SFS 1980:254

800254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:254 Lag

Utkom från trycket

den 21 maj 1980

400

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

utfärdad den 30 april 1980.

föreskrivs att 44 § fondkommissi

U979.748) skall ha nedan angivna lydelse.

ionslagc"

1979/80:80. KU 45. rskr 269.

¬

background image

!'P

^

styrelseledamot eller befattningshavare hos fondkommissionär för

j^};e obehörigen röja uppdragsgivares affårsförhållanden eller personliga

SFS 1980:254

förliAllandcn. om vil ka han erhållit kännedom i denna sin egenskap, eller i

strid m ed uppdragsgivare s intresse utnyttja sådan kännedom. Han får ej
heller obehörigen röja eller utnyttja vad han til l följd av anmälan enligt 40 §

har fått ve ta om annans ekonomiska eller personliga förhållanden.

Denna la g träder i kraft den 1 januari 1981.

Pä regeringens vägnar

GÖSTA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

' .Ändringen innebär bl. a. att andni stycket upphävs.

f

»1

.-.i

aoixtm :

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.