910981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:981 Lag

Utkom från trycket

0111 värdepappersrörelsc;

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde
1 § Denna lag gäller värdepappersrörelse.

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sverigés riksbank eller sådan

förvaltning av finansiella instrument som är reglerad i an nan lag.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

1. värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhan­

dahålla sådana tjänster som anges i 3 §,

2. värdepappersbolag: sv enskt aktiebolag som fått tillstånd att driva

värdepappersrörelse,

3. bankinstitut: bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank och

utländskt bankföretag som fått tillstånd att driva bankrörelse från filial här
i landet,

4. utländskt värdepappersjÖretag: utländskt företag som inte är bankin­

stitut och som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse från filial här i
landet,

5. värdepappersinstitut: företag som fått tillstånd att driva värdepappers­

rörelse.

Tillståndsplikt

3 § Värdepappersrörelse får drivas endast efter tillstånd av finansin­
spektionen. Tillstånd får ges för

1. handel med finansiella instrument fÖr annans räkning i eget nam n,
2. förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instru­

ment eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana
instrument,

3. handel med finansiella instrument för egen räkning ,
4. förvaltning av någon annans finansiella instrument,
5. garantigivning eller annan medverkan vid em issioner av fondpapper

eller erbjudanden om köp eller försäljning av finansiella instrument som är

riktade till en öppen krets.

4 § Tillstånd enligt 3 § krävs inte när ett bankinstitut för egen räkning
förvärvar och driver handel med obligationer, förlagsbevis och andra
fordringsbevis avsedda fÖr den allm änna marknaden.

1670

' Prop. 1990/91: 142, NÖ37, rskr. 349, prop. 1990/91: 154, NU41, rskr. 367.

¬

background image

5 § Tillstånd att driva värdepappersrörelse får meddelas svenska aktie-

SFS 1991:981

bolag, bankinstitut och utländska företag.

6 § Ett värdepappersbolag får efter tillstånd av finansinspektionen inrät­

ta filial i u tlandet.

Sundhetskrav

7 § Värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende

för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser
inte otillbörligen äventyras samt i Övrigt så att rörelsen kan anses sund.

Sekretess

8 § En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersbolag

eller ett utländskt värdepappersjoretag, vilken i den egenskapen får kun­
skap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållan­
den, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja

kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse.

Kommission

9 § För ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepap­

persrörelse enligt 3 § 1 gäller bestämmelserna om handelskommission i

lagen (1914:45) om kommission, om inte annat följer av denna lag.

10 § Vad som föreskrivs om självinträde i 40—45 §§ lagen (1914:45) om

kommission gäller även när ett värdepappersinstitut som fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt 3 § 1 utför uppdrag avseende köp, försälj­

ning eller byte av finansiella instrument genom avtal med ett företag som
har sådant samband med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 §

andra stycket.

Vad som sägs i fö rsta stycket skall också tillämpas då avtalet ingås med

någon som äger tio procent eller mer av aktiekapitalet eller andelarna eller

av röstetalet i värdepappersinstitutet eller företag som har sådant samband

med värdepappersinstitutet som avses i 6 kap. 3 § andra stycket.

2 kap. Förutsättningar för tillstånd m. m.

Värdepappersbolag

i § Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva värdepappersrörelse får

meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ­

ning.

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund värdepappersrörelse,

3. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i d enna lag.

1671

¬

background image

••

SFS 1991:981

2 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats. Har

sådan ansökan gjorts inom sex månader från stiftelseurkundens underteck­

nande, räknas den i 2 kap. 9 § första s tycket aktiebolagslagen (1975:1385)
föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Rege­

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen får med­

dela närmare föreskrifter om vad en sådan plan skall innehålla.

3 § Ett värdepappersbolags bolagsordning skall godkännas av finansin­
spektionen i samband med att bolaget får tillstånd att driva värdepappers­

rörelse.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen får inte registreras innan det

har godkänts av inspektionen.

4 § Ett värdepappersbolag skall ha en st yrelse med minst fem ledamöter.

Bolaget skall ha en verkställande direktör.

