SFS 1991:980

910980.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från tryc ket

den 27 juni I99I

Lag

SFS 1991:980

om handel med flnansiella instrument;

utfäräadden 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I de nna lag betyder

finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet el ler förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

fondpapper: aktie och oblig ation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepap­
persfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar

aktiebrev i ett utländskt bo lag (depåbevis),

option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja

tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas
ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i av talet bestämt pris

skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning

mellan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett

kursindex eller liknande,

clearingverksamhet: verksamhet vid handel med finansie lla instrument

som g år ut på att räkna ut parternas förpliktelser att betala och leverera
eller att garantera att dessa förpliktelser fullgörs,

clearingorganisation: den som bedriver clearingverksamhet.

Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349.

1667

¬

background image

SFS 1991:980

2 § Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhe- '

tens förtroende for värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas
kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

2 kap. Särskilda bestämmelser jPör handel med optioner och

terminer

1 § Optioner och terminer får bli föremål for handel på en reglerad

marknad eller for clearingverksamhet bara om det förekommer en bety­
dande handel med tillförlitlig kurssättning i den eller de tillgångar som
optionen eller terminen grundas på.

2 § Om en option eller en termin blir foremål för clearingverksamhet,

skall cle aringorganisationen se till att det ställs betryggande säkerhet for
gjorda åtaganden och a tt sådan säkerhet vidmakthålls så länge åtagandet

består.

Säkerheten skall anses betryggande om det kan a ntas att åtagandet kan

avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas.

3 § Clearingorganisationen får besluta att efterge kravet på säkerhet, i

den mån det är uppenbart att sådan säkerhet inte behövs. Ett sådant beslut
får inte tillämpas innan det har godkänts av finansinspektionen.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek­

tionen får meddela foreskrifter om säkerhetskravets utformning.

3 kap. Förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon

annan

1 § Om ett företag som står under tillsyn av finansinspektionen vill ingå

avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att foretaget skall ha rätt

att förfoga över det finansiella instrumentet for egen räkning, skall avtalet
slutas skriftligen i en handling som upprättats särskilt för ändamålet.

Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra

parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

2 § Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt
instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på det sätt som

anges i 1 §.

3 § Om ett sådant företag som avses i 1 § har fått finansiella instrument
som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara

tillsammans med den fordran som de utgör pant f�r. För återpantsättning

eller överlåtelse på a nnat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 §. �&ter­

pantsättning eller överlåtelse får inte ske f�r högre belopp eller på stränga­

re villkor än vad som gäller hos panthavaren.

1668

.t

¬

background image

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek-

SFS 1991:980

tionen får medde la föreskrifter om villkor fo r sådana avtal som avses i 1

och 3 §§.

4 kap. Tillsyn m.m.

1 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i

denna lag.

2 § Finansinspektionen får vid vite för elägga den som deltar ell er med­
verkar i hand el med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
2. kravet enligt 2 kap. 1 § på en betydande handel med tillförlitlig

kurssättning inte är uppfyllt,

3. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instru­

ment i 3 kap. 1 och 3 §§ inte iakttas.

3 § För a tt bekosta finansinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under finansinspektionens tillsyn betala årlig a

avgifter enligt de närmare foreskrifter som regeringen meddelar.

5 kap. �verklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos kam­

marrätten. Inspektionen får bestämma att ett, beslut skall gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraf t den 1 au gusti 1991.
2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över

annnan tillhöriga fondpapper.

3. 1 fråga om avta l som har ingåtts före ikraftträdandet gä ller dock den

upphävda lagen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

ERIK �&SBRINK

(Finansdepartementet)

1669

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.