920543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:543

om börs- och dearingverksamhet;

utkom från trycket

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller
marknadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet får drivas endast av företag som har fått tillstånd

som clearingorganisation enligt denna lag.

Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.

2 § Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svens­
ka ekonomiska föreningar och utländska foretag.

3 § Om börs finns särskilda bestämmelser i 2�6 kap., om auktoriserad

marknadsplats i 7 kap. och om clearingorganisation i 8 och 9 kap.

4 § I denna lag betyder

1. öörs: foretag som har fått auktorisation enligt 2 kap . att driva verk-

' Prop. 1991/92; 113, NU26, rskr. 321.

1083

¬

background image

SFS 1992:543

samhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella

instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln

vid börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: foretag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: verks amhet som består i a tt yrkesmässigt i op­

tions- eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt garantera att

avtalet fullgörs,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som av en clearingorganisation har fått tillåtelse

att delta i clearingen hos organ isationen,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja

tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas

ut på grundval av ä ndringar i ett kursindex eller liknande,

8. termm: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt

pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning
mellan partema i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett
kursindex eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper, vad som anges i I kap. 1 §

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Börs

2 kap. Förutsättningar för auktorisation m. m.

Sundhetskrav
1 § En börs skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för

värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte

otillbörligen äventyras samt i övrigt så at t verksamheten kan anses sund.

Börsen skall därvid tillämpa principerna om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

1 denna lag och av börsen får bli börsmedlem,

neutralitet, som innebär att av börsen uppställda regler tillämpas på ett

likformigt sätt gentemot alla börsmedlemmar, och

god genomlysning, som innebär att börsmedlemmaraa får en snabb,

samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får

tillfälle att ta del av sådan information.

Svenska företag

2 § Auktorisation som börs får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller sta dgarna inte strider mot denna lag eller nå­

gon annan forfattning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav

som anges i 1 § , och

1084

3. foretaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

¬

background image

3 § Ansökan om auktorisation får göras innan bolaget eller föreningen

SFS 1992:543

har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex
månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 §
första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från auktori-

sationsbeslutet. Om en sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk
förening inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen
fattats, räknas den i 2 k ap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om ekono­

miska föreningar föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

4 § En börs bolagsordning eller stadgar skall godkännas av Finansin­
spektionen i samband med att auktorisation beviljas.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte regi­

streras innan det har godkänts av inspektionen.

5 § En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn

till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömning­

en av om aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra

finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För börs som är

ekonomisk förening gäller vad som sägs om aktiekapital i stället summan
av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om storleken av a ktiekapitalet och sum­

man av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

6 § En börs skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verk­
ställande direktör.

Utländska foretag

7 § Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som

börs här i landet från avdelningskontor med självständig förvaltning
(filial) får meddelas endast om

1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där står under

tillsyn av en myndighet eller ann at behörigt organ, och

2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfyl­

la de krav som anges i 1 §.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga

delar. I övrigt gälle r lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

Sekretess
8 § Den som är eller har varit knuten till en börs som anställd eller

uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i anstäl l­
ningen eller un der uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhål­

landen eller personliga förhållanden.

1085

¬

background image

SFS 1992:543

3 kap. Börsmedlemmar

1 § En börs får som medlemmar ha endast

1. Sveriges riksbank,
2. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse

enligt I kap . 3 § 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

3. utländska foretag som i sitt hemland har rätt att delta i börshandel av

liknande slag och som där står under tillsyn av myndighet eller annat
behörigt organ.

Till börsmedlem får antas endast den som har tillräckliga finansiella

resurser och i övrigt är lämplig att delta i handeln vid börsen.

2 § Om en börsmedlem inte längre uppfyller kraven for medlemskap,

skall börsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

Har ett börsmedlemskap upphört på grund av beslut enligt första styc­

ket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, utföra köp- eller säljorder

vid börsen for att skydda uppdragsgivare mot forlust.

3 § Börsmedlemmar skall lämna börsen de upplysningar som behövs for
att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra

författningar.

