SFS 1990:827

900827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i^mLag

SFS 1990:827

f

om ändring i fondkommissionslagen (1979:748);

utkom från trycket

den 17juli 1990

Utfärdad den 21 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om fondkommissionslagen

(1979:748)^

dels att 8 a § skall upphöra att gälla,
dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse.

1 §' I denna lag förstås med

1. fondkommissionsrörelse: yrkesmässigt utövad verksamhet som avser

handel med vär depapper för annans räkning i eg et namn,

2. fondkommissionär: den som har tillstånd att driva fondkommissions­

rörelse,

3. fondkommissionsbolag: aktiebolag som har tillstånd att driva fond­

kommissionsrörelse,

4. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och

utländskt bankföretag som fått regeringens tillstånd att driva bankrörelse

från filial här i lan det,

5. fo ndpapper; aktie, annat bevis om delaktighet i bolag, obligation,

förlagsbevis och liknande skuldebrev avsett för allmän omsättning samt

andel i aktiefond .

' Prop. 1989/90; I 16, NU38, rsk r. 351.

^ Senaste lydelse av 8 a § 1987:622.

' Senaste lydelse 1987:622.

1539

¬

background image

SFS 1990:827

3 § Fondkommissionsrörelse får drivas endast efter tillstånd av banki

spektionen.

I

Tillstånd får meddelas för svenskt aktiebolag och för bankinstitut.

På regering ens vägnar

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

id

(II t

1. Denna lag träde r i kraft den I augusti 1990.
2. I fråga om bestående fondkommissionsbolag skall 8 a § tillämpas till <5!!

dess ett bolagsstämmobeslut att i bolagsordningen ta in en bestämmelse,
som innebär att aktierna helt eller till viss del skall vara fria, har registre­

rats. Beslutet får inte registreras utan godkännande av regeringen.

liHCf

(lUilrol

r-v'Jil

ERIKÅSBRINK

-(.(Till

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.