5 § Ett värdepappersbolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till

verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen får meddela närmare

föreskrifter om aktiekapitalets storlek.

Bankinstitut

6 § Tillstånd för ett bankinstitut att driva värdepappersrörelse får med­

delas endast om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfyl­
la kraven på en sund värdepappersrörelse.

Utländska värdepappersforetag

7 § Ett utländskt företag får efter tillstånd av finansinspektionen driva

värdepappersrörelse från avdelningskontor med självständig förvaltning

(filial).

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om företaget står under tillsyn

av myndighet eller något annat behörigt organ i hemlan det och den plane­

rade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund värdepappersrörelse.

För verksamheten i filialen gäller bestämmelserna i lagen (1968:555) om

rätt för utlänning och utländskt förtetag att idka näring här i riket, om inte

annat följer av denna lag.

3 kap. Rörelseregler

Egendomsförvärv

1 § Ett värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersforetag får en­
dast förvärva sådan egendom som behövs i rörelsen.

Ett värdepappersbolag eller utländskt värdepappersföretag får förvärva

aktier eller andelar i företag bara efter tillstånd av finansinspektionen, om

1672 förvärvet

ingår som ett led i organ isationen av verksamheten.

¬

background image

2 § För att skydda en egen fordran får ett värdepappersbolag-och ett

SFS 1991:981

utländskt värdepappersjoretag dels på offentlig auktion eller börs eller

annan reglerad mark nad eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som
är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, dels överta egendom som

betalning För fordran även om egen domen inte behövs i rörelse n, om det

finns anledning att anta att bolaget eller det utländska företaget annars

skulle göra en avsevärd förlust.

Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det

kan ske utan förlust för värdepappersbolaget eller det utländska värdepap­
persföretaget. Har egendomen inte avyttrats inom t re år från förvärvet,
krävs finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

3 § Ytterligare bestämmelser om värdepap persinstituts rätt att förvärva

finansiella instrument finns i 4 kap.

Sidoverksamheter

4 § Ett värd epappersbolag och ett utländskt värdepappersjoretag får som
ett led i r örelsen

1. lämna råd i finansiella frågor,

2. ta emot värdepapper förförvaring,
3. ta emot medel med redo visningsskyldighet.
För att underlätta värdepappersrörelsen får ett värdepappersbolag och

ett utländskt värdepappersföretag, efter tillstånd av finansinspektionen, ta
emot medel på konto o ch lämna kre dit mot säker het.

När det finns särskilda skäl får finansinspektionen medge att ett värde ­

pappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag utövar annan verk­

samhet än som anges i första och andra styckena, om den kan antas

komma att underlätta rörelse n.

Kunders medel

5 § Medel söm tas emot med redovisningsskyldighet enligt 4 § första

stycket 3 skall genast avskiljas och sättas in på räk ning i bankinstitut.

Ett värde pappersbolag och ett utländskt värde pappersjoretag som enli gt

4 § andra stycket tar emot medel på konto skall träffa skriftlig överenskom­

melse om detta me d kunden. Reg eringen eller, efter regeringens bemyndi­

gande, finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mottagan­

de av fnedel på konto.

Kreditgivning

6 § Kredit enligt 4 § andra stycket får beviljas endast om lånta garen på

goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbindelsen. För kredit som
lämnas skall det finnas be tryggande säkerhet.

Lämnas aktier som säkerhe t för kredit och ingår som en mindre del

bland dess a även aktie r i ett värdepappersbolag som lämnar krediten eller
dess moderbolag, får värdepappersbolaget trots förbudet i 7 kap. 1 § aktie­
bolagslagen (1975:13 85) som pant ta emot även dess a aktier. Regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen får utfärda när­

mare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla i såda na fall.

