841116.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:1116 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1984

2472

om ändring i lagen (1950:272) om rätt för utländska

försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige;

utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1950:2 72) om rätt

för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige^

dels att 34 § skall upphö ra att gälla,
dels an I, 2, 6,7, 10, 13, 15-16, 25,25 a, 27, 28 och 35 §§ skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 a och 25 b §§, av nedan

angivna lydelse.

1

Utländskt försäkringsföretag får, under förutsättning att företaget

erhållit tillstånd (koncession) därtill enligt 7 §, här i riket driva försäkr ings­

rörelse genom generalagent som syssloman och i övrigt under villkor, som

stadgas i denna lag.

Försäkringsinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om

huruvida koncession enligt förs ta stycket krävs för en planerad verksam­
het.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande för den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands­

besked är även försäkringsinspektionen bunden av detta besked.

' Prop. 1984/85; 77, NU II. rskr III .

^ Senaste lydelse av

34 § 1965:168,

lagens rubrik 1982: 1083.

' Senaste lydelse 1982: 1083.

¬

background image

' Oiti det finns särskilda skäl och företagets reglemente tillåter det, far ett

SFS 1984:1116

utländskt försäkringsföretag som har erhållit koncession medges att genom

generalagenten driva annan rörelse här i riket än försäkringsrörelse. Med­
givande lämnas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, för­
säkringsinspektionen .

Om det finns skäl, får ett medgivande enligt fiärde stycket återkallas av

den som får lämna sådant medgivande.

2 §'' Utländskt försäkringsföretag far här i riket driva livförsäkringsrörel­
se, endast om företaget i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,
samt annan försäkringsrörelse, endast om företaget i hemlandet med laga

rätt driver rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäk­
ring.

Utländskt försäkringsföretag här i riket far inte med direkt livförsäk­

ringsrörelse förena försäkringsrörelse som avser annat än personförsäk­
ring.

Bestämmelserna i denna lag om livförsäkring gäller också i fråga om

personförsäkringar av annat slag. De behöver dock inte tillämpas för

sådana personförsäkringar som har meddelats antingen för en tid av längst
fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för längst fem år i
sänder.

Ersättning, som utges i for m av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av

försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk­

ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför­

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 6 § tredje
stycket, 7 § tredje stycket, 9 § första stycket, 10-15 samt 17, 24 och 28 §§

i tillämpliga delar.

5 a § Med ba nkinstitut avses i denna lag bankaktiebolag, sparbank och
sådan kreditkassa som avses i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörel­
sen.

6

Ansökan om koncession görs hos regeringen. I ansökningen skall

anges den försäkringsgren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall
inlämnas till försäkringsinspektionen och vara åtföljd av:

1. handlingar som styrker generalagentens behörighet enligt 4 §;
2. det för företaget gällande reglementet;
3. bevis att företaget i sit t hemland driver försäkringsrörelse enligt 2 §

första stycket jämte behörigen styrkt uppgift om den tid detta ägt rum samt
om anmärkningar, som av myndigheterna i företa gets hemland under de
sista tre åren kan ha framställts mot företagets verksamhet, och dessutom
företagets årsredovisningar och revisionsberättelser för den tid fö retaget

varit i verksam het, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt för generalagenten att på företagets vägnar här i

riket driva försäkringsrörelsen samt att ta emot stämning och själv eller

⬢' Senaste lydelse 1982: 1083.

^ Senaste lydelse 1982: 1083.

2473

¬

background image

SFS 1984:1116

genom annan tala och svara i alla rättsförhållanden som har samband med

försäkringsrörelsen;

5. bevis att företaget för de ändamål som anges i 16 § samt på det sätt

och under de villkor, som försäkringsinspektionen godkänner, i bankinsti­
tut har deponerat värdehandlingar, som inspektionen godtagit, till ett vär­

de som motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring som gällde då ansökningen lämnades in;

6. en plan för den tilltänkta verksamheten.
Deponering enligt första stycket 5 skall ske särskilt för livförsäkring och

särskilt för annan försäkring. Försäkringsinspektionen får bestämma att

deponeringen får ske med det lägre belopp som inspektionen med hänsyn

till rörelsens omfattning och beskaffenhet anser skäligt. Sådant beslut får
inspektionen återkalla om det finns skäl till det.

Om rörelsen skall avse livförsäkring, skall enligt 11 § upprättas särskilda

grunder för verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ansökningen om

koncession, skall underställas regeringen för stadfastelse.

7

Regeringen beviljar koncession om ansökningen står i överensstäm­

melse med denna lag och den planerade verksamheten inte bedöms vara

oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet. I samband där­

med godkänner regeringen generalagenten.

Koncession beviljas tills vidare e ller, om det finns särskilda omständig­

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räken­

skapsårets slut.

