SFS 1991:986

910986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:986

om ändring i lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs; utkom frän trycket

den 27 juni 19 91

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1979:749) om

Stockholms fondbörs

dels att i 25 § or det "fondkommissionsrörelse" skall bytas ut mot "vär­

depappersrörelse",

dels att 1,2, 11 och 12 §§ skall ha följande lydelse.

1

Med fondbörsverksamhet förstås i denna lag att köp- och säljanbud

beträffande fondpapper regelbundet vid offentligt upprop eller på liknan­

de sätt sammanförs för handel och notering av kurs.

Med fondpapper förstås i denna lag aktie och obligation samt sådana

andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsätt­

ning, andel i vär depappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för
hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis).

2 §' Fondbörsverksamhet får här i riket utövas endast av Stockholms
fondbörs.

Första stycket utgör ej hinder mot att i Stockholms fondbörs lokaler

bedrivs verksamhet som följer av att ett avtal träffats mellan ett värdepap­
persinstitut med tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1 och 3 lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse och ett aktiebolag om att institutet på begäran skall

ange kurser på aktier i bolaget och till dessa kurser köpa och sälja sådana
aktier.

11 '§ Till medlem av fondbörsen får antagas endast värdepappersinstitut
som har tillstånd enligt 1 kap . 3 § 1 lagen (19 91:981) om värdepappersrö­

relse och i övrigt är lämpligt som börsmedlem.

Ansökan om medlemskap prövas av börsstyrelsen.

12 § �&terkallas börsmedlems tillstånd att driva värdepappersrörelse en­

ligt 1 k ap. 3 § 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, upphör med­
lemskapet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Vad som i 2 och 11 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla

sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmel­

serna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt

fondkommissionslagen (1979:748).

3. Vad som i 12 § sägs om återkallelse av tillstånd att driva värdepap­

persrörelse enligt 1 kap. 3§ 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

skall också gälla återkallelse av tillstånd enligt fondkommissionslagen
(1979:748) att driva fondkommissionsrörelse.

' Prop. 1990/91: 142, NU37, rskr. 349.

^ Senaste lydelse 1982:547.

' Senaste lydelse 1984:439.

1683

¬

background image

SFS 1991:986

4. Underrättelse enligt 25 § andra stycket andra men ingen skall lämnas

också till sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångs­
bestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörel­

se enligt fondkommissionslagen (1979:748).

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.