SFS 1992:162

920162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:162 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;

den 23 april 1992

utfärdad den 9 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 § Ett utländskt företag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva

värdepappersrörelse från avdelningskontor med självständig förvaltning

(filial).

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om företaget står under tillsyn

av myndighet eller något annat behörigt organ i h emlandet och den plane­

rade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund värdepappersrörelse.

För verksamheten i filialen gäller bestämmelserna i lagen (1992:160) om

utländska filialer m. m., om inte annat följer av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:88, NU27, rskr. 185.

¬

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.