SFS 1979:749

790749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:749

om Stockholms fondbörs;

(Jen 28 augusti 1979

Utfärdad den 21 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Med fondbörsverksamhet förstås i denn a lag att köp- och säljanbud

beträffande fondpapper regelbundet sammanförs för handel och notering

av kurs.

Med fon dpapper förstås i de nna lag aktie, annat bevis om delaktighet i

bolag, obligation, förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän

omsättning samt andel i aktiefond.

2 § Fondbörsverksamhet får här i riket utövas endast av Stockholms
fondbörs.

3 § Fondbörsen står under tillsyn av bankinspektionen.

Organisation och förvaltning
4 § För fondbörsen skall finnas en styrelse, som leder verksamheten och

förvaltar fondbörsens angelägenheter.

5 § Börsstyrelsen skall bestå av nio ledamöter. Ordförande, vice ordfö­

rande och två andra ledamöter utses av regeringen, i övrigt utses genom

val en led amot av fullmäktige i riks banken och fullmäktige i riksg äldskon­

toret samfällt, en ledamot av Svenska handelskammarförbundet, en leda­

mot av Sveriges industriförbund samt två ledamöter av medlemmarna av

fondbörsen. För vaije ledamot skall finnas en suppleant som utses i samma
ordning som ledamoten.

Sker ej val enligt första stycket, utser regeringen ledamot och suppleant

som skulle ha utsetts genom sådant val.

Börsstyrelsens ledamöter och suppleanter för dem utses för tre kalender­

år. Avgår någon i förtid, utses efterträdare för återstående tid.

Regeringen bestämmer arvoden för ledamöter och suppleanter.

6 § Den dagliga ledningen och förvaltningen av fondbörsen handhas av
en börschef. Börsstyrelsen tillsätter och entledigar börschefen samt kan ut­
se och entlediga ställföreträdare för honom.

Beslut om tillsättande och entledigande av börschef skall ha biträtts av

minst två tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

7 § Börsstyrelsen kan uppdraga åt ordföranden och börschefen att ge­

mensamt, var för sig eller i förening med en eller flera av styrelsens leda-

Prop. 1978/79:9, NU 50, rskr443 .

2021

¬

background image

SFS 1979:749

möter avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan vikt att
prövningen bör ankomma på styrelsen, samt fatta beslut i fråga som ej tål

uppskov.

8 § Börsstyrelsen är beslutför med ordförande och minst fem andra leda­

möter.

Beslut fattas med enkel röstövervikt, om ej annat följer av 6, 13 elle r

24 §. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

9 § Bestämmelserna om jäv i 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1971:290)

skall tillä mpas i fråga om ledamot av börsstyrelsen och börschefen.

10 § För granskning av fondbörsens räkenskaper samt börsstyrelsens
och börschefens förvaltning skall finnas två revisorer. Bankinspektionen

utser den ene revisorn, som skall vara auktoriserad, och medlemmarna av

fondbörsen den andre. Revisorernas uppdrag gäller ett kalenderår.

För varje revisor skall utses en suppleant. Vad som föreskrivs i denna

lag om revisor skall i tillämpliga delar gälla su ppleant för honom.

Börsmedlemmar och börsombud

11 § Till medlem av fondbörsen får antagas endast den som enligt fond-

kommissionslagen (1979:748) har tillstånd att driva fondkommissionsrö-
relse och i övrigt ä r lämplig som börsmedlem.

Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen.

12 § Återkallas börsmedlems tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,

upphör medlemskapet.

13 § Om bö rsmedlem genom att bryta mot denna lag eller foreskrift som

har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämplig som
börsmedlem, får börsstyrelsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

Föreligger förhållande som avses i första stycket, får börsstyrelsen i

stället för att besluta om medlemskapets upphörande meddela medlemmen
skriftlig erinran, om det kan antagas att denne låter sig rättas därav. Skrift­

lig erinran får vidare meddelas, om det föreligger missförhållande av mind­

re allvarlig beskaffenhet i fråga om börsm edlemmen eller dennes verksam­
het.

Beslut om up phörande av medlemskap utan ansökan skall ha bi trätts av

minst två tredjedelar av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

14 § Som ombud för börsmedlem (börsombud) får godkännas endast den

som är fast anställd hos börsmedlemmen och i övrigt är lämplig för uppdra­

get.

Börsstyrelsen bestämmer antalet börsombud för varje medlem.

Ansökan om godkännande skall göras av börsmedlemmen och prövas av

börsstyrelsen.

