921610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

SFS 1992:1610 Lag

utkom från trycket

om kreditmarknadsbolag;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 § I denna lag avses med

1. finansieringsverksamhet: näringsverksamhet som härtill ändamål att

lämna kredit, ställa garanti for kredit, förmedla kredit till konsumenter

eller medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta
lös egendom till nyttjande,

2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd

enligt denna lag att driva finansieringsverksamhet,

3. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av

foretaget,

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut­

ländskt företag etablerar sig i Sverige enligt 2 kap. 8-10 §§, skall etable-

ringen anses som en enda filial, även om flera driftställen inrättas,

5. kreditinstitut: ett institut i v ars verksamhet ingår att från allmänhe­

ten låna medel och att bevilja krediter for egen räkning,

6. finansiellt institut: ett foretag som inte är kreditinstitut men vars

huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att

driva valutahandel eller värdepappersrörelse eller att utföra en eller flera

av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § andra stycket 2�11,

7. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tillståndsplikt

2 § Finansieringsverksamhet får, med de undantag som anges i 3 § samt

2 kap. 9 och 10 §§, driva s bara efter tillstånd av Finansinspektionen.

Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och utländska kreditinstitut.

För utländska kreditinstituts verksamhet genom filial i Sverige gäller

' Prop. 1992/93:89, bet. i992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

3786

avsnitt II o ch rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

¬

background image

bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen

SFS 1992:1610

(1992:160) om utländska filialer m. m.

3 § Tillstånd krävs inte om finansieringsverksamheten

1. drivs av statlig eller kommunal myndighet,
2. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av företaget,

3. avser finansiering endast i samband med avsättning av tjänster som

erbjuds eller varor som framställs eller säljs av annat foretag i samma

koncern eller med annat nära samband och medel for verksamheten inte

anskaffas från allmänheten,

4. tillgodoser finansierings behov endast inom en grupp näringsidkare

med ekonomisk intressegem enskap och medel for verksamheten inte an­

skaffas från allmänheten,

5. utgör en normal likviditetsförvaltning och inte kan anses ha ett

självständigt syfte vid sidan av foretagets huvudsakliga verksamhet,

6. utgör sådan verksamhet som avses i 1 § lagen (1949:722) om pantlå­

nerörelse, eller

7. ingår i verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen

enligt annan lag.

Nära samband, som avses i 3, skall anses föreligga om företagen leds av

samma eller i huvudsak samma personer eller om vinsten av företagens

verksamhet helt eller till betydande del skall, direkt eller indirekt, tillfalla

samma eller i huvudsak samma personer.

Sundhetskrav

4 § Ett kreditmarknadsbolags verksamhet skall bedrivas så att allmänhe­
tens förtroende f�r kreditmarknaden upprä tthålls och i övrigt så att verk­
samheten kan anses sund.

Sekretess
5 § Enskildas förhållanden till kreditmarknadsbolag får inte obehörigen

röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

2 kap. Förutsättningar for tillstånd m. m.

Kreditmarknadsbolag

1 § Tillstånd att driva finansieringsverksamhet f�r ett svenskt aktiebolag

får meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ­

ning,

2. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund verksamhet, och

3-73-7

¬

background image

SFS 1992.1610

3. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs något

ytterligare finansieringsforetag.

2 § Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget har registrerats i aktie­
bolagsregistret. Om en sådan ansökan har gjorts inom sex månader från

stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 § första stycket
aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från tillståndsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan for den tilltänkta verksamheten. Rege­

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får med­
dela närmare foreskrifter om vad en sådan plan skall innehålla.

3 § Ett kreditmarknadsbolags bolagsordning skall godkännas av Finans­

inspektionen i samband med att bolaget får tillstånd att driva finansie­

ringsverksamhet.

Ett beslut om ändring av bolag sordningen får inte registreras innan det

har godkänts av inspektionen.

4 § Ett kreditmarknadsbolag skall när verksamheten påbörjas ha ett
bundet eget kapital som vid tidpunkten for beslut om tillstånd en ligt 1 §

motsvarar minst fem miljoner ecu. I 11 kap. 7 § aktiebolagslagen

(1975:1385) finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapital.