Innan koncession meddelas för rörelse, som avser livförsäkring, prö­

var regeringen om de upprättade grunderna för verksamheten överens­
stämmer med denna lag och andra författningar. Regeringen prövar då

också om särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen
och beskaffenheten av den tilltänkta rörelsen. I samband med beviljandet
av koncessionen stadfaster regeringen grunderna för verksamheten.

Avser ansökan endast utvidgning av beviljad koncession till ny försäk­

ringsgren eller utbyte av koncession för viss försäkringsgren mot konces­

sion för annan gren, får försäkringsinspektionen besluta i ärende t i rege­
ringens ställe, om ärendet icke är av principiell betydelse eller i övrigt av

synnerlig vikt.

10 § ' Det åligger generalagenten att för varje räkenskapsår enligt formu­

lär, som fastställs av försäkringsinspektionen, upprätta redogörelse för

företagets verksamhet inom riket.

För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis om att värdet av den av företaget gjorda depositionen enligt
6 § första stycket 5 motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen
(1962; 381) om allmän försäkring som gällde vid räk enskapsårets utgång. I
redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder, som
skuld tas upp det vid samma tidpunkt beräknade värdet av företagets

ansvarighet på grund av

1. löpande försäkringar (premiereserv).

2474

** Senaste lydelse 1977:690.

' Senaste lydelse 1982: 1083.

¬

background image

/

2. försäkringsersättningar för inträffade försäkringsfall (ersättningsre-

SFS 1984:1116

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning och

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk­

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning.

13 § ® Tillgångar motsvarande värdet av de försäkringstekniska skul­
derna för livförsäkring skall vid vaije tidpunkt redovisas i såd ana värde­

handlingar som anges i 7 kap. 9 § första stycket 1 -7 försäkringsrörelsela­
gen (1982:713), eller i lån mot säkerhet i företagets försäkringsbrev inom

återköpsvärdet eller, i den mån försäkringsinspektionen medger det, vär­
det av återförsäkringsgivarnas ansvarighet på grund av livförsäkringar,
som har övertagits i åter försäkring.

I de tillgångar som skall motsvara värdet av de försäkringstekniska

skulderna får räknas in 90 procent av deponeringen enligt 6 och 10 §§ under
förutsättning att deponeringen till den delen består av sådana värdehand­
lingar som avses i första stycket samt förvaras åtskild från deponeringen i
övrigt.

Utan hinder av första stycket får ett belopp, motsvarande högst tjugo

procent av de försäkringstekniska skulderna för egen räkning, redovisas i
andra värdehandlingar än sådana som nämns i första stycket, dock inte i

aktier.

Med de försäkringstekniska skulderna för egen räkning förstås den del

av de förs äkringstekniska skulderna, som icke motsvarar värdet av åter­
försäkringsgivarnas ansvarighet.

15

De värdehandlingar, i vilka fö rsäkringstekniska skulder helt eller

delvis redovisas och som inte är deponerade enligt 6 eller 10 §, skall

förvaras här i riket avskilda från företagets övriga tillgångar och under

minst två lås med olika nycklar, av vilka en innehas av ett av försäkringsin­

spektionen förordnat ombud. Försäkringsinspektionen får dock på fram­
ställning av företaget medge att värdehandlingarna i stället, på det sätt och

under de villkor som inspektionen bestämmer, sätts i särskilt förvar i
bankinstitut. I dessa värdehandlingar och i de värdehandli ngar som avses i

13 § andra stycket har försäkringstagarna panträtt som i handpant till
säkerhet fö r att företaget fullgör sina förpliktelser enligt försäkringsavta­

len.

Generalagenten skall se till att det alltid finns värdehandlingar till erfor­

derligt belopp i förvar enligt fö rsta stycket.

Om en värdehandling som har satts i förvar skall tas ut eller bytas, skall

bestämmelserna i 7 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrö relselagen (1982:713)

tillämpas. Vad som dä r sägs om styrelse, verkställande direktör och behö­

rig företrädare för bolag skall avse generalagent eller ombud, som enligt

27 § har utsetts av företaget.

Om en generalagent eller ett ombud, som ett företag har utsett enligt

" Senaste lydelse 1982: 1083.

'

Senaste lydelse 1982: 1083.

2475

¬

background image

SFS 1984:1116

27 §, inte fullgör vad som åligger honom enligt denna paragraf, skall det av

försäkringsinspektionen förordnade ombudet genast göra anmälan om det­

ta till inspektionen.

15 a §'° För försäkring av annat slag än sådan personförsäkring, beträf­
fande vilken rörelsen drivs med tillämpning av de särskilda bestämmelser­

na om livförsäkring, skall depositionen enligt 6 § första stycket 5 inom åtta
månader efter utgången av vaije räkenskapsår uppgå till ett belopp som
motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.

