921613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

T . Q

SFS 1992:1613 Lag

Utkom frän tiycket

oHi ändring i bankförelselagen (1987:617);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)2

dels att 9 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap., 2 kap. 1 och 9 §§, 3 kap. 1, 11 och 14 §§, 4 kap. 1, 3, 4,10

och 12 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. samt 8 kap. 5 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in fyra nya paragrafer, 2 kap. 2,3 och 3 a §§

samt 5 kap. 9 §, av följande lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra fÖr banker gemensamma bestämmelser. Bestäm­
melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och före-
ningsbankslagen (1987:620).

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och förenings­

bank (central föreningsbank och lokal föreningsbank).

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo­

lag, reglemente fÖr sparbank och stadgar för föreningsbank.

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller

bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m. m.

Denna lag gäller inte for verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

2 § Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår inlåning
från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt använder.

Bankrörelse får, efter tillstånd (oktroj) av regeringen, drivas av bankak­

tiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker. Vidare får bankrörelse
drivas av utländska bankföretag under de förutsättningar som anges i 4
och 5 §§.

Utan hinder av andra stycket får Postverket för sin postgirorörelse hålla

konton fÖr allmänheten.

3812

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

^ Senaste lydelse av

9 kap. 1 § 1991;1018

9 kap, 2 § 1992:1612

9 kap, 3 § 1991:1768.

¬

background image

3

I denna lag avses med

SFS 1992:1613

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga

röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget,

3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut­

ländskt bankföretag etablerar si g i Sverige enligt 4 § första s tycket 1 ell er

5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen

inrättas.

4 §" Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

Finansinspektionen driva bankrörelse från filial eller

2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som huvud­

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor
eller annat fast driftställe (representationskontor).

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall lämnas om den

planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund
bankverksamhet.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon

ytterligare bank.

5

Tillstånd som sägs i 4 § behövs inte för bankföretag, som har säte i

ett land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva
bankrörelse. Ett sådant företag får

1. driva bankrörelse från filial i Sverige med början två månader efter

det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland

mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 7 §,

2. driva bankverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och till­

handahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behö­
rig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant
innehåll som anges i 8 §.

6 § Ett bankaktiebolag får efter tillstånd av regeringen eller, efter rege­

ringens bemyndigande, Finansinspektionen inrätta filial i utlandet. Sådant

tillstånd skall lämnas om den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet.

7 § Om ett bankaktiebolag får tillstånd enligt 6 § till filialetablering i ett
land inom EE S, skall Finansinspektionen unde rrätta behörig myndighet i
det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift om filia­

lens organisation,

2. en förklaring att den planerade verksamheten omfattas av bankens

oktroj,

3. uppgift om inlånings garanti som gäller för insättare i banken,

3

' Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1992:161.

^ Senaste lydelse 1991:1768.

3813

¬

background image

SFS 1992:1613

4. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning,
5. uppgift om bankens kapitalbas och kapitaltäcloiingsgrad.

Om något förhållande som avses i första stycket 1 —4 har ändrats efter

det att filialen inrättats, skall Finansinspektionen genast underrätta behö­

rig myndighet i det land där filialen finns.

8 § Ett bankaktiebolag som önskar driva verksamhet i ett annat land

inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta
filial där, skall innan verksamheten inleds underrätta Finansinspektionen

om sin avsikt.

Inspektionen skall till behörig myn dighet i det land där verksamheten

skall utövas överl ämna underrättelsen tillsammans med en förkl aring att
den planerade verksamheten omfattas av bankens oktroj.

9 § Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveri ges allmänna hypo -

teksbank och sådant bankföretag som avses i 4 eller 5 § får i sin firma eller i

övrigt vid b eteckning av afiarsrörelse använda ordet bank.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av Finansinspek­
tionen, använda ordet bank i sin firma.

10 § Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verks amhet tillämpas i stället bestämm elserna i sek re­

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket. Detsamma gäller en revisor som bryter mot
förbudet i 3 kap. 14 § första stycket att lämna upplysni ngar om en banks

angelägenheter.

11 § Ingår en bank i en koncern skal l bestämmelserna i denna lag om

banks rörelse och om tills yn över bank gälla i tillämp liga delar för övriga
företag i koncernen. Begränsningarna i fråg a om banks rörelse s kall avse
företagen gemensamt.

Första stycket gäller inte försäkringsföretag och sådana dotterföretag till

försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, Finansinspektionen medge ytterligare undantag från bestäm­

melserna i första stycket.