15 § Upphör börsmedlem att vara medlem av fon dbörsen, förfaller sam-

2022

tidigt godkännande för medlemmens börsombud. Upphör börsombuds an-

¬

background image

ställning hos den medlem som har ansökt om hans godkännande, förfaller

sps 1979: 749

detta godkännande.

16 § Börsstyrelsen får återkalla godkännande av börsombud eller medde­
la ombud skriftlig erinran. Därvid tillämpas bestämmelserna om börsmed­
lem i 13 § på börsombudet.

17 § Börsstyrelsen får ej meddela beslut utan att sökande eller annan som

berörs av beslutet har beretts tillfälle att yttra sig över det som har tillförts
ärendet genom annan än honom själv, om beslutet avser

1. avslag på ansökan om börsmedlemskap,

2. upphörande av medlemskap utan ansökan,
3. avslag på ansökan om godkännande som börsombud.
4. återkallelse av godkännande som börsombud,
5. skriftlig erinran enligt 13 eller 16 §.

Börsstyrelsen får dock meddela beslut utan att åtgärd enligt första styc­

ket har vidtagits, om åtgärden är uppenbart obehövlig eller om beslutet ej
kan uppskjutas.

Fondbörsens verksamhet

18 § Handel och notering av kurs vid f ondbörsen får avse endast fond­

papper som är inregistrerade där.

19 § Beslut om inregistrering av fondpapper meddelas av börsstyrelsen.

Vid prövning av fråga om inregistrering skall hänsyn tagas till utg ivarens

eller, om annan har trätt i hans ställe, dennes ekonomiska ställning, mark­

nadsförhållandena för det fondpapper som avses och andra omständighe­
ter av betydelse för en ändamålsenlig börshandel. För inregistrering skall
vidare krävas utfästelse av utgivaren eller den som har trätt i hans stäl le att

offentliggöra upplysningar om verksamheten. Regeringen meddelar när­
mare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

Ansökan om inregistrering får ej avslås utan att sökanden har beretts till­

fälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom annan än honom

själv, om ej åtgärden är uppenbart obehövlig eller beslutet ej kan uppskju­
tas.

20 § Handel vid fondbörsen får ske endast genom börsombud.

21 {} Kurser noteras med led ning av köpanbud, säljanbud och avslut vid

fondbörsen samt offentliggörs omedelbart.

22 § Börsstyrelsen skall följa kursbildningen vid fondbörsen och se till att
handeln där sker under förhållanden som överensstämmer med denna lag

och annan författning samt med god a ffärssed.

23 § Den som har utgivit fondpapper, vilket har inregistrerats vid fond­

börsen, eller annan som har trätt i utgi varens ställe samt börsmedlem och

börsombud skall lämna börsstyrelsen de upplysningar som styrelsen anser

2023

¬

background image

SFS 1979:749

behövliga för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag

och annan författning.

24 § Börsstyrelsen får besluta om avregistrering av fondpapper, om
marknadsförhållandena eller annan omständighet föranleder det och det ej
är olämpligt från allmän synpunkt. Beslutet skall omedelbart offentliggö­

ras.

Beslut om avregistrering av fondpapper utan ansökan av utgivaren eller

av den som har trätt i ha ns ställe skall ha biträtts av minst två tredjedelar
av börsstyrelsens samtliga ledamöter.

Avregistrering enligt andra stycket får ej beslutas utan att utgivaren eller

den som har trätt i hans s tälle har beretts tillfälle att yttra sig över det som

har tillförts ärendet genom annan än honom själv, om ej åtgärden är uppen­
bart obehövlig eller beslutet ej kan uppskjutas.

25 § Om särskilda skäl föreligger, får börsstyrelsen besluta att handel

och notering vid fond börsen skall avbrytas i fråga om fond papper av visst
slag. Sådant beslut får ej gälla längre än som oundgängligen behövs.

Börsstyrelsen skall omedelbart offentliggöra beslut enligt för sta stycket

och beslut om återupptagande av handel och notering. Om s ådant beslut
skall styrelsen samtidigt underrätta dem som har tillstånd att driva fond-

kommissionsrörelse.

26 § Under utomordentliga förhållanden får regeringen besluta att all
handel och notering vid fondbö rsen skall avbrytas. Är fara i dröjsmål, får

sådant beslut meddelas av börsstyrelsen efter samråd med bankinspektio­

nen. Börsstyrelsens beslut får avse högst en vecka.

1 fråga om beslut enligt första stycket tillämpas 25 § andra sty cket.