¬

background image

! I'M- •• : :

1

SFS 1991:981

7 § Värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag som fött fi­

nansinspektionens medgivande att lämna kredit får inte ha fordringar på

samma låntagare eller låntagare som är förbundna med varandra i väsent­
lig ekonomisk gemenskap i sådan omfattning att det finns risk att bolaget

eller det utländska företaget inte kan fullgöra sina skyldigheter om en

sådan låntagare inte kan betala sin skuld. Detsamma gäller fordringar mot
säkerhet i aktier eller förlagsbevis, som har getts ut av samma aktiebolag
eller aktiebolag som är förenade i sådan gemenskap. Med fordran jämställs

säkerhet i form av borgen eller annan garantiförbindelse till värdepappers­

bolaget eller det utländska värdepappersföretaget.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om garantiför bindel­

ser som värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag utfärdar.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vilka begränsningar som skall gälla

för sådana fordringar och garantiförbindelser som avses i första och a ndra

styckena.

Börs- eller noteringsstopp

8 § Under den tid, då sådant beslut om avbrytande av handel och

notering som avses i 25 § lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs gäller,

får ett värdepappersinstitut inte handla eller medverka vid handel med ett
finansiellt instrument som beslutet avser. En tidigare avtalad affär får

dock genomföras.

Första stycket skall tillämpas också under den tid då ett beslut enligt 26 §

lagen om Stockholms fondbörs gäller, om inte regeringen föreskriver an­

nat.

Avräkningsnota

9 § Vid köp, försäljning eller byte av finansiella instrument skall en
avräkningsnota upprättas.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om avräkningsnotor.

4 kap. Förvärv av finansiella instrument

1 § Ett värdepappersinstitut får förvärva finansiella instrument som ett

led i en normal likviditetsförvaltning.

2 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappers­
rörelse enligt 1 kap. 3 § 3 får förvärva finansiella instrument för den rörel­

sen.

3 § Ett värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappers­

rörelse enligt 1 kap. 3 § 5 får förvärva finansiella instrument som institutet
medverkar till att avsätta på marknaden. Dessa skall avy ttras så snart det

är lämpligt och senast inom tre år från förvärvet. Om det finns synnerliga
skäl kan finansinspektionen medge att de finansiella instrumenten får

1674

innehas under längre tid.

¬

background image

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek-

SFS 1991:981

tionen skall i föreskrifter ange risknivåer för värdepappersbolags och svens­
ka bankinstiluls innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna skall

avse alla innehav av finansiella instrument utom sådana som avses i 3 kap.

1 § andra stycket och, i frå ga om bankinstitut, 1 kap. 4 ,§.

5 § Ett värde pappersbolag och ett sv enskt bankinstitut som har tillstånd
att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots förbuden i

7 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) och 6 kap. 9 § bankaktiebolags­
lagen (1987:618), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att
underlätta rörelsen. Detta gäll er dock endast aktier som är inregistrerade
vid Stockholms fondbörs eller som har utbjudits till försäljning under

sådana förhållanden att det är sannolikt att de inom ett år kommer att

inregistreras vid fondbörsen och aktier s om omfattas av sådant avtal som

avses i 2 § första stycket 3 insiderlagen (1990:1342).

Innehavet av sådana aktier som säg s i första stycket får inte överstiga

fem procent av aktiekapitalet i någo t av bolagen.

5 kap. Kapitaltäckning m. m.

1 § Ett värdepappersbolag som har tillstånd att driva vä rdepappersrörel­

se enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 eller som har finansinspektionens medgivande
att ta emot medel på konto enligt 3 kap. 4 § andra stycket skall vid varje

tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad enligt 2 §, som motsvarar åtta procent

av värdet av bolagets placeringar, beräknat enligt 3 § (kapitalkrav).

2 § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapi­
tal efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgö ra
minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital av ses:

A. Eget kapital.
B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och

med rätt till betaln ing först efter värd epappersbolagets övriga borgenärer,

dock sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primä­

ra kapitalet. Bevis oc h andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid

understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo procent

av det nominella värdet för vaije helt år som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av regeringen eller efter regeringens bemyndigan de av finansinspek­
tionen, räknas andra kapitaltills kott och rese rver än som sägs i andra oc h
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplemen tära kapitalet sk all räknas

av det bokförda värdet av vad s om har skjutits till som aktiekapital eller i
annan form i ett företag som driver något slag av finansiell verksam het
som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet

uppgår till högst fem pro cent av företagets egna kapital ell er motsvarande

och det sammanlagda bokför da värdet av sådana tillskott inte överstig er

¬

background image

-

(•, > 1

v •

I v-. •

SFS 1991:981

tio procent av bolagets egna kapital. Avräkning skall inte heller göras för
tillskott i foretag som omfattas av bestämmelserna i 4 §.

