SFS 1991:980

910980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:16px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:25px;font-family:QPDMZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:QPDMZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:21px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QPDMZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:QPDMZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:19px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:QPDMZS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:19px;line-height:22px;font-family:IDVCIG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:464px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n tryc ket </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft10">den 27 juni I99I </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1991:980 </b></p> <p style="position:absolute;top:453px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>om handel med flnansiella instrument; </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�r�adden 13 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. Inledande best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � I de nna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">finansiellt instrument: fondpapper och annan r�ttighet el ler f�rpliktelse </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden, </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">fondpapper: aktie och oblig ation samt s�dana andra del�garr�tter eller </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft15">fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepap�<br/>persfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning f�rvarar </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">aktiebrev i ett utl�ndskt bo lag (dep�bevis), </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">option: en r�tt att till ett best�mt pris i framtiden f� k�pa eller s�lja </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">tillg�ngar eller en r�tt att vid en framtida tidpunkt f� ett belopp som r�knas <br/>ut p� grundval av �ndringar i ett kursindex eller liknande, </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">termin: ett avtal om k�p av tillg�ngar som mot ett i av talet best�mt pris </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">mellan parterna i framtiden skall ske p� grundval av �ndringar i ett </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">kursindex eller liknande, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">clearingverksamhet: verksamhet vid handel med finansie lla instrument </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16">som g �r ut p� att r�kna ut parternas f�rpliktelser att betala och leverera <br/>eller att garantera att dessa f�rpliktelser fullg�rs, </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">clearingorganisation: den som bedriver clearingverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349. </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:735px;white-space:nowrap" class="ft10">1667 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:980 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20">2 � Handel med finansiella instrument skall bedrivas s�, att allm�nhe- ' </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft24">tens f�rtroende for v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas <br/>kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. S�rskilda best�mmelser jP�r handel med optioner och </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>terminer </b></p> <p style="position:absolute;top:226px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � Optioner och terminer f�r bli f�rem�l for handel p� en reglerad </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft26">marknad eller for clearingverksamhet bara om det f�rekommer en bety�<br/>dande handel med tillf�rlitlig kurss�ttning i den eller de tillg�ngar som <br/>optionen eller terminen grundas p�. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">2 � Om en option eller en termin blir forem�l f�r clearingverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">skall cle aringorganisationen se till att det st�lls betryggande s�kerhet for <br/>gjorda �taganden och a tt s�dan s�kerhet vidmakth�lls s� l�nge �tagandet </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">best�r. </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft20">S�kerheten skall anses betryggande om det kan a ntas att �tagandet kan </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">avvecklas utan att ytterligare kapital beh�ver tillskjutas. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">3 � Clearingorganisationen f�r besluta att efterge kravet p� s�kerhet, i </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft24">den m�n det �r uppenbart att s�dan s�kerhet inte beh�vs. Ett s�dant beslut <br/>f�r inte till�mpas innan det har godk�nts av finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek�</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen f�r meddela foreskrifter om s�kerhetskravets utformning. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap. F�rfoganden �ver finansiella instrument som tillh�r n�gon </b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>annan </b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">1 � Om ett f�retag som st�r under tillsyn av finansinspektionen vill ing� </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">avtal med �garen till ett finansiellt instrument om att foretaget skall ha r�tt </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">att f�rfoga �ver det finansiella instrumentet for egen r�kning, skall avtalet <br/>slutas skriftligen i en handling som uppr�ttats s�rskilt f�r �ndam�let. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma g�ller om f�retaget medverkar till ett s�dant avtal mellan andra </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">parter. Det f�rfogande som avses skall anges noggrant. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft24">2 � Ett avtal som ger en panthavare r�tt att s�lja ett pantsatt finansiellt <br/>instrument om panten inte l�ses i tid beh�ver inte ing�s p� det s�tt som </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft24">3 � Om ett s�dant f�retag som avses i 1 � har f�tt finansiella instrument <br/>som pant, f�r f�retaget i sin tur pants�tta eller �verl�ta pantr�tten bara </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">tillsammans med den fordran som de utg�r pant f�r. F�r �terpants�ttning </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">eller �verl�telse p� a nnat s�tt fordras s�dant avtal som anges i 1 �. �ter�</p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">pants�ttning eller �verl�telse f�r inte ske f�r h�gre belopp eller p� str�nga�</p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">re villkor �n vad som g�ller hos panthavaren. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">1668 </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>.t </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek- </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1991:980 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft30">tionen f�r medde la f�reskrifter om villkor fo r s�dana avtal som avses i 1 </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">och 3 ��. </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>4 kap. Tillsyn m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:214px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft30">1 � Finansinspektionen �vervakar efterlevnaden av best�mmelserna i </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft33">2 � Finansinspektionen f�r vid vite f�r el�gga den som deltar ell er med�<br/>verkar i hand el med ett finansiellt instrument att upph�ra d�rmed, om </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft33">1. handeln strider mot 1 kap. 2 �, <br/>2. kravet enligt 2 kap. 1 � p� en betydande handel med tillf�rlitlig </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">kurss�ttning inte �r uppfyllt, </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">3. f�reskrifterna om f�rfoganden �ver n�gon annans finansiella instru�</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">ment i 3 kap. 1 och 3 �� inte iakttas. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft33">3 � F�r a tt bekosta finansinspektionens �vervakning enligt denna lag <br/>skall de institut som st�r under finansinspektionens tillsyn betala �rlig a </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">avgifter enligt de n�rmare foreskrifter som regeringen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap. �verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">1 � Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos kam�</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">marr�tten. Inspektionen f�r best�mma att ett, beslut skall g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraf t den 1 au gusti 1991. <br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (1979:750) om r�tt att f�rfoga �ver </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">annnan tillh�riga fondpapper. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft30">3. 1 fr�ga om avta l som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g� ller dock den </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">upph�vda lagen. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft30">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft30">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft30">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft30">1669 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