Koncernbidrag får ges endast efter medgivande av Finansinspektionen.

Övriga företag i koncernen skall lämna Finansinspekti onen de upplys­

ningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter

som inspektionen behöver för sin tillsyn över banken.

2 kap.

1

En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten.

3814

''Senaste lydelse 1991:1768. Ändringen innebär bl.a, att andra-tredje styckena

upphävs.

¬

background image

2 § En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs i detta kapitel,

SFS 1992:1613

1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut obligationer eller andra

jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit

och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar,

3. medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordring­

ar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. bedriva rembursverksamhet,
11. vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder,
12. medverka vid försäljning av försäkringstjänster,
13. tillhandahålla inkassotjänster,
14. tillhandahålla bankfackstjänster,
15. driva valutahandel under de förutsättningar som föreskrivs i lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank,

16. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt

17. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

En bank får vidare driva verksamhet som har naturligt samband med

inlåning eller med verksamhet som anges i första stycket 1 — 14.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigand e, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vilken ver ksamhet en bank får bedri­

va.

Om det finns särskilda skäl får regeringen eller, efter regeringens bemyn­

digande, Finansinspektionen tillåta a tt en bank tillhandahåller posttjäns­

ter.

3 § Ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap.

4 § 1 elle r 1 kap. 5 § får driva sådan verksamhet som anges i 2 § endast i

den mån verksamheten omfattas av bankföretagets verksamhetstillstånd i
det land där företaget har sitt säte.

3 a § Om det finns särskilda skäl får regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande. Finansinspektionen tillåta att en bank låter verksamheten
bedrivas av annan än bankens egen personal och i andra lokaler än ban­
kens egna.

9 §' En bank skall vid varje tidp unkt ha en kapitalbas, beräknad enlig t

9 a §, som motsvarar åtta procent av värdet av bankens placeringar, beräk­
nat enligt 10 § (kapitalkrav). För en central föreningsbank med anslutna
lokala föreningsbanker bestäms kapitalbasen och kapitalkravet gemen­

samt.

' Senaste lydelse 1991:1768.

33^5

' 4, -

¬

background image

SFS 1992:1613

Utöver bestämmelsen i första stycket gäller att en banks kapitalbas inte

får understiga det belopp som enligt 1 kap. 2 § tredje stycket bankaktiebo­
lagslagen (1987:618), 2 kap. 2 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 1 kap. 4 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620) krävdes när

rörelsen påböijades.

3816

3 kap.

I §® En bank skall ha minst två revisorer. Revisorerna väljs av stämman,

om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera av dem, dock inte alla,

skall utses på annat sätt.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om

uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdra­
get upphör vid slutet av den ordinarie stämma på vilken rev isorsval skall

förättas.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, bankak tiebolagslagen (1987:618), sparban kslagen (1987:619)

och föreningsbankslagen (1987:620) om revisorer gäller i tillämpliga delar
om revisorssuppleanter.

II

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättel­

se till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens st yrelse senast
två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid

till styrelse n återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats
till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo­

visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen

sådana upplysningar som skall lämnas enligt 4 kap. skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum­

melse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot

till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid m ot denna

lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller

föreningsbankslagen (1987:620) eller mot stadgarna, s kall det anmärkas i
berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i

berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna,
huvudmännen eller medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarst ående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att lämna uppgift enligt 54 § 1 m om. uppbördslagen eller 4 eller 11 §

lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte ha r

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-3, skall

revisorerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

" Senaste lydelse 1991:1768. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

'Senaste lydelse 1990:1301.

¬

background image

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilda uttalanden om fastställan-

SFS 1992:1613

de av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till
dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust som h ar lagts fram i

förvaltningsberättelsen.

I en moderbank skall revisorerna avge en särskild revisionsberättelse

beträffande koncernen. Härvid skall första—tredje och sjätte styckena

tillämpas.

I en central föreningsbank, till vilken det finns anslutna lokala förenings-

banker, skall revisionsberättelsen innehålla särskilda utttalanden om grup­
pen i dess helhet på grundval av den i 4 kap. 1 § femte stycket föreskrivna

sammanställningen.

14 § Revisorerna får inte lämna upplysningar till en enskild aktieägar e,

huvudman, medlem eller utomstående om sådana angelägenhe ter som de

har fått kännedom om vid fullgöran det av sina uppdrag, om det kan vara

till nackdel för banken.