3 § Kapitalkravet enligt 1 § bestäms i förh ållande till värdepappersbola­

gets tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på

kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk for bolaget (placeringar).
Placeringarna delas in i följande grupper:
A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10.§ första stycket A

bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B

bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C

bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D

bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

- sådana tillskott som enligt 2 § sista stycket skall rä knas av från kapital­

basen,

- tillskott i foretag som om fattas av bestämmelserna i 4 §,

— de placeringar som anges i första stycket A,
— fordringar mot foretag som ingår i samma koncern som värdepappers­

bolaget och som omfattas av bestämmelserom konsoliderat kapitalkrav

samt

— fordringar som har garanterats av ett foretag som ingår i sa mma kon­

cern som värdepappersbolaget och som omfattad av bestämmelser om

konsoliderat kapitalkrav.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp

till sammanlagt

— tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket B,

- femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall

placeringarna värderas enligt följande:
1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.

3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.
4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella be­

lopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga finansinspektionen att meddela sådana före­

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

4 § Om ett värdepappersbolag har ett dotterföretag, skall vad som före­

skrivs i 1 § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen (konsoliderat

kapitalkrav).

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämp­

ning av de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385)

gäller för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapi-

1676

talbasen som belöper på m inoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill

¬

background image

skall räknas av från primärt kapital. Placering arna skall tas upp till de

SFS 1991:981

värden som före skrivs i 3 § eller, om dotterf öretaget inte är ett värdepap­
persbolag, i annan lag.

5 § Ett värdepappersbolag och ett utlän dskt värdepappersföretag skall ha

en försäkring för skadeståndsskyldighet som de kan komma att ådra sig vid
utförande av tjänster i rörelsen. Närmare föreskrifter om sådan försäkring
får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finans­
inspektionen.

6 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet

1 § Värdepappersinstitut står under tillsyn av finansinspektionen. Insti­

tuten skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och
därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

2 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspek­
tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till inspektio­

nen,

2. ett värdepappersinstituts löpande bokföring, årsbokslut och årsre do­

visning samt förvaring och inventering av värdehandlingar.

3 § Om det finns ett väsentligt samband mellan ett värdepappersinstitut
och ett annat företag som handlar med finansiella instrument eller lämnar
kredit mot säkerhet i finansiella instrument, får finansinspektionen beslu­
ta att- värdepappersinstitutet och det andra företaget skall lämna upply s­
ningar om förhållandet mellan dem och om den verksamhet som anknyter

till värdepappersinstitutets verksamhet.

Väsentligt samband skall anses föreligga om
1. värdepappersinstitutet och annat företag som sägs i första stycket leds

eller står under väsentl igt inflytande av samma eller i huvudsak samma

personer eller personer som genom släktskap eller äktenskap eller liknande

förhållande är varandra närstående, eller

2. resultatet av verksamheterna i värdepappersins titutet och annat före­

tag som sä gs i första stycket helt eller till betydande del ska ll direkt eller
indirekt fördelas inom sådan person krets som avses il. *

Hur tillsynen skall bedrivas
4 § Finansinspektionen skall vid sin til lsyn över värdepap persinstituten
se till att en sund utvec kling av värdepappersmarknaden främjas.

5 § Finansinspektionen får förordna en revisor att med övr iga revisorer
delta i revisionen av ett värdepappersinstitut. Inspektionen får när som

helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revi sor.

Revisorn har rätt till skä ligt arvode för sitt arbete av värdepappersinsti­

tutet. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

1677

¬

background image

-.1,. éJn

SFS 1991:981

6 § Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla sty­

relsen i et t värdepappersbolag och i e tt svenskt b ankinstitut som fått till­

stånd att driva värdepappersrörelse. Har styrelsen inte rättat sig efter en

begäran från inspektionen om att kalla till en extr a stämma, får inspektio­
nen utfärda sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i
överläggningarna.