Utkom fr�n tryc ket

den 27 juni I99I

Lag

SFS 1991:980

om handel med flnansiella instrument;

utf�r�adden 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

1 � I de nna lag betyder

finansiellt instrument: fondpapper och annan r�ttighet el ler f�rpliktelse

avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden,

fondpapper: aktie och oblig ation samt s�dana andra del�garr�tter eller

fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepap�
persfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning f�rvarar

aktiebrev i ett utl�ndskt bo lag (dep�bevis),

option: en r�tt att till ett best�mt pris i framtiden f� k�pa eller s�lja

tillg�ngar eller en r�tt att vid en framtida tidpunkt f� ett belopp som r�knas
ut p� grundval av �ndringar i ett kursindex eller liknande,

termin: ett avtal om k�p av tillg�ngar som mot ett i av talet best�mt pris

skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning

mellan parterna i framtiden skall ske p� grundval av �ndringar i ett

kursindex eller liknande,

clearingverksamhet: verksamhet vid handel med finansie lla instrument

som g �r ut p� att r�kna ut parternas f�rpliktelser att betala och leverera
eller att garantera att dessa f�rpliktelser fullg�rs,

clearingorganisation: den som bedriver clearingverksamhet.

Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349.

1667

background image

SFS 1991:980

2 � Handel med finansiella instrument skall bedrivas s�, att allm�nhe- '

tens f�rtroende for v�rdepappersmarknaden uppr�tth�lls och enskildas
kapitalinsatser inte otillb�rligen �ventyras.

2 kap. S�rskilda best�mmelser jP�r handel med optioner och

terminer

1 � Optioner och terminer f�r bli f�rem�l for handel p� en reglerad

marknad eller for clearingverksamhet bara om det f�rekommer en bety�
dande handel med tillf�rlitlig kurss�ttning i den eller de tillg�ngar som
optionen eller terminen grundas p�.

2 � Om en option eller en termin blir forem�l f�r clearingverksamhet,

skall cle aringorganisationen se till att det st�lls betryggande s�kerhet for
gjorda �taganden och a tt s�dan s�kerhet vidmakth�lls s� l�nge �tagandet

best�r.

S�kerheten skall anses betryggande om det kan a ntas att �tagandet kan

avvecklas utan att ytterligare kapital beh�ver tillskjutas.

3 � Clearingorganisationen f�r besluta att efterge kravet p� s�kerhet, i

den m�n det �r uppenbart att s�dan s�kerhet inte beh�vs. Ett s�dant beslut
f�r inte till�mpas innan det har godk�nts av finansinspektionen.

4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek�

tionen f�r meddela foreskrifter om s�kerhetskravets utformning.

3 kap. F�rfoganden �ver finansiella instrument som tillh�r n�gon

annan

1 � Om ett f�retag som st�r under tillsyn av finansinspektionen vill ing�

avtal med �garen till ett finansiellt instrument om att foretaget skall ha r�tt

att f�rfoga �ver det finansiella instrumentet for egen r�kning, skall avtalet
slutas skriftligen i en handling som uppr�ttats s�rskilt f�r �ndam�let.

Detsamma g�ller om f�retaget medverkar till ett s�dant avtal mellan andra

parter. Det f�rfogande som avses skall anges noggrant.

2 � Ett avtal som ger en panthavare r�tt att s�lja ett pantsatt finansiellt
instrument om panten inte l�ses i tid beh�ver inte ing�s p� det s�tt som

anges i 1 �.

3 � Om ett s�dant f�retag som avses i 1 � har f�tt finansiella instrument
som pant, f�r f�retaget i sin tur pants�tta eller �verl�ta pantr�tten bara

tillsammans med den fordran som de utg�r pant f�r. F�r �terpants�ttning

eller �verl�telse p� a nnat s�tt fordras s�dant avtal som anges i 1 �. �ter�

pants�ttning eller �verl�telse f�r inte ske f�r h�gre belopp eller p� str�nga�

re villkor �n vad som g�ller hos panthavaren.

1668

.t

background image

4 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek-

SFS 1991:980

tionen f�r medde la f�reskrifter om villkor fo r s�dana avtal som avses i 1

och 3 ��.

4 kap. Tillsyn m.m.

1 � Finansinspektionen �vervakar efterlevnaden av best�mmelserna i

denna lag.

2 � Finansinspektionen f�r vid vite f�r el�gga den som deltar ell er med�
verkar i hand el med ett finansiellt instrument att upph�ra d�rmed, om

1. handeln strider mot 1 kap. 2 �,
2. kravet enligt 2 kap. 1 � p� en betydande handel med tillf�rlitlig

kurss�ttning inte �r uppfyllt,

3. f�reskrifterna om f�rfoganden �ver n�gon annans finansiella instru�

ment i 3 kap. 1 och 3 �� inte iakttas.

3 � F�r a tt bekosta finansinspektionens �vervakning enligt denna lag
skall de institut som st�r under finansinspektionens tillsyn betala �rlig a

avgifter enligt de n�rmare foreskrifter som regeringen meddelar.

5 kap. �verklagande

1 � Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos kam�

marr�tten. Inspektionen f�r best�mma att ett, beslut skall g�lla omedelbart.

1. Denna lag tr�der i kraf t den 1 au gusti 1991.
2. Genom lagen upph�vs lagen (1979:750) om r�tt att f�rfoga �ver

annnan tillh�riga fondpapper.

3. 1 fr�ga om avta l som har ing�tts f�re ikrafttr�dandet g� ller dock den

upph�vda lagen.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

ERIK �SBRINK

(Finansdepartementet)

1669

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.