor eller som svarar mot tv å procent av den genomsnittliga årsomsätt­
ningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast föregående ka­

lenderåren, dock högst tio miljoner kronor. 1 fråga om bolag som ej har

varit verksamt under fem kalenderår skall den genomsnittliga årsomsätt­
ningen i stället avse den tid bolaget har varit verksamt.

Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan

aktie eller andel som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fond­

kommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i

större omfattning än som a nges där.

17 § För att skydda fordran får fondkommissionsbolag utan hinder av

vad i 1 5 och 16 §§ sägs dels på offentlig auktion eller fondbörs eller vid exe­

kutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen,

dels som betalning övertaga för fordringen pantsatt egendom eller annan

egendom, om det är uppenbart att bolaget annars skulle lida avsevärd för­

lust.

Egendom som f ondkommissionsbolag har förvärvat enligt första stycket

skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äg a
rum utan förlust för bolaget.

Förvärv enligt första stycket skall ofördröjligen anmälas till bankinspek­

tionen.

18 § Fondkommissionsbolag skall till uppdragsgivarnas skydd ha eget

kapital till visst lägsta belopp som är betryggande i förhållande till bolagets
tillgångar och till gara ntiförbindelser som bolaget har ingått (placeringar).

Det egna kapitalet anses betryggande, om det uppgår till lägst ett belopp

som motsvarar sammanlagt tjugo procent av värdet av aktier, emissions­

bevis och andelar i aktief onder med undantag av sådana aktier som inne­
has som e tt led i orga nisationen av bolagets verksamhet samt sex procent

av värdet av övriga placeringar med d e undantag som an ges i andra styc ­

ket. Placeringar, för vilka reserver som avses i tredje stycket har avsatts,
skall såv itt avser aktier tagas upp till sitt marknadsvärde och såvitt avser
utlåning, garantiförbindelser, utländska valutor och obligationer till sitt
bruttovärde. �vriga placeringar skall tagas upp till sitt nettovärde.

Eget kapital k rävs ej for inneliggande kassa, checkar och postremissväx-

lar eller för obligationer och andra fordringar för vilka svarar staten, kom­

mun. bankinstitut, kreditaktiebolag eller försäkringsbolag. Eget kapital
krävs ej heller för fordran hos annat fondkommissionsbolag på likvi d för

utförd värdepappersaffär.

Som eget kapital skall vid tillämpning av första stycket anses vad so m

enligt 57 § lagen (1955 ; 183) om ban krörelse gäller som eget kapital. I fr åga
om fondko mmissionsbolags reserver för aktier får vidare med eget kapital

2014

likställas fyrtio procent av skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och

¬

background image

deras nettovärde. Från det egna kapitalet skall avräknas nettovärdet av så-

SFS 1979: 748

dana aktier eller andelar i eko nomisk förening som fondkommissionsbola-

get har förvärvat med stöd av tillstånd enligt 15 § andra stycket.

Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen för viss tid medge

att fondkommissionsbolags eget kapital får uppgå till ett lägre belopp än
som anges i första stycket.

19 § Fondkommissionsbolag skall hålla en med hänsyn till röre lsens art
och omfattning tillfredsställande betalningsberedskap.

20 § Medel som fondkommissionsbolag mottager med redovisningsskyl­

dighet skall genast avskiljas och insättas på räkning i ba nk, om annat ej har
överenskommits enligt skriftligt avtal.

21 § För kredit som fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryg­

gande säkerhet i fondp apper som har inregistrerats vid fondbörs eller som

har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det är sannolikt

att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att inregistreras vid
fondbörs.

Om säke rhet som har ställts vid kr editens beviljande nedgår i värde un­

der kredittiden, får även annan egendom eller borgen godtagas som till-
läggssäkerhet.

22 § Fondkommissionsbolag skall ägna särskild uppmärksamhet åt att

kredit ej lämnas till samma kredittagare eller till k redittagare, som är för­

bundna med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, i sådan

omfattning att fara kan uppkomma för att fondkommissionsbolaget inte

kan fullgöra sina förpliktelser. Detsamma skall gälla om den säkerhet ett

fondkommissionsbolag mottager utgörs av aktier eller förlagsbevis, som

har utgivits a v samma aktiebolag eller av aktiebolag som är förenade i så­

dan intressegemenskap.

Första stycket andra meningen skall tillämpas också på borgen gentemot

fondkommissionsbolag.

23 § Fondkommissionsbolag får ej förbehålla sig andel i v inst på affär,

som bolaget avslutar i sin fondkommissionsrörelse eller i sådan verksam­

het som anges i 13 § första stycket.

