SFS 1989:1093

891093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:1093

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

uikom frän trycket

den 11 januari 1990

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om fondkommissionslagen

(1979:748)

dels att 16 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 18 a-18 c §§, av

följande lydelse.

16

Fondkommissionsbolag får inneha värdepapper som anges i 15 §

första stycket 4 till ett anskaffningsvärde som uppgår till högst fyra miljo­
ner kronor eller som svarar mot fyra procent av den genomsnittliga årsom-

' Prop. 1989/90:43, NU 15, rskr. 103.

' Senaste lydelse 1988:546.

2061

¬

background image

A «

•iA .

SFS 1989:1093

sättningen i bolagets kommissionshandel under de fem närmast föregåen­
de kalenderåren, dock högst etthundra miljoner kronor. Om ett fondkom-

missionsbolag ingår i en koncern, i vilken ingår ytterligare fondkommis-

sionsbolag eller en bank som har tillstånd att driva fondkommissionsrörel-
se, gäller vad som nu har sagts för koncernen i dess helhet. I såd ant fall

skall moderbolaget till bankinspektionen anmäla vilka värdegränser som

bestämts för de olika företagens innehav av värdepapper. 1 fråga om bolag

som ej har varit verksamt under fem kalenderår skall den genomsnittliga
årsomsättningen i stället avse den tid bolaget har varit verksamt.

Fondkommissionsbolag får, för att underlätta fondkommissionsrörel-

sen, förvärva egna aktier och aktier i moderbolag utan hinder av bestäm­

melsen i 7kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385). Detta

gäller dock endast om aktierna är av det slag som sägs i 21 § första stycket.

Anskaffningsvärdet av det sammanlagda innehavet av egna aktier och

aktier i an nat bolag i den koncern som bolaget tillhör får inte vid något

tillfälle överstiga ett belopp som svarar mot tre procent av det för bolaget
högsta tillåtna värdet enligt första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall ej medräknas innehav av sådan

aktie eller andel som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Om synnerliga skäl föreligger, kan bankinspektionen medge att fond­

kommissionsbolag får inneha värdepapper som avses i första stycket i

större omfattning än som anges där.

18 §' Ett fondkommissionsbolag skall vid vaije tidpunkt ha en kapital­

bas, beräknad enligt 18 a §, som motsvarar åtta procent av värdet av
bolagets placeringar, beräknat enligt 18 b § (kapitalkrav).

B.

C.

18 a § Kapitalbasen utgörs a v summan av primärt och supplementärt

kapital efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall
utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primä rt kapital avses:

A. Eget kapital.

Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver för

utlåning och garantiförbindelser.
Sjuttio procent av det belopp som svarar mot bolagets reserver för
aktier, obligationer och utländska valutor, dock högst sjuttio procent

av skillnaden mellan nettobokföringsvärdet och det lägsta av anskaff­

ningsvärdet och m arknadsvärdet.

Med supple mentärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och

med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock sam­
manlagt högst till ett b elopp som motsvarar hälften av det primära kapita­
let. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understi­

ger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent av det

nominella värdet för vaije helt år som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektio-

2062

' Senaste lydelse 1987:1328.

¬

background image

nen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som säg s i andra och

SFS 1989:1093

tredje styckena.

Från summan av det primära o ch supplementära kapitalet skall räknas

av det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett företag som driver något slag av finansiell v erksamhet
som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet

uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital eller motsvarande

och det samm anlagda bokfö rda värde t av sådana tillsko tt inte överstiger

tio procent av bo lagets egna kapital. Avräkning skall inte hel ler göras för

tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 18 c §.

18 b § Kapitalkravet enlig t 18 § bestäms i förhållande till bola gets till­
gångar samt sådana gara ntiförbindelser och andra åtagand en på kapital­

marknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar). Placering­

arna delas in i följande grupper;

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A

bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B

bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C

bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D

bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

- sådana tillskott som enligt 18 a § sista stycket skall räknas av från

kapitalbasen,

- tillskott i fö retag som omfattas av bestämmelserna i 18 c § ,

- de placeringar som anges i första stycket A,
- fordringar mot företag som ingår i samm a koncern som fond kommis-

sionsbolaget samt

- fordringar som har garanterats av ett företag i samma koncern som

fondkommissionsbolaget.

1 övrigt skall vid bestäm mandet av kapital kravet placer ingarna tas upp

till sammanlagt
- tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket B,
- femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar, för vilka reserver som avses i 18 a § andra stycket B o ch C

har satts av, värde ras till sitt bruttobokföringsvärde, aktier, ob ligatio­
ner och utländska valutor dock högst till sitt marknadsvärde.

2. Övriga tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

3. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.

4. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
5. Andra åtaganden på kapita lmarknaden värderas till sitt nomin ella be­

lopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bank inspektionen att meddela sådana före-

2063

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

¬

background image

\

SFS 1989:1093

-I?;-

18 c § Om ett fondkommissionsbolag har ett dotterföretag, skall vad
som föreskrivs i 18 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konso­

liderat kapitalkrav).

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämp­

ning av de re^er som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385)

gäller for upprättandet av koncembalansräkningar. Även den del av kapi­

talbasen som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill

skall räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de

värden som foreskrivs i 18 b § eller, om dotterföretaget inte är ett fond-

kommissionsbolag, i annan lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i

18 § . Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla

ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande

till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad
av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 a § tredje stycket får förlagsbe­

vis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens ikraftträdande
räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till
mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 18 b § första stycket får, intill

utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.