SFS 1990:821

900821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:821 Lag

Utkom från trycket

001 ändring i bankrörelselagen (198 7:617);

den 17 juli 1 990

1528

utfärdad den 21 juni 1990.

1 k ap.

Prop. 1989/90: 116. NU38. rskr. 351.

2i;älii

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 och 7 §§ , 6 kap. 2 §, 7 kap. 15 § och 9 kap. 1 §

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen sk all föras in en ny paragraf, 7 kap . 9 a §, av följande

lydelse.

:ail

, .11

Kil)

cai

SCH

äi i

4 § Ett utländ skt bankföretag får

1. efter tills tånd av regeringen dri va bankrörelse från avdelningskontor

med självständig förvaltning (filial) eller

2. efter anmälan till bankinspektionen driva verksamhet, som huvud­

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor

eller annat fast driftställe (representationskontor).

Ett bankaktiebolag får efter tillstånd av regeringen eller, efte r regering­

ens bemyndigande, bankinspektionen inrätta filial i utlande t.

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 oc h andra stycket skall

lämnas om den planerade rörelsen kan an tas komma att uppfylla kraven

på en sund bankverksamhet. Bestämmelser om bankaktiebolags Förvärv av

aktier eller andelar i utländska bank företag finns i 2 kap. 6 § första st ycket

iiLri

'b:

bji

1:-

17 fe

¬

background image

^

, För utländska bankers verksamhet genom filial i Sverige gäller bestäm-

SFS 1990:821

melserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller for s ådana foretag

">51% lags" (1968:555) om rätt for utlänning och utländskt foretag att idka

näring här i riket.

2 kap.

5 §' En bank får förvärva ett bankaktiebolags eller en sparbanks rörelse,
om övertagandet inte kan anses vara till skada for det allmänna. Om
förvärvet avser hela eller en inte obetydlig del av rörelsen krävs det att

regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen läm­
nar tillstånd till for värvet.

7 §' En sparbank och en central föreningsbank får endast efter tillstånd

av bankinsp ektionen medverka vid emission av aktier, forlagsbevis eller
förlagsandelsbevis på den al lmänna marknaden.

Ett bankaktiebolag, en sparbank, en central föreningsbank och ett ut­

ländskt bankföretag med filial här i landet, som medverkar vid emission av
aktier på den allmänna marknaden, får förvärva aktier som ingår i emis­

sionen men skall avyttra dessa så snart det lämpligen kan ske och senast ett
år efter förvärvet. Om särskilda skäl föreligger, kan bankinspektionen

medge att aktierna får innehas längre tid.

En bank som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får, fÖr att

underlätta rörelsen, i samband med denna förvärva aktier, emissionsbevis

samt andelar i a ktiefonder och ekonomiska föreningar. Banken får inte

inneha sådana värdepapper till högre anskaffningsvärde än som anges i
16 § första stycket fondkommissionslagen (1979:748). Om en bank som

driver fo ndkommissionsrörelse ingår i en koncern, i vilken också ingår
fondkommissionsbolag eller annan bank som har tillstånd att driva fond­
kommissionsrörelse, gäller dessa begränsningar för koncernen i dess hel­
het. I sådant fall skall banken till bankinspektionen anmäla vilka värde­

gränser som bestämts fÖr de olika företagens innehav av värdepapper. Om
synnerliga skäl föreligger kan bankinspektionen medge att banken får
inneha värdepapper i större omfattning än vad som anges i nämnda

paragraf.

6 kap.

2 §" En banks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor, som är införda i bankregi stret, samt från benämningar på utländs­
ka bankföretag, som är allmänt kända i Sverige. Firman för ett bankaktie­

bolag i vilk et ett utländskt bankföretag har ett bestämmande inflytande får

dock innehålla det företagets firma. För registrering av firma gäller i övrigt

vad som föreskrivs i firmalagen (1 974:156).

'Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1988:545.

* Ändringen innebär bl. a. att andrastycket upphävs.

•529

¬

background image

SFS 1990:821

7 kap.

1

9 a § Om ett utländskt bankforetag genom en filial eller i övrigt hän

landet handlar på ett sätt som strider mot lag eller annan författning och
inte följer bankinspektionens föreläggande med anmodan om rättelse,

skall inspektionen anmäla detta till tillsynsmyndigheten i det land där

banken har sitt huvudkontor. Anmälan skall också göras till regeringen,

som kan återkalla ett tillstånd att driva bankrörelse här i landet.

15

Bankaktiebolagen, sparbankerna och de centrala föreningsbanker­

na samt utländska banker med filial här i landet skall med årliga avgifter

bekosta bankinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som
regeringen meddela r.

Varje bank skall, med belopp som bankinspektionen bestämmer, utge

ersättning till revisor som har förordnats enligt 3 §. Ett bankaktiebolag
skall, med belopp som regeringen bestämmer, även utge ersättning till
offentlig ledamot enligt 7 kap. I § bankaktiebolagslagen (1987:618) samt

till person som avses i 7 kap. 8 § första stycket andra meningen samma lag.

9 kap.

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen i

Sverige driver bankrörelse utan att vara berättigad till detta.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i 1 kap. 5 § om förbud att i firma eller i

övrigt vid beteckning av affärsrörelse anvä nda ordet bank,

2. för ett utländskt bankföretags räkning förestår en verksamhet som

utan anmälan enligt I kap. 4 § första stycket 2 dr ivs från ett representa­

tionskontor i Sverige,

3. bryter mot bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 kap. 2 § andra

stycket bankaktiebolagslagen (1987:618).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bry ter

mot förbudet i 1 kap. 6 § första stycket att obehörigen röja enskildas
förhållande till en bank. Detsamma gäller en revisor som bryter mot
förbudet i 3 kap. 14 § första stycket at t lämna upplysningar om en banks

angelägenheter.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 3 § får inte döma s

till ansvar för gärning som omfa ttas av föreläggandet.

Denna lag träder i kraft den I augusti 1990.

På regeringen s vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Jacobson

(Finansdepartementet)

1530

' Senaste lydelse 1988:753.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.