Fondkommissionsbolag får ej heller för egen räkning sälja fondpapper

som bolaget har m ottagit som lån (blankning) eller medverka vid blankning
för annans räkning.

24 § Under tid, då sådant beslut om avbrytande av handel och notering
som avses i 25 § lagen (1979: 749) om Stockholms fondbörs gäller, får fond­

kommissionsbolag ej vid eller utanför fondbörsen avtala eller medverka till

avtal om köp eller försäljning av fondpapper som beslutet avser. Uppgörel­
se får dock ske av redan avslutad affär.

Första stycket skall tillämpas också under tid, då beslut enligt 26 S lagen

om Stockholms fondbörs gäller, om rege ringen ej föreskriver annat.

2015

¬

background image

SFS 1979: 748

25 § Finns nära saraband raellan fondkoraraissionsbolag och annat före­

tag. vars huvudsakliga verksamhet består i att förvalta, handia med elle r

biträda vid handel med fo ndpapper eller lärana kredit mot säkerhet i fo nd­
papper. gäller bestämmelserna om fondkoraraissionsbolags verksamhet

och om tillsyn över fondkoraraissionsbolag i tillä mpliga delar i fråga o m så­

dant företag. Därvid skall i 13 och 16 §§ angi vna begränsningar av verk­
samheten avse företagen gemensamt. Nära samband skall anses föreligga,
om de båda företagen leds av samma eller i huvudsa k samma personer el­

ler om vinsten av företagens verksamhet helt eller till betyda nde del skall,

direkt eller indirekt, tillfalla samma eller i huvudsak samma personer.

Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen medge undantag fr ån

första stycket i fråga om visst företag.

Tillsyn över fondkommissionsbolag

26 § Fondkommissionsbolag står under tillsyn av bankinspektionen.

27 § Bankinspektionen skall övervaka att fondkommissionsbolag följer
denna lag och annan författning, som reglerar fondkoraraissionsbolags

verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av la g eller
bolagsordningen har meddelats av bolagsstämman eller styrelsen.

Det åligger inspektionen att även i övrigt med uppmärksamhet följa

fondkommissionsbolags verksamhet i den mån det behövs för känne dom
om d e förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är
av betydelse för en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten.

Inspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser iaktta-

ges som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i fondko mmis­
sionsbolag i förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana

bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter.

28 § Bankinspektionen utövar tillsyn med ledning av handlingar, som
fondkommissionsbolag enligt denna lag skall lämna till inspektionen, och

upplysningar som inspektionen inhämtar vid und ersökning hos bolaget el­

ler på annat sätt.

Undersökning hos fondkommissionsbolag skall äga rum när bankinspek­

tionen anser det behövligt eller när regeringen beslutar om det.

29 § Tillstånd att driva fondkommissionsrörelse kan å terkallas av ban k­

inspektionen om

1. fondkommissionsbolags eget kapital understiger två tredjedelar av

det registrerade aktiekapitalet och bristen ej har blivit fylld inom tre m åna­

der efter det den blev känd för bolaget,

2. fondkommissionsbolag genom att överträda denna lag eller uppen­

bart åsidosätta uppdragsgivares intresse eller på annat sätt visar sig olämp­

ligt att utöva sådan rörelse,

3. rörelsen annars prövas vara till skad a för det allmänna.

30 § �&terkallar bankinspektionen tillstånd att driva fondkommissionsrö­

relse, kan inspektionen förelägga bolaget att, intill dess denna rörelse har

2016

avvecklats, upphöra med annan verksamhet.

¬

background image

Hänför sig förhål lande som avses i 29 § till verksamhet som drivs med

SFS 1979:748

tillstånd enligt 13 § andra stycket, kan bankinspektionen återkalla sådant

tillstånd och förelägga bolaget att upphöra med denna verksamhet för viss
tid eller tills vidare.

Har tillstånd återkallats, tär bolaget dock vidtaga de åtgärder som be­

hövs för att fullgöra ingångna avtal eller för att skydda uppdragsgivare mot

förlust.

31 § Föreligger förhållande som anges i 29 § 2 eller 3, får bankinspektio­

nen meddela fondkommissionsbolaget skriftlig erinran i stället för att åter­
kalla bolagets tillstånd, om det kan antagas att bolaget låter sig rättas där­

av. Inspektionen får även meddela fondkommissionsbolag skriftlig erin­

ran, om bolaget annars ej följer i 27 § första stycket angivna stadganden

och beslut eller om annat förhållande föreligger som menligt inverkar på

bolagets säkerhet eller motverkar en sund utveckling av fondkommissions-
verksamheten. Skriftlig erinran får förenas med föreskrift om rättelse.

