SFS 1992:1712

921712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1712

om ändring i lagen (1992:543) om börs- och

utkom från trycket

clearingverksamhet;

den 3o december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1992:543) om börs-

och clearingverksamhet

dels att 1 kap. 4 § samt 5 kap. 1 och 5 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 4 kap. 7 § samt 5 kap.

5 a och 5 b §§, och närmast före 4 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 § I denna lag betyder

1. börs : företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verk­

samhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella

instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln

vid börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden
handel med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: verksamhet som består i at t yrkesmässigt i op­

tions- eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt garantera att

avtalet fullgörs,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

' Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 19 92/93: IIO. Jfr EES-avtalet bi laga

IX avsnitt III och rådets direktiv 87/345/EEG (EGT nr L 185, 4.7.1987, s. 81) m. fl.

4005

¬

background image

..U 't

SFS 1992:1712

6. clearingmedlem: den som av en clearingorganisation har fått tillåtelse

att delta i clearingen hos organisationen,

7. option-, en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja

tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas

ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

8. termin-, ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt

pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning

mellan partema i framtiden skall ske på gmndval av ändringar i ett
kursindex eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper, vad som anges i 1 kap. 1 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument,

10. EES-. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 kap.

I Internationellt samarbete

7 § En börs skall lämna de upplysningar och underrättelser till behöriga

myndigheter i a ndra länder inom EES som dessa behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt avtalet om EES samt i övrigt ha ett sådant

nära samarbete med dessa myndigheter som föranleds av avtalet.

5 kap.

1 § Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den

som har gett ut fondpapperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållan­

dena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger

förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Om skyldighet föreligger enligt 5 § att upprätta börsprospekt, får fond­

papperen inte inregistreras förrän prospektet enligt vad som sägs i 5a och
5 b §§ har godkänts eller godtagits av börsen och offentliggjorts av utgiva­

ren.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen

skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

5

Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen

foga en särskild redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt). Prospek­

tet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall

kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och eko­

nomiska ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpappe­
ren.

Skyldighet att upprätta börsprospekt föreligger inte om inregistreringen

avser fondpapper som är utgivna av en stat inom EES eller är andelar i en

värdepappersfond eller i ett utländskt fondföretag med säte i ett land inom

EES. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek­
tionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att upprätta

börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på något

annat sätt.

4006

^ Ändringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

5a § Ett börsprospekt skall godkännas av börsen.

SFS 1992:1712

Om det samtidigt föreligger en ansökan om inregistrering av samma

fondpapper i ett eller flera andra länder inom EES, skall börsen dock inte
pröva frågan om godkännande om

1. utgivaren har sitt säte i ett land inom EES och ansökan om inregistre­

ring har gjorts i det landet, eller

2. utgivaren i annat fall har ansökt om godkännande av prospektet i ett

av de andra länderna.

5 b § Om ett börsprospekt högst tre månader före ansökan om inregi­
strering har godkänts av behörig myndighet i ett annat land inom EES,
skall prospektet utan ny prövning godtas som börsprospekt här i landet.

Detsamma gäller ett prospekt för emission av fondpapper som har upprät­

tats i enlighet med re glerna om börsprospekt och som inom samma tid har
godkänts av Finansinspektionen eller av behörig myndighet i ett annat

land inom EES.

Börsen får trots bestämmelserna i första stycket kräva att ett utländskt

prospekt skall översättas till svenska språket och kompletteras med uppgif­
ter som särskilt gäller förhållandena här i landet.

När börsen har godkänt eller godtagit prospektet skall det offentliggöras

av utgivaren.

Denna lag träder i kraft den dag r egeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.