SFS 1982:722

820722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:722

Lag

Utkom från trycket

om ändHng i fondkommissionslagen (1979; 748);

den 14 juli 1 982

utfärdad deti 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § fondkommissionslagen

(1979: 748) skall ha nedan angivna lydelse.

27 § Bankinspektionen skall övervaka att fondkommissionsbolag följer

denna lag och annan författning, som reglerar fondkommissionsbolags

verksamhet, samt bolagsordningen och de beslut som med stöd av lag eller
bolagsordningen har meddelats av bolagsstämman eller styrelsen.

Det åligger inspektionen att även i övrigt med uppmärksamhet följa

fondkommissionsbolags verksamhet i den mån det behövs för kännedom
om de förhållanden som kan inverka på bolagets säkerhet eller annars är
av b etydelse för en sund utveckling av fondkommissionsverksamheten.

Inspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser iaktta-

ges som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i fondkomm is­

sionsbolag i förhålland e till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana

bestämmelser som angår bolagets inre angelägenheter.

1716

' Prop. 1981/82; 180. NU 45. rskr 385.

¬

background image

' �iii bankin spektionens befattn ing med frågo r om fondkommissionsbo-

SFS 1982; 722

iägs marknadsföring gäller vad särskilt är stadgat.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Lars Persson

(Ekonomidepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.