Föreligger missförhållande hos fondkommissionsbolag i annat fall än

som anges i första stycket, får bankinspektionen i särskilt beslut göra an­

märkning om det.

32 § Bankinspektionen skall förordna en revisor att med övriga revisorer

deltaga i revisionen av fondkommissionsbolag. Bankinspektionen kan när
som helst återk alla sådant förordnande och i stället utse ny revisor.

Har tillstånd för fondkommissionsbolag att driva fondkommissionsrörel-

se återkallats, gäller förordnandet för den av bankinspektionen utsedde re­

visorn till des s fondkommissionsrörelsen har avvecklats och revisorn till

bankinspektionen har avlämnat en berättelse över avvecklingen.

Fondkommissionsbolag skall till revisor, som har förordnats enligt

första stycket, utge ersättning med b elopp som bankinspektionen bestäm­

mer.

33 § Bankinspektionen får kalla till sammanträde med fondkommissions-

bolags styrelse eller begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

Har styrelsen ej efterkommit sådan begäran, får inspektionen kalla till ext­

ra bolagsstämma. Företrädare för inspektionen får närvara vid styrelse­
sammanträde, som inspektionen har utlyst, och vid bolagsstämma samt
deltaga i överläggning arna.

34 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur fondkommissionsbolags räkenskaper skall föras och

hur värdehandlingar skall förvaras och inventeras.

35 § Fondkommissionsbolag skall på tid o ch sätt som bankinspektionen

bestämmer

1. hålla bolagets kassa, övriga tillgångar, räkenskapsmaterial och andra

handlingar tillgängliga för grans kning av inspektionen,

2. upprätta och till inspe ktionen lämna översikt som visar bolagets till­

gångar och skulder,

3. till inspekt ionen lämna årsredovisning och i förekom mande fall kon-

2017

127-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979: 748

cemredovisning jämte revisionsberättelse samt protokoll vid ordinarie bo­

lagsstämma.

4. till inspektionen anmäla vem som har utsetts till styrelseledamot,

verkställande direktör eller suppleant samt ändring i förhålland e som har

anmälts,

5. underrätta inspektionen om bolaget har beslutat upphöra eller annars

upphör med fondkommissionsrörelse,

6. även i övrigt meddela inspektionen alla de upplysningar och uppgifter

som inspektionen anser behövliga for tillämpningen av denna lag.

Finner bankinspektionen anledning antaga att fondkommissionsbolags

eget kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet,
skall bolaget på anmodan av inspektionen ofördröjligen upprätta balans­

räkning och kalla revisorerna att granska denna.

36 § Finns i a nnat fall än som anges i 25 § väsentligt samband mellan

fondkommissionsbolag och sådant företag som förvaltar, handlar med eller

biträder vid handel med värdepapper eller lämnar kredit mot säkerhet i

värdepapper, får bankinspektionen besluta att företaget skall lämna upp­

lysningar om förhållandet till fondkommissionsbolaget och om sådan verk­
samhet som anknyter till fondkommissionsbolagets rörelse.

Bankinstituts fondkommissionsrörelse

37 § Tillstånd för bankinstitut att driva fondkommissionsrörelse får

meddelas endast om bankinstitutet ej är olämpligt att driva sådan rörelse

och om rörelsen kan antagas ej bli till skad a för det allmänna.

38 § I fråga om bankinstituts fondkommissionsrörelse gäller 23 § andra

stycket. 24 §, 29 § 2 och 3, 30 § tred je stycket samt, alltefter bankinstitu­
tets art, lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker
eller lagen (1956; 216) om jordb rukskasserörelsen.

Särskilda bestämmelser
39 § Den som på grund av befattning eller annars har anknytning till

fondkommissionär får ej för egen räkning genom köp, byte eller därmed

jämförligt fång förvärva fondpapper annat än för långsiktig förmögenhets­

förvaltning, om han normalt har insyn i uppdra gsgivares värdepappersaffä­

rer, som har sådan omfattning att det allmänna försäljningsvärdet kan på­
verkas.

40 § Den som avses i 39 § skall till fo ndkommissionären ofördröjligen
anmäla innehav av fondpapper och ändring i inn ehavet. Fondkommissio­

nären skall föra förteckning över anmälningarna och hålla den tillgänglig

för bankinspektionen.

Anmälningsskyldighet enligt första stycket omfattar fondpapper som ägs

av den anmälningsskyldige, hans make eller omyndigt barn som st år under

hans vårdnad. Har någon av dem eller flera av dem tillsammans sådan vä-

2018

scntlig ekonomisk gemenskap med annan juridisk person än fondkommis-

¬

background image

sionären som grundas på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt in-

SFS 1979: 748

tresse. omfattar anmälningsskyldigheten även den juridiska personens in­

nehav av fondpapper, om den anmälningsskiyldige har väsentligt inflytande

över den juridiska personens verksamhet.