I 1 kap. 10 § foreskrivs att enskildas forhållanden till bank inte obehö-

rigen får röjas.

Revisorerna ar skyldiga att
1. till stämman lämna alla upplysningar som stämman begär, om det

inte skulle vara till väsentlig nackdel för banken eller till nämnvärd olägen­
het för enskild,

2. till medrevisor, granskare som avses i 15 §, ny revisor och, om

banken har försatts i konkurs, konkursförvaltare lämna erforderliga upp­
lysningar om bankens angelägenheter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bankens angelägenheter till

undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

4 kap.

1 §'° Kalenderår är räkenskapsår, om inte annat följer av 12 § andra

stycket bokföringslagen (1976:125). För vaije räkenskapsår skall årsredo­

visning avges. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvalt­
ningsberättelse.

I fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i

årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom bestämmelserna i den
lagen, föreskrifterna i detta kapitel.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspektionen

får utfärda närmare föreskrifter om

1. bankemas löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning, och

2. avfattningen och innehållet i den redovisning som enligt bestämmel­

serna i 11 —14 §§ lagen (1992:160) om utländska filialer m. m. skall läm­

nas för verksamhet i filial till utländskt bankföretag.

Föreskrifter som utfärdas med stöd av tredje stycket fär avvika från

bokföringslagen om det finns särskilda skäl. Föreskrifterna skall utformas

så att de främjar en klar och rättvisande redovisning av bankens resultat
och ställning.

Senaste lydelse 1991:1768.

2817

¬

background image

f.

SFS 1992:1613

Årsredovisningen för en central föreningsbank skall innehålla en sam­

manställning av de egna och de anslutna lokala föreningsbankemas resul­

taträkningar och balansräkningar,

3 §" Minst en månad före ordinarie stämma, i en sparbank dock senast

den 31 mars, skall årsredovisning shandlingama för det förflutna räken­

skapsåret lämnas till revisorerna.

När resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda , skall av­

skrifter av årsredovisningen och revisionsberättelsen sändas in till Finans­

inspektionen så snart det kan ske. För en lokal föreningsbank gäller dock
en sådan skyldighet endast om inspektionen begär det.

Hos en lokalföreningsbank skall, senast en månad efter det att resultat­

räkningen och balansräkningen blivit fastställda, avskrifter av årsredovis­
ning och revisionsberättelse hållas tillgängliga hos banke n för alla som är
intresserade.

På avskrift av årsredovisningen som sänds in till Finansinsp ektionen

eller hålls tillgänglig enligt tredje stycket skall en styrelse ledamot teckna

bevis om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts. Uppgift
skall också lämnas om fastställelsedagen. Beviset skall även innehålla

uppgift om stämmans beslut beträffande bankens vinst eller förlust.

4 §'^ Vid värdering av en banks omsättningstillgångar gäller att bestäm­

melsen i 14 § Ijärde stycket bokföringslagen (1976:125 ) får tillämpas en­

dast efter tillstånd av Finansinspektionen.

10 § I en moderbank skall, utöver årsredovisning för moderbanken, för

varje räkenskapsår avges en koncernredovisning bestående av koncemre-

sultaträkning och koncembalansräkning. Redovisningen skall hänföra sig
till balansdagen för moderbanken.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket och 3 § skall tillämpas på koncernre­

dovisningen och, i tillämpliga delar, på koncemrevisionsberättelsen.

12

Ett bankaktiebolag, en sparbank och en central föreningsbank

skall minst en gång under varje räkenskapsår som omfattar mer än tio

månader avge en särski ld redovisning (delårsrapport). Rapporterna skal l

avse bankens verksamhet från räkenskapsårets början. Minst en rapport

skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av

räkenskapsåret.

Delårsrapportema avges av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det,

av verkställande direktören. Rapporterna skall hållas tillgängliga hos ban­
ken för envar och genas t sändas till de aktieägare, huvudmän eller med ­
lemmar som begär de t. Delårsrapportema skall i avskrift sändas in till

Finansinspektionen så snart det kan ske.

3818

" Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

¬

background image

5 kap.

SFS 1992:1613

9 § Har en sparbank i fall som avses i 1 eller 2 § tillfogats skada, får

Finansinspektionen låta väcka talan mot den ersättnin gsskyldige, om inte
bestämmelserna i 6 och 8 §§ utgör hinder för sådan talan.

6 kap.

