SFS 1992:559

920559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:559

Utkom från tryc ket

den 17juni 1992

Lag

om ändring i lagjen (1991; 981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse

dels att 3 kap. 2 oeh 8 §§, 4 kap, 5 § samt rubriken närmast fore 3 kap. 8 §

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skal l foras in två nya paragrafer, 1 kap. 3 a och 7 a §§

samt närmast fore 1 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 a § Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte for verksamhet som bedrivs med

stöd av en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen

(1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

1116

Prop. 1991 /92:113, NU26, rskr. 321.

¬

background image

Rapporteringsskyldighet

SFS 1992:559

7 a § Om ett värdepappersinstitut utanför en börs har gjort ett avslut för
egen eller någon annans räkning i fo ndpapper som är inregistrerade vid

den börsen, skall in stitutet omedelbart anmäla avslutet till börsen. Någon
anmälan behövs dock inte om avslutet har gjorts vid någon anna n svensk
eller utländsk börs.

3 kap.

2 § För att skydda en egen fordran får ett värdepappersbolag och ett
inländskt värdepappersjbretag dels på offenligt auktion eller på en svensk

eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan

reglerad marknad eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som är

utmätt eller utgör säkerhet för fordringen, dels överta egendom som betal­
ning för fordran även om egendomen inte behövs i rörelsen, om det finns

anledning att anta att bolaget eller det utländska företaget annars skulle

göra en avsevärd förlust.

Sådan egendom skall avyttras så snart det är lämpligt och senast när det

kan ske utan förlust för värdepappersbolaget eller det utländska värdepap­

persföretaget. H ar egendomen inte avyttrats inom tre år från förvärvet,
krävs Finansinspektionens tillstånd för fortsatt innehav.

I Avbrytande av handel

8 § Under den tid, då ett sådant beslut om avbrytande av handel som

avses i 1 0 kap. 1 eller 2 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksam-

het gäller, får ett värdepappersinstitut inte handla eller medverka vid
handel med ett finansiellt instrument som beslutet avser. En tidigare

avtalad affär får dock genomföras.

Första stycket skall tillämpas också under den tid då ett beslut enligt 10

kap. 5 § lagen om börs- och clearingverksamhet gäller, om in te regeringen

föreskriver annat.

4 kap.

5 § Ett värdepappersbolag och ett svenskt bankinst itut som har tillstånd
att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 3 eller 5 får, trots förbuden i

7 kap. 1 § aktiebolagsl agen (1975:1385) och 6 kap. 9 § bankaktiebolags­
lagen (1987:618), förvärva egna aktier och aktier i moderbolag för att
underlätta rörelsen. Detta gäller dock endast aktier som är noterade vid en
svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon
annan reglerad ma rknad.

Innehavet av sådana aktier som sägs i första stycket får inte överstiga

fem procent av aktiek apitalet i något av bolagen.

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

1II7

¬

background image

SFS 1992:559

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Håkan KJahr

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.