Om bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret överstiger deposi­

tionen enligt första stycket, skall depositionen uppgå till ett belopp som

motsvarar bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret.

�verstiger det sammanlagda beloppet av vad ett försäkringsföretag har

deponerat väsentligt den premieinkomst som anges i andra stycket, får
försäkringsinspektionen medge företaget att få ut det överskjutande belop­

pet i den mån det ta inte hänför sig till en deposition enligt första stycket.

16 §" Tillgångar som ett utländskt försäkringsföretag enligt 6, 10 och 15
a §§ d eponerat i b ankinstitut och som inte är pantsatta enligt 15 § andra

stycket far användas endast till betalning dels av fordringar på grund av

försäkringsavtal, som tillhör företagets rörelse här i riket, dels av böter,

viten, avgifter och ersättningar som i anledning av denna rörelse kan

åläggas företaget, generalagenten eller av företaget utsett ombud som
avses i 27 §, dels ock, i hände lse av särskild administration av ett företags

livförsäkringsrörelse här i rik et, av administrationsboets fordran hos före­

taget.

25 §'^ Försäkringsinspektionen får meddela de erinringar i fråga om ut­
ländska försäkringsföretags verksamhet här i riket som inspektionen anser

behövliga.

Försäkringsinspektionen skall förelägga företaget att inom viss tid vidta

erforderliga åtgärder, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag e ller föreskrifter som har meddelats

med stöd av denna lag eller grunderna, om sådana finns,

2. grunderna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattning­

en och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. i bankinstitut enligt 6, 10 eller 15 a § deponerat belopp minskats

genom att värdehandlingarna avsevärt nedgått i värde eller av annan

anledning,

4. de tillgångar som motsvarar värdet av de försäkringstekniska skul­

derna inte är tillräckliga eller

5. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsföretagets

verksamhet.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom den bestäm­

da tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt

2476

Senaste lydelse 1982: 1083.

" Senaste lydelse 1982: 1083.

Senaste lydelse 1982; 1083.

¬

background image

i undanröjts, skall försäkringsinspektionen göra anmälan om detta till rege-

SFS 1984:1116

ringen. Om regerin gen finner så svåra missförhållanden föreligga, att för­

säkringsverksamheten bör upphöra, kan regeringen förklara koncessionen
förverkad.

Beslut, varigenom koncessionen förklarats förverkad, skall av försäk­

ringsinspektionen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

25 a

Försäkringsinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten

att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar att
sända in behöriga redovis ningshandlingar och revisionsberättelser.

Försäkringsinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna

lag än som avses i första stycket med vite .

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i fö rsta stycket kan

försäkringsinspektionen döma ut vitet.

Försäkringsinspektionens beslut varigenom vite enligt första stycket

förelagts eller utdömts får överklagas hos kammarrätten genom, besvär.

25 b § Om det kan antas att någon driver sådan verksamhet att denna lag
är tillämplig, får försäkringsinspektionen förelägga denne att till inspektio­
nen lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma
om lagen är tillämplig.

Om försäkring sinspektionen finner att någon driver försäkringsrörelse

utan erforderlig koncession, skall inspektionen förelägga denne att inom

viss tid ansöka om koncession eller vidta de ändringar i verksamheten som

inspektionen anger eller också upphöra med ve rksamheten.

27 §''' Upphör utländskt försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse
här i riket, åligger det företaget att med bifogande av behörig fullmakt hos

försäkringsinspektionen uppge ombud, som godkänns av inspektionen, att

på företagets vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda företaget med

avseende på redan meddelade försäkringar. För tiden intill dess sådan
anmälan har skett får försäkringsinspektionen förordna ett ombud med

nämnda befo genhet. Inspektionen skall ofördröjligen införa kungörelse i
Post- och Inrikes Tidningar om godkännandet eller förordnandet. Intill

dess sådant kungörande har skett, får försäkringstagare hos försäkringsin­
spektionen sätta in förfallen försäkringspremie med samma verkan som om
den blivit inbetald till företa get.

Har utländskt försäkringsföretag upphört att driva försäkringsrörelsen

här i riket, får tillgångar som företaget enligt 6 och 10 §§ samt 15 a § första

stycket har depo nerat i bank institut, efter anmälan hos försäkringsinspek­
tionen, återlämnas till företaget om det visas att företagets samtliga förbin­

delser som avses i 16 § blivit fullgjorda e ller att företaget för deras fullgö­

rande ställt annan säkerhet, som godkänns av inspektionen. Om rätt att få
ut belopp, som har deponerats enligt 15 a § and ra stycket, gäller bestäm­
melserna i tredje st ycket av samma paragraf.

" Senaste lydelse 1982; 1083.

" Senaste lydelse 1982: 1083.

