SFS 1985:572

850572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:572

Lag

Utkom från trycket

den 24 juni 19 85

om ändriinig i fomdkommissionislageini (1979:748);

utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 och 43 §§ fondkommissionsla-

gen (1979:748) skall ha nedan angivna lydelse.

21 § För kredit som fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryg­

gande säkerhet i fondpapp er som har inregistrerats vid fondbörs eller som

har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det är sannolikt

att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att inregistreras vid
fondbörs eller aktier, som omfattas av sådant avtal som avses i 4 § första
stycket 3 lagen (1985: 571) om v ärdepappersmarknaden.

Om säkerhet som har ställts vid kreditens beviljande nedgår i värde

under kredittiden, får även annan egendom eller borgen godtagas som
tilläggssäkerhet.

43 § För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet

skall fondkommissionsbolag årligen betala bidrag enligt de närmare före­
skrifter som meddelas av regeringen. Bidraget får ej överstiga en och en

halv p rocent av det sammanlagda beloppet av intäkterna i rörelsen under
nästföregående räkenskapsår. För tillsyn över fondkommissionsrörelse

som bedrivs av bankinstitut betalas bidrag enligt bestämmelser i lagen

1324

Prop. 1984/85:157. NU 29, rskr 405 .

¬

background image

(1955:183) om bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker och lagen

SFS 1985:572

(1956: 216) om jordbrukskasserörelsen.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 21 § den 1 oktobe r 1985, och i

övrigt den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.