27 § Till be stridande av kostnaden för fondbörsens verksamhet får utta­

gas avgifter av börsmedlem och den vars fondpapper har registrerats vid
fondbörsen i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av rege­

ringen.

28 § Av fondbörsens kapital skall en miljon k ronor avsättas till en grund­

fond.

Fonden får användas endast för att täcka förlust som har uppkommit i

fondbörsens verksamhet och som ej kan t äckas av andra medel.

Nedgår fonden under en miljon k ronor, skall börsslyrelsen vidtaga åt­

gärder som syftar till att den snarast åter uppgår till föreskrivet belopp.

Tillsyn

29 § Bankinspektionen skall övervaka att verksamheten vid fondbörsen

utövas i enlighet med denna lag och de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen. Inspektionen skall vidare verka för att verksamheten vid
fondbörsen sker på ett tillfredsställande sätt och med uppmärksamhet följa

verksamheten i den mån det behövs för kännedom om förhållanden som är

2024

av betydelse för en sund utveckling av denna.

¬

background image

30 § Börsstyrelsen skall hålla protokoll och övriga handlingar tillgängliga

SFS 1979: 749

för bankinspektionen. Styrelsen skall även i övrigt lämna inspektionen de

upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omstän­

digheter som inspektionen begär.

31 § Har börsstyrelsen fattat beslut som striden mot denna lag eller mot

föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, får bankinspektionen för­

bjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektio­
nen förelägga börsstyrelsen att göra rättelse, om det kan ske. Inspektionen

kan även förelägga börsstyreisen att fullgöra skyldighet enligt denna lag el­
ler föreskrift som har meddelats med stöd av lagen.

Meddelar bankinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna para­

graffår inspektionen utsätta vite.

32 § Om särskilda skäl föreligger, får bankinspektionen kalla till sam­

manträde med börsstyrelsen. Vid börsstyrelsens sammanträden får före­
trädare för inspektionen närvara och deltaga i överläggn ingarna.

1

33 § Den som hos bankinspektionen har tagit befattning med tillsyns­
ärende enligt denna lag får ej obehörigen yppa eller nyttja vad han därvid
har fått veta om annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

34 s Till bestridande av kostnaden för bankinspektionens tillsynsverk­
samhet skall fondbörsen årligen erlägga bidrag enligt de närmare föreskrif­

ter som m eddelas av regeringen.

35 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag förs hos rege­

ringen genom besvär. Inspektionens beslut länder till om edelbar efterrät­
telse, om ej annat beslutas.

Övriga bestämmelser

36 § Den som är eller har varit ledamot av börsstyrelsen, styrelsesupp­
leant e ller befattningshavare vid f ondbörsen får ej obehörigen yppa eller

nyttja vad han under uppdraget eller i tjä nsten har fått veta om annans af­

färsförhållanden eller personliga förhållanden.

37 § Den som i strid med 2 § b edriver fondbörsverksamhet döms för ola­
ga fondbörsverksamhet till b öter eller fängelse i högst ett år.

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

2. Förordnande som enligt äldre bestämmelser har meddelats för leda­

mot av börsstyrelsen, revisor eller börschef gäller fortfarande. Detsamma

gäller i fråga om förordnande som suppleant för ledamot av börsstyrelsen
eller för revisor samt som ställföreträdare för börschef.

3. Beslut som enligt äldre bestämmelser har meddelats om antagande av

börsmedlem eller om g odkännande av börsombud gäller fortfarande.

2025

¬

background image

SFS 1979:749

4. Beslut som enligt äldre bestämmelser har meddelats om inregistrering

av värdepapper vid fondbörsen och som är i kraft vid utgången av år 1979
gäller även efter nämnda tidpunkt.

5. Verksamhet, som enligt den nya lagen är fondbörsverksamhet och

som vid ikraftträdandet bedrivs av sammanslutning av svenska fondkom-

missionärer, får fortsätta i den mån verksamheten inte övertages av Stock­
holms fondbörs, dock längst till utgången av år 1981.

6. Har ansökan om börsauktion gjorts före den nya lagens ikraftträdan­

de, skall beträffande auktionen tillämpas 56 § lagen (1919:240) om fond-

kommissionsrörelse och fondbörs verksamhet.

7. Bestämmelsen i 24 § nya lagen om avr egistrering av fondpapper skall

icke gälla avregistrering av fondpapper, om ansökan har gjorts före ikraft­
trädandet.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regerin gens vägnar

OLA ULLSTEN

INGEMAR MUNDEBO

(Ekonomidepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.