SFS 1992:1620

921620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1992:559) om ändring i lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

dels att 1 kap. 3 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse i paragra­

fens lydelse enligt lagen (1992:559) om ändring i nämnda lag skall ha

följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (1992 :559) om ändring i

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall ha följande lydelse.

SFS 1992:1620

Utkom från trycket

den 30 december 1992

1 kap.

3 a § Tillstånd enligt 3 § krävs inte för

1. ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap.

5 § bankrörelselagen (1987:617), om verksamhet som anges i 3 § omfattas
av det i hemlandet meddelade tillståndet att driva bankrörelse,

2. ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 2 kap.

9 § lagen (1992; 1610) om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som an­
ges i 3 § omfattas av det i hemlandet meddelade tillståndet att driva finan­

sieringsverksamhet,

3. ett utländskt företag som driver verksamhet med stöd av 2 kap. 10 §

lagen om kreditmarknadsbolag, om verksamhet som anges i 3 § är tillåten

enligt företagets stadgar eller bolagsordning och det eller de utländska

kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag skulle ha rätt
enligt 1 eller 2 att driva sådan verksamhet.

För utländska företag som avses i första stycket gäller bestämmelserna i

denna lag i tillämpliga delar.

Tillstånd enligt 3 § 2 krävs inte för verksamhet som bedrivs med stöd av

en auktorisation som börs eller marknadsplats enligt lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 3 a § första och andra

styckena den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGPIEN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

' Prop. 1992/93:89, bet. I992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

3839

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.