2477

¬

background image

SFS 1984; 1116

28 §'^ Har koncession för utländskt försäkringsföretag att här i liket

driva livförsäkringsrörelse förklarats förverkad, skall för tillvaratagande

av livförsäkringstagarnas rätt en särskild administration inträda. Bestäm­

melserna i 14 kap. 2 5-28 §§ om särskild administration i försäkringsrörel­

selagen (1982:713) skall tillämpas. Vidare gäller bestämmelsen i 14 kap.
23 § samma lag om förbud att meddela nya försäkringar. Vid tillämpningen
av nu nämnd a lagrum skall iakttagas, att upphörande av företagets rätt att
driva livförsäkringsrörelse här i riket skall anses motsvara livförsäkrings­

bolags trädande i likvidation eller beslut om avträdande av dess egendom
till konkurs samt att vad i 14 kap . 26 § Qärde stycket försäkringsrörelsela­

gen sägs om registrering i stället skall avse kungörande i Post- och Inrikes
Tidningar. I fall som här avses må överlåtelse av livförsäkringarna ske,
förutom till svenskt försäkringsbolag, jämväl till utländskt företag, som

erhållit koncession för livförsäkringsrörelse här i riket.

Där vid överlåtelse av försäkringarna eller eljest uppstått överskott,

skall ur detta i första hand gäldas kostnaden för administrationen och
oguldet sådant bidrag, som avses i 26 §, varefter återstoden skall överläm­

nas till det företag, vars försäkringar varit föremål för administration.

Har företag i annat fall än enligt första stycket upphört att driva livför­

säkringsrörelse här i riket, är företaget likväl skyldigt att på det sätt som
anges i 13-15 §§ redovisa tillgångar motsvarande värdet av de försäkrings­

tekniska skulderna för redan meddelade livförsäkringar. Det åligger om­

bud, som har utsetts av företaget enligt 27 §, att fullgöra de skyldigheter

enligt 10, 15 och 24 §§, som f örut åvilat generalagenten. Om ej tillgångar

motsvarande värdet av de försäkringstekniska skulderna redovisas eller
om det av annat skäl finns anledning anta att livförsäkringstagarnas rätt på
grund av försäkringsavtalen äventyras, ankommer det på försäkringsin­
spektionen att besluta att administration enligt första stycket skall inträda.
Om de till redovisning avsatta tillgångarna anses otillräckliga får dock
administration inte föreskrivas, förrän försäkringsinspektionen har före­
lagt företaget att fylla bristen och denna inte täckts inom fyra veckor efter
det att sådant föreläggande skett. Om i ett sådant fall administration
inträder, skall bestämmelserna i första stycket om upphörandet av företa­
gets rätt att driva livförsäkringsrörelse här i riket i stället avse meddelandet
av beslut om administration.

35 §'^ Till b öter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet till försäkringsinspektionen meddelar oriktiga eller

vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som han är skyldig att

lämna uppgift om enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft de n 1 januari 198 5.
2. En ansökan om koncession som har ingivits före den 1 januari 19 85

men som då inte har avgjorts skall kompletteras i enlighet med de nya
bestämmelserna i 6 §.

3. En nedsättning av värdehandlingar enligt 6 § första stycket 5 eller

15 a § som har gjorts i riksbanken före lagens ikraftträdande och som avser

2478

" Senaste lydelse 1982: 1083.

Senaste lydelse 1982; 1083.

¬

background image

rörelse, för vilken koncession har beviljats före lagens ikraftträdande,

SFS 1984:1116

skall efter lagens ikraftträdande gälla som deposition i b ankinstitut, dock
låiigst t. o. m. den 30 juni 1985.

4. Ett utländskt försäkringsföretag som vid utgången av år 1984 har

svensk koncession och som driver sådan rörelse som avses i 15 a § skall
senast d en 1 j anuari 1988 till försäkringsinspektionen ha inkommit med

bevis om att företaget i bankinstitut har deponerat av försäkringsinspek­
tionen godtagna värdehandlingar till ett värde som motsvarar 300 gånger
det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försä kring som gällde för
året före det år då depositionen gjordes. Om det på så sätt beräknade

beloppet är lägre än företagets bruttopremieinkomst-under det senaste rä­
kenskapsåret som har löpt ut åtta månader före den tidpunkt då deposi­
tionen gjordes skall beviset avse deponering av värdehandlingar till e tt
värde motsvarande bruttopremieinkomsten. Tills bevis om deponering har
inkommit gäller för företaget i fråga om nedsättningens storlek 6 § första

stycket 5 och 15 a § i deras lydelse före ikraftträdandet av denna lag.

5. Om särskilda skäl föreligger får försäkringsinspektionen, efter pröv­

ning i vaije särski lt fall, medge att den i punkt 4 angivna fristen utsträcks
längst till den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-�&ke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.