4 kap. Börsens verksamhet

Godkännande för notering och handel

1 § Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella

instrument ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instru­
ment får dock inte inledas förrän börsen h ar lämnat sitt godkännande till

detta.

Fondpapper får godkännas for notering och handel genom att börsen,

efter prövning enligt 5 kap . 1 §, beslutar o m inregistrering av fondpappe­

ren. För fondpapper som inte är foremål for inregistrering får sådant

godkännande lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

Optioner och terminer får godkännas for notering och handel bara om

det förekommer en betydande handel med tillförlitlig ku rssättning i den

eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på.

Handelsregler
2 § En börs skall ha ändamålsenliga regler f�r h ur handeln vid börsen

skall gå till.

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till

att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författning­

ar samt med god sed på värdepappersmarknaden.

Kursnotering och information

3 § Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betal-

1086

kurser som före kommer vid eller rapp orteras till börsen. Information om

¬

background image

kurser och omsättningsuppgifter skall oflFentliggöras omedelbart, om inte

SFS 1992:543

Finansinspektionen med hänsyn till handelns eflfektivitet tillåter något

annat.

Rapportering av avslut
4 § En börsmedlem skall, på det sätt och i de n omfattning som börsen
bestämmer, till börsen anmäla avslut som medlemmen utanför börsen har

gjort för egen eller någon annans räkning i de finansiella instrument som

noteras vid börsen. Om ett sådant avslut har skett vid en auktoriserad
marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, behöver avslutet inte

anmälas till börsen.

Sidoverksamhet
5 § En börs får, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, i

företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en börs att

driva även annan verksamhet.

Organisationsförvärv
6 § Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansin­
spektionen, om förvärvet in går som ett led i organisationen av verksamhe­

ten.

5 kap. Inregistrering av fondpapper

Förutsättningar för inregistrering

1 § Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den

som har gett ut fond papperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållan­

dena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger

förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Om skyldighet föreligger enligt 5 § att offentliggöra börsprospekt, får

fondpapperen inte inregistreras förrän prospektet har godkänts av börsen
och offentliggjorts av utgivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bem yndigande. Finansinspektionen

skall meddela nä rmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

2 § En ansökan om inregistrering får inte avslås utan att sökanden har
fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon
annan än honom själv, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Beslut om inre gistrering skall meddelas snarast och senast sex mån ader

från det att ansökan gjordes hos börsen eller, om ansökan kompletteras,
senast sex mån ader från det att kompletteringen kom in till börsen. Med­
delas inte beslut inom angiven tid, skall det anses som om ansökan har
avslagits.

1087

¬

background image

SFS 1992:543

Utgivarens informationsplikt

3 § Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs

skall

� fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

� i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och annan författning samt

� offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen

som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Avregistrering
4 § En börs skall besluta om avregistrering av fondpapper, om utgivaren

av fondpapperen begär det eller om han allvarligt åsidosatt s ina förpliktel­

ser enligt lag eller någon anna n författning. Avregistrering skall ej ske om
det är olämpligt från allmän synpunkt.

Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att

yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än honom

själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan upp­
skjutas.

Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart.

Borsprospekt

5 § Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen

foga en särskild redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt). Prospek­
tet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall

kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och eko­
nomiska ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpappe­
ren.

Skyldighet att upprätta börsprospekt föreligger inte om inregistreringen

avser fondpapper som är utgivna av staten eller är andelar i en värdepap­

persfond. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansin­

spektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

upprätta börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på

något annat sätt.

När börsen har godkänt prospektet, skall prospektet offentliggöras av

utgivaren.

Halvårsrapport

6 § Ett aktiebolag vars aktier är inregistrerade vid en börs skall under

varje räkenskapsår som omfattar mer än tio månader offentliggöra en
redogörelse för räkenskapsårets första sex månader (hal vårsrapport). Rap­
porten skall offentliggöras inom två månader från halvårets utgång. Vid

offentliggörandet skall halvårsrapporten ges in till börsen. Om det finns
särskilda skäl, får börsen medge anstånd med offentliggörandet.

Halvårsrapporten skall innehålla en redogörelse för b olagets verksamhet

och resultat under räkenskapsårets första sex månade r.

1088

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.