SFS 1988:757

880757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:757

Utkom från trycket

den 23 juni 1988

Lag

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 43 § fondkommissionslagen

(1979:748) skall ha följande lydelse.

43

Fondkommissionsbolagen skall med årliga avgifter bekosta bankin­

spektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen

meddelar.

För tillsyn över fondkommissonsrörelse som bedrivs av en bank betalas

avgift enligt bestämmelser i bankrörelselagen (1987:617).

Denna lag träder i kraft de n 1 augusti 1988.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

1562

' Prop. 1987/88:169, NU 36, rskr. 371,

^ Senaste lydelse 1987:622.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.