Ingripanden mot värdepappersinstitut
7 § Om ett värdepappersinstitut har fattat beslut som strider mot denna

lag eller någon ann an författning som reglerar dess verksamhet, mot före­

skrift som meddelats med stöd av denna lag eller mot bolagsordningen, får

finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har beslutet redan

verkställts får inspektionen förelägga institutet att göra rättelse, om det är
möjligt,

8 § Finansinspektionen får förelägga ett värdepappersinstitut att upphö­

ra med verksamhet som innefattar handel med finansiella instrument på

en marknad, om det med hänsyn till reglerna för eller tillsynen över

marknaden framstår som uppenbart olämpligt att institutet bedriver han­
del där.

Återkallelse av tillstånd

9 § Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett värdepappersinstitut
skall återkallas av finansinspektionen om:

1. institutet genom att överträda denna lag eller föreskrift som medde­

lats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan

rörelse som tillståndet avser, eller

2. institutet inte bedriver sådan värdepappersrörelse som tillståndet

avser.

Ett värdepappersbolags tillstånd skall dessutom återkallas om bolagets

egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet
och bristen inte har täckts inom tre månader efter det att den blev känd för

bolaget.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första

stycket 1 i stället för at t återkalla tillståndet meddela varning.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta om hur avvecklingen

av rörelsen skall s ke.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam­

heten.

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

10 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag

utan att ha tillstånd till det, skall finansinspektionen förelägga honom att
upphöra med verksamheten.

1678

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

¬

background image

tionen förelägga den so m driver verksam heten att lämna de upplysningar

SFS 1991:981

om verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag

får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i land et

är verksam för företagets räkning.

Avgifter till finansinspektionen

11 § Värdepappersbolag och svenska bankinstitut skall med årl iga avgif­

ter bekosta finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar. -•

Vite

12 § Meddelar finansinspektionen föreläggande eller förbud enligt den­

na lag får inspektionen förelägga vite.

7 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 6 § och 10 § andra stycket

får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande

enligt 6 kap. 7 elle r 8 § eller om återk allelse enligt 9 § skall gälla omedel­

bart.

1. Denna lag träder i kraft de n I augus ti 1991.
2. Genom lag en upphävs fondk ommissionslagen (1979:748) och lag en

(1985:571) om värdepappersmarknaden.

3. Ett företag som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att driva

fondkommissionsrörelse får fortsätta rörelsen till utgången av år 1992

eller, om ansökan om tillstånd enligt den nya l agen då getts in, till dess att
ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gäller fondkommission-

lagens bestämmelser samt 3 kap. 9 § denna lag.

4. Den som vid lage ns ikraftträdande driver rörelse som avses i 1 kap.

3 §, som inte fordrar tillstånd enligt fondkommissionslagen (1979:74 8),
får utan tillstånd enligt den nya lagen fortsätta med verksamheten till
utgången av år 1991 eller, om ansökan om tillstånd då getts in, till dess att

ansökan har prövats slutligt. Under denna tid gälle r fortfarande bestä m­

melserna i 2 2 och 23 §§ lagen (1985:571) om värdepappersmarknaden.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, finansinspektionen

får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i

5 kap. 1 §. Sådana föreskrifter får doc k inte innebära att det kommer att

gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhål­

lande till placeringarnas värde den 1 augusti 1991 eller mot den hö gre grad

av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

6. Utan hinder av vad som föreskrivs i 5 kap. 2 § tredje stycket får

förlagsbevis och andra skuldförbindelser som har utfärdats före den

1679

¬

background image

SFS 1991:981

1 februari 1990 räknas in i ka pitalbasen även om den ursprungliga löpti-

den uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som

anges i lagru mmet.

7. Utan hinder av vad som föreskrivs i 5 kap. 3 § första stycket får, intill

utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

8. För aktiebolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den

1 mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats

gäller bestämmelsen i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1309) om ändring i fondkommissionslagen (1979:748).

9. 1 fråg a om överklagande av beslut som finansinspektionen meddelat

före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägna r

INGVAR CARLSSON

ERIKÅSBRINK

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.