SFS 1987:622

870622.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:622

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs i fr åga om fondkommissionslagen

(1979:748)

dels att i 1 § orden " centralkassa för jordbrukskredit" skall bytas ut mot

"central föreningsbank",

dels att 8 a, 16-18, 21, 37, 38 och 43 §§ skall ha följande lydelse.

Prop, 1986/87:12 och prop. 1986/87: 148, N U 36, rskr. 356.

1419

¬

background image

SFS 1987:622

8 a

Aktier i ett fondkommissionsbolag får genom teckning eller över­

låtelse förvärvas endast av

>;

1. svenska medborgare,

<

2. svenska bolag och föreningar som inte är kontrollsubjekt enligt lagen

(1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m.,

3. andra svenska samfälligheter,

4. fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974:931).
Har aktieförvärv skett på annat sätt än genom teckning eller överlåtelse

skall vad nu föreskrivits inte i något fall m edföra hinder för aktieägaren att

förvärva ytterligare aktier om det sker med stöd av den företrädesrätt till

teckning eller erhållande av nya aktier som är förenad med de redan

förvärvade aktierna enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller den bolags­
ordning som gällde vid fö rvärvet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

kan medge undantag från första stycket.

Förvärv av aktier, som skett i str id med innehållet i för sta stycket, är

ogiltigt.

16

Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 §

första stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst fyra miljo­

ner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga årsom­
sättningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast föregående
kalenderåren, dock högst femtio miljoner kronor. I fråga om bolag som e j
har varit verksamt under fem kalenderår skall den genomsnittliga årsom­
sättningen i stället avse den tid bolaget har varit verksamt.

Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsröreh

sen, förvärva egna aktier och aktier i mo derbolag utan hinder av bestäm­
melsen i 7 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta

gäller dock endast om aktierna är av det slag som sägs i 21 § första stycket.
Anskaffningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och
aktier i annat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte vid något
tillfälle överstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det för bolaget

högsta tillåtna värdet enligt första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan

aktie eller andel som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fond­

kommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i

större omfattning än som anges där.

1420

17 § För att skydda fordran får fondkommissionsbolag utan hinder av

vad i 15 och 16 §§ sägs dels på offentlig auktion eller fondbörs eller sådan
marknad som avses i 2 § andra stycket lagen (1979:749) om Stockholms

fondbörs eller vid exe kutiv försäljning köpa egendom som är utmätt eller

utgör säkerhet för fordringen, dels som betalning överta egendom som
utgör säkerhet för fordringen eller annan egendom, om det finns anledning

att anta att bolaget annars skulle lida avsevärd förlust.

Egendom som fondkommissionsbolag har förvärvat enligt första stycket

skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga

^ Senaste lydelse 1983:677.

^ Senaste lydelse 1984: 438.

¬

background image

rum utan förlust för bolaget. Har egendomen inte avyttrats inom tre år från

SFS 1987:622

förvärvet, krävs bankinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

Förvärv enligt första stycket skall anmälas till bankinspektionen enligt

de närmare föreskrifter som utfärdas av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, av bankinspektionen.

18 § Fondkommissionsbolag skall till uppdragsgivarnas skydd ha eget

kapital till visst lägsta belopp som är betryggande i förhållande till bolagets
tillgångar och till gara ntiförbindelser som bolaget har ingått (placeringar).
Det egna kapitalet anses betryggande, om det uppgår till lägst ett belopp

som motsvarar sammanlagt tjugo procent av värdet av aktier, emissions­

bevis och andelar i akti efonder med undantag av sådana aktier som inne­
has som ett led i or ganisationen av bolagets verksamhet samt sex procent
av värdet av övriga placeringar med de undantag som anges i andra

stycket. Placeringar, för vilka reserver som avses i tredje stycket har
avsatts, skall såvitt avser aktier tagas upp till sitt marknadsvärde och såvitt
avser utlåning, garantiförbindelser, utländska valutor och obligationer till
sitt bruttovärde. Övriga placeringar skall tagas upp till sitt nettovärde.

Eget kapital krävs ej för inneliggande kassa, checkar och postremissväx-

lar eller för obligationer och andra fordringar för vilka svarar staten,
kommun, bankinstitut, kreditaktiebolag eller försäkringsbolag. Eget kapi­
tal kräv s ej heller för fordran hos annat fondkommissionsbolag på likvid

för utförd värdepappersaffar.

Som eget kapital skall vid tillämpning av första stycket anses vad som

enligt 2 kap. 9 § bankrörelselagen (1987:617) gäller som eget kapital. I

fråga om fondkommissionsbolags reserver för aktier får vidare med eget

kapital likställas fyrtio procent av skillnaden mellan aktiernas marknads­
värde och deras nettovärde. Från det egna kapitalet skall avräknas net­
tovärdet av sådana aktier eller andelar i ekonomisk förening som fondkom-
missionsbolaget har förvärvat med stöd av tillstånd enligt 15 § andra styc­
ket.

Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen för viss tid medge att

fondkommissionsbolags eget kapital får uppgå till ett lägre belopp än som
anges i första stycket.

21 §'* För kredit som fondkommissionsbolag lämnar skall finnas betryg­

gande säkerhet i fo ndpapper som har inregistrerats vid fondbörs eller som

har utbjudits till försäljning under sådana förhållanden att det är sannolikt

att de inom ett år från kreditens beviljande kommer att inregistreras vid
fondbörs eller aktier, som omfattas av sådant avtal som avses i 4 § första
stycket 3 lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

Lämnas aktier som säkerhet för kredit och ingår som en mindre del

bland dessa aktier även aktier i fondkommissionsbolaget eller dess moder­
bolag, får bolaget utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 1 § ak tiebolags­
lagen (1975:1385) som pant motta även dessa aktier. Regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar närmare före­

skrifter om vilka begränsningar som i detta fall skall gälla.

Om säkerhet som har ställts vid kreditens beviljande nedgår i värde

Senaste lydelse 1985:572.

1421

¬

background image

SFS 1987:622

under kredittiden, får även annan egendom eller borgen godtagas sölii j

tilläggssäkerhet.

'v '

37 § Tillstånd för bankinstitut att driva fondkommissionsrörelse får med­

delas endast om bankinstitutet inte är olämpligt att driva sådan rörelse och

om det kan antas att rörelsen inte blir till skada för det allmänna. Ett

bankinstitut får driva fondkommissionsrörelse och samtidigt äga ett fond-

kommissionsbolag.

38 § I fråga om bankinstituts fondkommissionsrörelse gäller 23 § andra
stycket, 24 §, 29 § 2 och 3, 30 § tredje stycket samt bankrörelselagen
(1987:617) och, alltefter bankinstitutets art, bankaktiebolagslagen
(1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller föreningsbankslagen
(1987:620).

43

För att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet

skall fondkommissionsbolag årligen betala bidrag enligt de närmare före­
skrifter som meddelas av regeringen. Bidraget får ej överstiga en och en

halv procent av det sammanlagda beloppet av intäkterna i rörelsen under

nästföregående räkenskapsår. För tillsyn över fondkommissionsrörelse

som bedrivs av bankinstitut betalas bidrag enligt bestämmelser i bankrörel­
selagen (1987:617).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
2. Har ett fondkommissionsbolag före den 1 juli 1987 förvärvat egendom

under sådana förhållanden som anges i 17 § kräv s inte bankinspektionens

tillstånd för fortsatt innehav under år 1987, även om en tid av tre år eller

mera har förflutit från förvärvet.

På regeringens vägnar

BENGT K. Å. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1985:572.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.