SFS 1988:546

880546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:TZNNKX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:WHQNYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:WHQNYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WHQNYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:WHQNYG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:281px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748); </b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 juni 1988. </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 16 � fondkommissionslagen </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">(1979:748) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">16 </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Fondkommissionsbolag f�r inneha v�rdepapper som anges i 15 � </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket 4 till ett anskaffningsv�rde som uppg�r till h�gst fyra miljo�</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">ner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga �rsom�</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">s�ttningen i bolagets kommissionshandel under de fem n�rmast f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">kalender�ren, dock h�gst etthu ndra miljoner kronor. Om ett fondkommis�</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">sionsbolag ing�r i en koncern, i vilken ing�r ytterligare fondkommissions�</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">bolag eller en bank som har tillst�nd att driva fondkommissionsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ller vad som nu har sagts f�r koncernen i dess helhet. I s�dant fall skall </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">moderbolaget till bankinspektionen anm�la vilka v�rdegr�nser som be�</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">st�mts f�r de olika f�retagens innehav av v�rdepapper. I fr�ga om bolag </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">som ej har varit verksamt under fem kalender�r skall den genomsnittliga <br/>�rsoms�ttningen i st�llet av se den tid bolaget har varit verksamt. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft11">Fondkommissionsbolag f�r, f�r att underl�tta fondkommissionsr�rel-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">sen, f�rv�rva egna aktier i moderbolag utan hinder av best�mmelsen i 7 </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft11">kap. I � f�rsta stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta g�ller dock </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">endast om aktierna �r av det slag som s�gs i 21 � f�rsta stycket. Anskaff�</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsv�rdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och aktier i </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">annat bolag i den koncern som bolaget tillh�r f�r inte vid n�got tillf�lle </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14">�verstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det f�r bolaget h�gsta <br/>till�tna v�rdet enligt f�rsta s tycket. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid till�mpningen av f�rsta stycket skall ej medr�knas innehav av s�dan </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">aktie eller andel som avses i 15 � andra och t redje styckena. </p> <p style="position:absolute;top:931px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">Om synnerliga sk�l f�religger, kan bankinspektionen medge a tt fond�</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft14">kommissionsbolag f�r inneha v�rdepapper som avses i f�rsta stycket i <br/>st�rre omfattning �n som anges d� r. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:643px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:546 </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:643px;white-space:nowrap" class="ft12">den I6juni 1988 </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88: 123, NU 33, rskr. 313 . </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1987:622. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft11">1133 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:858px;height:1262px;"> <img width="858" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:34px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1988:546 </p> <p style="position:absolute;top:34px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988. </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">BENGT K. �. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft20">Anders Nordstr�m </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

om �ndring i fondkommissionslagen (1979:748);

utf�rdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 16 � fondkommissionslagen

(1979:748) skall ha f�ljande lydelse.

16

Fondkommissionsbolag f�r inneha v�rdepapper som anges i 15 �

f�rsta stycket 4 till ett anskaffningsv�rde som uppg�r till h�gst fyra miljo�

ner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga �rsom�

s�ttningen i bolagets kommissionshandel under de fem n�rmast f�reg�ende

kalender�ren, dock h�gst etthu ndra miljoner kronor. Om ett fondkommis�

sionsbolag ing�r i en koncern, i vilken ing�r ytterligare fondkommissions�

bolag eller en bank som har tillst�nd att driva fondkommissionsr�relse,

g�ller vad som nu har sagts f�r koncernen i dess helhet. I s�dant fall skall

moderbolaget till bankinspektionen anm�la vilka v�rdegr�nser som be�

st�mts f�r de olika f�retagens innehav av v�rdepapper. I fr�ga om bolag

som ej har varit verksamt under fem kalender�r skall den genomsnittliga
�rsoms�ttningen i st�llet av se den tid bolaget har varit verksamt.

Fondkommissionsbolag f�r, f�r att underl�tta fondkommissionsr�rel-

sen, f�rv�rva egna aktier i moderbolag utan hinder av best�mmelsen i 7

kap. I � f�rsta stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta g�ller dock

endast om aktierna �r av det slag som s�gs i 21 � f�rsta stycket. Anskaff�

ningsv�rdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och aktier i

annat bolag i den koncern som bolaget tillh�r f�r inte vid n�got tillf�lle

�verstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det f�r bolaget h�gsta
till�tna v�rdet enligt f�rsta s tycket.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket skall ej medr�knas innehav av s�dan

aktie eller andel som avses i 15 � andra och t redje styckena.

Om synnerliga sk�l f�religger, kan bankinspektionen medge a tt fond�

kommissionsbolag f�r inneha v�rdepapper som avses i f�rsta stycket i
st�rre omfattning �n som anges d� r.

SFS 1988:546

Utkom fr�n trycket

den I6juni 1988

' Prop. 1987/88: 123, NU 33, rskr. 313 .

^ Senaste lydelse 1987:622.

1133

background image

SFS 1988:546

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1988.

P� regeringens v�gnar

BENGT K. �. JOHANSSON

Anders Nordstr�m

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.