2 §'" En banks firma skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor, som är införda i bankregistret, samt från benämningar på utländs­

ka bankföretag, som är allmänt kända i Sverige. Firman for ett bankaktie­
bolag i vilket ett utländskt bankföretag har ett bestämmande inflytande får
dock innehålla det företagets firma.

Ett bankaktiebolag, som har Övertagit en sparbanks rörelse vid ombild-

ning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) eller en foreningsbanks rörel­

se vid ombildning enligt 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620) får, efter
tillstånd av Finansinspektionen, använda ordet sparbank respektive for-

eningsbank i sin firma. Detsamma gäller ett bankaktiebolag som senare

har övertagit en sådan rörelse.

För registrering av firma gäller i övrig t vad som foreskrivs i firmalagen

(1974:156).

7 kap. Tillsyn

I Hur tillsynen över banker skall bedrivas

1 §'^ En bank st år under tillsyn av Finansinspektionen och skall vara

registrerad där. Banken skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektio­

nen begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när inspektionen

anser det nödvändigt.

2 §'® Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek­
tionen får meddela föreskrifter om

1. vilka upplysningar som en bank skall lämna till inspektionen,

2. förvaring och inventering av värdehandlingar samt
3. brottsförebyggande åtgärder hos en bank.

3 §" Finansinspelctionen skall vid sin tillsyn över bankerna se till att en
sund utveckling av verksamheten främjas.

Senaste lydelse 1992:1059.

Senaste lydelse 1991:1768.

"^Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

3g j g

¬

background image

SFS 1992:1613

4 §'® En banks styrelse är skyldig att genast låta upprätta en särskild
balansräkning, om det finns anledning att anta att

1. ett bankaktiebolags eget kapital understiger nio tiondelar av det

registrerade aktiekapitalet,

2. en sparbank eller en central foren ingsbank med anslutna lok ala för-

eningsbanker inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning enligt 2 kap. 9 -

I0§§.

Balansräkningen skall granskas av revisorerna. Om antagandet om ban­

kens ställning bekräftas skall styrelse n genast underrätta Finansinspek­

tionen.

5

Finansinspektionen skall förordna en eller flera revi sorer att med

övriga revisorer delta i revisionen av en bank. Inspektionen får dock avstå

från att förordna revisor i en lokal föreningsbank.

Inspektionen får när som helst återkalla et t revisorsförordnande och

utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode för sitt arbete av banken. Arvodets

storlek bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som förord­

nats av inspektionen.

6

Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla

styrelsen i en bank. Om styrelsen inte har rättat sig efter en begäran från
inspektionen om att kalla till extra stämma, får inspektionen utfärda en
sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid ett sådant

styrelsesammanträde, som inspektionen har sammankallat, samt delta i
överläggningarna.

7

Under en banks likvidation har Finansinspektionen samma bef o­

genheter i fråga om likvidatorema och stämman som annars tillkom mer
inspektionen beträffande styrelsen och stämman.

Särskilt om tillsynen över filialer till utländska bankforetag hemmahörande

inom EES

8 §" Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyn­

dighet utöva tillsyn över att likviditeten är tillfredsställande i en här
inrättad filial till utländskt bankföretag hemmahörande inom BES.

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndig het i ett

annat land inom EES företa undersökning hos en här i landet inrättad filial

till bankföretag hemmahörande i det andra landet.

3820

Senaste lydelse 1991:1768.

"Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

¬

background image

9

Finansinspektionen skall, med avseende på utländskt bankföretag

SFS 1992:1613

hemmahörande inom EES, vilket driver verksamhet här i landet från filial

eller genom direkt tillhandahållande av tjänster, lämna de uppgifter till
behörig myndighet i bankens hemland som denna myndighet behöv er för
sin tillsyn över banken.

I Ägarprövning

10 §^'' Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett bankaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat inne­
hav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller

förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till

eller överstiger 20, 33 eller 50 % av aktiekapitalet eller röstetalet för samtli­
ga aktier eller så att banken blir dotterföretag.

11 §" Finansinspektionen skall ge tillstånd till förvärv enligt 10 §, om

det inte kan antas att förvärvaren kommer att motverka en s und utveck­
ling av bankens verksamhet. Ett förvärv, som innebär att ett icke-finansi-
ellt företag blir moderföretag till en bank, skall dock tillåtas bara om det

finns synnerliga skäl.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras. Ett tillstånd enligt första styc ket andra meningen får förenas

med villkor om skyldighet att inom viss tid avyttra så stor del av aktieinne­
havet att banken upphör att vara dotterföretag.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna para­

graf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

12 §" Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor

del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att under­
stiga någon av de i 10 § angivna gränserna skall underrätta Finansinspek­
tionen om detta.

