SFS 1988:546

880546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 § fondkommissionslagen

(1979:748) skall ha följande lydelse.

16

Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 §

första stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst fyra miljo­

ner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga årsom­

sättningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast föregående

kalenderåren, dock högst etthu ndra miljoner kronor. Om ett fondkommis­

sionsbolag ingår i en koncern, i vilken ingår ytterligare fondkommissions­

bolag eller en bank som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse,

gäller vad som nu har sagts för koncernen i dess helhet. I sådant fall skall

moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka värdegränser som be­

stämts för de olika företagens innehav av värdepapper. I fråga om bolag

som ej har varit verksamt under fem kalenderår skall den genomsnittliga
årsomsättningen i stället av se den tid bolaget har varit verksamt.

Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörel-

sen, förvärva egna aktier i moderbolag utan hinder av bestämmelsen i 7

kap. I § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta gäller dock

endast om aktierna är av det slag som sägs i 21 § första stycket. Anskaff­

ningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och aktier i

annat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte vid något tillfälle

överstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det för bolaget högsta
tillåtna värdet enligt första s tycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan

aktie eller andel som avses i 15 § andra och t redje styckena.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge a tt fond­

kommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i
större omfattning än som anges dä r.

SFS 1988:546

Utkom från trycket

den I6juni 1988

' Prop. 1987/88: 123, NU 33, rskr. 313 .

^ Senaste lydelse 1987:622.

1133

¬

background image

SFS 1988:546

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.