Vid tillämpningen av denna paragraf likställs äktenskapsliknande sam­

levnad med äk tenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med

varandra eller har eller har haft ba rn gemensamt.

41 8 Styrelsen för eller verkställande direktör hos fondkommissionär
skall skyndsamt skriftligen erinra den som avses i 39 § om hans anmäl­

ningsskyldighet enligt denna lag.

42 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om den provision (courtage) som fondkommissionär upp­
bär med a nledning av kommissionsuppdrag.

43 § Till bestridande ay kostnaden för bankinspektionens tillsynsverk­

samhet skall fondkommissionär årligen erlägga bidrag enligt de närmare
föreskrifter som meddelas av regeringen. Bidraget får ej överstiga tre pro­
cent av det sammanlagda beloppet av de provisioner fondkommissionären

under nästföregående räkenskapsår har uppburit på avtal som kommissio-
nären har slutit i fråga om köp eller försäljning av värdepapper.

44 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionär får

icke obehörigen yppa uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga

förhållanden, om vilka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller i
strid med uppdragsgivares intresse begagna sig av sådan kännedom. Han
får ej heller obehörigen yppa eller begagna sig av vad han till följd av anmä­

lan enligt 40 § har fått veta om annans ekonomiska eller personliga förhål­
landen.

Den som hos bankinspektionen har tagit befattning med ti llstånds- eller

tillsynsärende enligt denna lag får ej obehörigen yppa eller nyttja vad han
därvid har fått veta om annans ekonomiska eller personliga förhållanden.

45 § Meddelar bankinspektionen föreskrift eller förbud enligt denna lag
får inspektionen förelägga vite.

46 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos rege­

ringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till omedelbar efterättel-

se. om ej annat beslutas.

Straff

47 § Den som driver fondkommissionsrörelse utan tillstånd döms till bö­

ter eller fängelse i högst e tt år.

Den som bryter mot 4 § döms till böter.

2019

¬

background image

SFS 1979:748

48 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionsbolag

som uppsåtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på an­
nat sätt lämnar bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten
döms till böter eller fängelse i högst et t år. 1 ringa fall döms ej till ansvar.

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder med nedan angivna undantag i k raft den 1 jan uari

1980, då lagen (1919: 240) om f ondkommissionsrörelse och fondbörsverk­

samhet upphör att gälla. Bestämmelsen i 1 7 § sistnämnda lag gäller dock till

utgången av år 1981.

2. Den som vid lagens ikraftträdande har ordet fondkommission eller

avledning därav i sin firma och som ej har tillstånd att driva fondkommis­

sionsrörelse får utan hinder av 4 § an vända denna firmabeteckning till ut­
gången av år 1980 e ller, om ansökan om registrering av ny firma då har
getts in, till dess ansökningen slutligt har prövats.

3. Bestämmelsen i 16 § träder i kraft den 1 januari 1985, såvi tt avser

fondkommissionsbolag.

4. Bestämmelserna i 18 och 25 §§ trä der i kraft den 1 januari 1983.

5. Den som vid lagens ikraftträdande driver fondkommissionsrörelse

med tillstånd och som ej är aktiebolag eller bankaktiebolag får utan hinder

av lagens bestämmelser fortsätta verksamheten till utgången av år 1981.

Bestämmelserna i 7-9, 12, 13, 15, 18�24, 38�41, 44, 47, 48 och 50 §§ gam­

la lagen gäller i tillämpliga delar i fråga om sådan verksamhet. I övrig t gäl­
ler 13- 15, 1 7-24, 26-35 och 39-48 §§ nya lagen i tillämpliga delar.

6. Aktiebolag som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att driva fond­

kommissionsrörelse får fortsätta verksamheten oaktat bolaget ej uppfyller

föreskrifterna i 9 - 12 §§ och utan hinder av att tillstånd enligt 6 § ej har

meddelats, dock längst till utgången av år 1980 eller, om ansökan om till­
stånd då har getts in, till de ss ansökningen slutligt har prövats.

7. Bankaktiebolag som vid lag ens ikraftträdande har tillstånd att driva

fondkommissionsrörelse får fortsätta denna utan hinder av att tillstånd en­

ligt nya lagen ej har meddelats, dock längst till utgången av den tid som gäl­

lande oktroj avser.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

INGEMAR MUNDEBO

(Ekonomidepartementet)

2020

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.