13 §" När ett bankaktiebolag får kännedom om att aktier i banken blivit

föremål för ett sådant förvärv som avses i 10 § eller för en sådan avyttring

som avses i 12 §, ska ll banken snarast anmäla förvärvet eller avyttringen
till Finansinspektionen.

Ett bankaktiebolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen

på de aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i banken samt

storleken på innehaven.

14

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier utövar eller kan

antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund

utveckling av verksamheten i banken, f år Finansinspektionen besluta att

aktierna inte får företrädas vid bolagsstämman.

" Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

3821

¬

background image

^ •'

tyr

SFS 1992:1613

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 10 § eller har förvärvat alctier i strid
med inspektionens beslut, får inspektionen besluta att aktierna inte får
företrädas vid bolagsstämman eller att röster avgivna för sådana aktier

skall vara ogiltiga.

Finansinspektionen får också förelägga en aktieägare som sägs i första

och andra styckena att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter

inte är kvalificerat.

Ingripanden mot banker

15

Om en svensk bank har fattat ett beslut som strider mot denna lag

eller någon annan författning som reglerar bankens verksamhet, mot före­
skrift som meddelats med stöd av sådan författning eller mot bolagsord­

ningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Har

beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga banken att göra rättel­

se om det är möjligt.

16

En svensk banks oktroj skall återkallas av Finansinspektionen om

1. banken inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller

anmälan har avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har vunnit laga
kraft,

2. banken inte inom ett år efter registrering har böljat driva bankrörel­

se, eller banken dessförinnan förklarat sig avstå från oktrojen,

3. banken har överlåtit hela sin rörelse,

4. banken under en sammanhängande tid av ett år inte drivit bankrörel­

se,

5. banken genom att överträda en bestämmelse som avses i 15 § eller på

annat sätt visat sig olämplig att utöva sådan verksamhet som oktrojen
avser, eller

6. bankens kapitalbas understiger det minsta belopp som krävs enligt 2

kap. 9 § andra stycket och bristen inte har täckts inom tre månader från

det att den blev känd för banken.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

4 och 5 i stället för att återkalla oktrojen meddela varning. I fall som avses i
första stycket 6 får inspektionen medge förlängd tid för täckande av
bristen, om det finns särskilda skäl.

Om oktrojen återkallas får inspektionen besluta hur avvecklingen av

rörelsen skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam­

heten.

3822

17

Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land

inom EES underrättats om att en svensk bank överträtt föreskrifter som i
det landet gäller för banken, får inspektionen vidta de i 15 och 16 §§
angivna åtgärderna mot banken, om någon omständighet motsvarande

vad som där sägs föreligger. Inspektionen skall underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtas.

" Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1991:1768.

" Senaste lydelse 1991:1768.

¬

background image

I Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska bankforetag

SFS 1992:1613

18 §" Om ett bankforetag, som är hemmahörande i ett land utanför EES,
driver bankrörelse från filial här i landet och därvid överträder en bestäm­

melse som avses i 15 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att utöva

bankverksamhet, f^r Finansinspektionen återkalla filialtillståndet eller,

om det är tillräckligt, meddela varning.

Om filialtillståndet återkallas gäller 16 § tredje och fjärde styckena i

tillämpliga delar.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i det land där bankfo-

retaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna
paragraf.

19 § Om ett bankforetag, som är hemmahörande i ett annat land inom

EES, driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt tillhanda­

hållande av tjänster och därvid överträder en bestämmelse som avses i

15 § eller på annat sätt har visat sig olämpligt att utöva sådan verksamhet,

får Finansinspektionen förelägga bankföretaget att göra rättelse.

Om bankföretaget inte följer föreläggandet, skall inspektionen underrät­

ta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse ändå i nte sker, får inspektionen förbjuda bankföretaget att

göra nya åtaganden här i landet. Innan förbud meddelas skall inspektionen

underrätta behörig myndighet i bankföretagets hemland. I brådskande fall

får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hem­
landsmyndigheten. Denna skall då underrättas så snart det kan ske,

20 § Om ett bankföretag, som är hemmahörande i ett annat land inom
EES och driver verksamhet här i landet från filial eller genom direkt
tillhandahållande av tjänster, har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i
hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda bankföretaget att
göra nya åtaganden i Sverige.

