SFS 1991:996

910996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:996 Lag

Utkom från trycket

OITl

ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618);

den 27 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bankaktiebolagslagen

(1987:618)^

dels att i 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § orden "lagen (1985:571) om värdepap­

persmarknaden" skall bytas ut mot "insiderlagen (1990:1342)",

' Prop. 1990/91:142, NU37. rskr, 349.

' Senaste lydelse av

3 kap. 11 § 1990:1307

3 kap. 12 § 1990:1297 4 kap. 18 § 1989:833

1690

4kap.4a§ 1990:1297 5 kap. 1 § 1989:833.

¬

background image

dels att i 3 kap. Il och 12 §§ samt 4 kapi 4 a § ordet "fondkommis-

SFS 1991;996

sionär" i olika böjningsformer skall bytas lit mot "värdepappersinstitut" i

motsvarande form,

dels att i 4 kap. 18 § orden "en fondkommissionär" skall bytas ut mot

"ett värdepappersinstitut",

dels att 6 kap. 9 § och 7 kap. 9 § skall ha följande lydelse.

6 kap.

9 §' Ett bankaktiebolag får inte förvärva eller som pant ta emot egna
aktier. Ett dotterföretag får inte heller förvärva eller som pant ta emot
aktier i moderbolaget. Avtal i strid mot detta förbud är ogiltiga.

Lämnas aktier som säkerhet fÖr kredit och ingår som en mindre del

bland dessa aktier även aktier i bankaktiebolaget, utgör första stycket inte
hinder för bolaget att som pant ta emot även de egna aktierna. Regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen utfärdar närmare
föreskrifter om vilka begränsningar som i detta fal l skall gälla.

7 kap.
9 § Verkställande direktör eller annan delegat som är anst älld i banken
får inte vara styrelseledamot i sådana före tag vars huvudsakliga verksam­

het består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som driver

emissionsrörelse. I andra företag får de vara styre lseledamöter, om bank­

aktiebolagets styrelse i var je särskilt fall ger sitt tillstånd. Den som tillstån­

det avser får inte delta i styrelsens beslut i frågan .

Första stycket gäller inte fÖr sådant företag som ingår i sam ma koncern

som banken.

1. Denna lag träder i kr aft den 1 a ugusti 1991.
2. Vad som i 3 kap. 11 och 12 § § samt 4 kap. 4 a och 18 §§ sägs om

värdepappersinstitut skall oc kså gälla sådan fondkommissio när som me d

stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen

(1979:748).

3. Äld re föreskrifte r i 6 kap. 9 § gäller fortfarande för bankaktiebolag

som med stöd av pun kt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen
(1979:748).

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Hans Schedin

(Finansdepartementet)

' Ändringen innebär att andra stycket up phävs.

f 691

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.