Om nettovärdet av tillgångarna i den planerade verksamheten uppg år

till högst etthundra miljoner kronor, får Finansinspektionen medge att
bolaget har lägre bundet eget kapital än som anges i första styc ket, dock

lägst motsvarande en miljon ecu. I nettovärdet sk all inte räknas in värdet
av tillgångarna i sådan finansieringsverksamhet som anges i 1 kap. 3 §
första stycket.

5 § Ett kreditmarknadsbolag skall ha en styrelse med minst fem ledamö­
ter. Bolaget skall ha en verkställande direktör.

6 § I ett kreditmarknadsbolag skall minst en av bolagsstämman utsedd

revisor vara auktoriserad revisor eller auktoriserat revisionsbolag.

7 § För kreditmarknadsbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebo­
lag i allmänhet, om inte annat följer av denna lag.

Den som är revisor i ett kreditmarknadsbolag får inte stå i skuld till eller

ha annan ekonomisk föipliktelse mot bolaget.

Utländska foretag

8 § Tillstånd for ett utländskt kreditinstitut att driva finansieringsverk­

samhet från filial här i landet får meddelas endast om

1. institutet i det land där det har sitt säte (hemlandet) driver finansie­

ringsverksamhet och där står under tillsyn av behörig myndighet, och

2. verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla kraven på

en sund verksamhet.

Tillstånd till fil ialetablering får inte vägras på den grunde n att det inte

3788

behövs något ytterligare finansieringsforetag.

¬

background image

9 § Tillstånd som sägs i 8 § behövs inte for ett kreditinstitut som har sitt

SFS 1992:16T0

hemland inom EES och som i det landet har tillstånd att driva finansie­
ringsverksamhet. Ett sådant institut får

1. driva verksamhet från filial i Sver ige med början två månader efter

det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i institutets hem­
land mottagit en underrättelse m ed sådant innehåll som anges i 12 §,

2. driva finansieringsverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda

och tillhandahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en

behörig myndighet i institutets hemland mottagit en underrättelse med

sådant innehåll som anges i 13 §.

10 § Vad som sägs i 9 § om ett utländskt kreditinstitut gäller även

utländskt finansiellt institut, som har säte inom EES, och dess dotterföre­

tag, om institutet är dotterföretag till ett kreditinstitut eller ägs gemensamt

av två eller flera kreditinstitut och uppfyller samtliga följande villkor.

1. Det eller de kreditinstitut som äger det finansiella institutet skall vara

auktoriserade som kreditinstitut i det EES-land vars lag gäller för det
finansiella institutet,

2. den ifrågavarande verksamheten skall bedrivas i det EES-land vars

lag gäller f�r det finansiella institutet,

3. kreditinstitutet eller kreditinstituten skall inneha minst 90% av samt­

liga röster i det finansiella institutet,

4. kreditinstitutet eller kredit instituten skall tillgodose behöriga myn­

digheters krav på sund förvaltning av det finansiella institutet och skall ha

utfast sig att, med samtycke av hemlandets behöriga myndigheter, solida­

riskt svara för de åtaganden som det finansiella institutet gjort, och

5. det finansiella institutet skall omfattas, särskilt med avseende på den

ifrågavarande verksamheten, av den koncembaserade tillsyn som kreditin­
stitutet eller kreditinstituten är föremål f�r.

Att de i första stycket angivna villkoren är uppfyllda skall framgå av

underrättelse som avses i 9 §.

En sådan underrättelse som avses i 9 § 1 skall beträffande sådana företag

som avses i första stycket innehålla uppgift om den konsoliderade kapital­
täckningsgraden för det kreditinstitut som äger företaget eller dess moder­

företag.

Kreditmarknadsb olags etabiering utomlands

11 § Ett kreditmarknadsbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen

inrätta filial i utlandet. Sådant tillstånd skall lämnas om den planerade

rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund verksamhet.

12 § Om ett kreditmarknadsbolag får tillstånd enligt 11 § till filialetable-

ring i ett land inom EES, skall Finansinspektionen underrätta behörig
myndighet i det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall inne­

hålla

1. en plan för den tilltänkt a filialverksamheten, med uppgift om filia­

lens organisation,

2. en förklaring att den planerade verksamheten omfattas av kredit­

marknadsbolagets tillstånd,

2789

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.