I Ingripanden mot den som saknar tillstånd

21 § Om någon tar emot inlåning på räkning från allmänheten utan att

vara berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga honom att
upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om verksamheten omfattar inlåning, får inspektionen

förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om

verksamheten som behövs fÖr att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf

riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för

företagets räkning.

I Avgifter till Finansinspektionen

22 § Bankaktiebolag, sparbanker, centrala föreningsbanker samt ut­
ländska bankföretag med filial här i landet skall med årliga avgifter bekos-

" Senaste lydelse 1991:1768.

3823

¬

background image

S

>T'*-

SFS 1992:1613

ta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som

regeringen meddelar.

I Vite

23 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt

denna lag, får inspektionen förelägga vite.

I Överklagande

24 § Finansinspektionens beslut enligt 6 § och 21 § andra stycket får inte

överklagas.

Beslut som avses i 21 § första stycket får överklagas hos kammarrätten.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag, bankaktiebolagslagen
(1987:618), sparbankslagen (1987:619) och föreningsbankslagen

(1987:620) får överklagas hos regeringen, om annat inte är föreskrivet.

Inspektionen får bestämma att e tt beslut om för bud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

25 § Har regeringen i ett ärende om oktroj inte fattat beslut inom sex
månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden beg ära förklaring av

kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om regeringen inte har med­
delat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring avgetts,
skall det anses som att ansökningen har avslagits.

Om Finansinspektionen inte har överlämnat underrättelse som avses i 1

kap. 7 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre må nader
efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammar­

rätten att ärendet onödigt uppehå lls. Om underrättelse inte har överlä m­
nats inom tre månader efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det

anses som att ansökan avslagits.

I Särskilda bestämmelser

26 § När en bank har försatts i konkurs, skall Finansin spektionen för­
ordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall som konkursförval­
tare delta i ko nkursboets förvaltning tillsammans med den eller de förval­
tare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan

framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om be slut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konk urslagen om arvode till konkur sförvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

3824

27 § Den som är ledamot eller supplean t i styrelsen för Finansinspek­

tionen eller befattningshavare där får inte ingå i styrelsen för en bank eller
vara anställd i en bank. Inte heller får en sådan person äga aktier i ett

bankaktiebolag eller vara huvudman i en sparbank.

Regeringen får meddela särskilda bestämmelser om beviljande av kredit

till sådan person som avses i första stycket.

¬

background image

28 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till en bank

SFS 1992:1613

och stiftelsens förmögenhet huvudsakligen härrör från medel som tillskju­
tits av banken, skall Finansinspektionen se till att stiftelsens tillgångar är
placerade på ett sätt som bereder skälig säkerhet. Därvid skall stiftelsens

ändamål beaktas och hänsyn tas till vad som föreskrivs i de nna lag om
placering av en banks medel. Har stiftelsens tillgångar inte placerats på ett
tillfredsställande sätt, får inspektionen förelägga stiftelsen att vidta rättel­

se.

Den som företräder stiftelsen skall på Finansinspektionens begäran hål­

la stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och
andra handlingar tillgängliga för granskning. Han skall även lämna inspek­

tionen alla de upplysningar om stiftelsen som inspektionen begär.

8 kap.

5 §" Finansinspektionen skall gena st skriftligen underrä tta banken n är

inspektionen

1. nedsatt aktiekapitalet enligt 4 kap. 14 § andra stycket bankaktiebo­

lagslagen (1987:618),

2. förklarat beslut om nedsättning av aktiekapitalet förfallet enligt 6

kap. 7 § tredje stycket bankaktiebolagslagen,

3. förklarat fråga om fusion förfallen enligt 11 kap . 6 § tredje stycket

bankaktiebolagslagen, 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987; 619)

eller 10 kap. 5 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620),

I 4. förelagt vite enligt denna lag, eller

5. förklarat fråga om en sparbanks eller en föreningsbanks ombildning

till bankaktiebolag förfallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen respektive 11
kap. 9 § föreningsbankslagen.

8

Ett beslut av Finansinspektionen som innebä r att anmälan avskri-

vits eller registrering har vägrats enligt 4 § andra stycket får överklagas till

kammarrätten inom två månader från beslutets dag. Detsamma gäller ett
beslut av Finansinspektionen som avses i 5 § 1 —3 och 5.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. I fråga om banker som beviljats oktro j före lagens ikraftträdande

gäller vid tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 § första
stycket 6

a) att kapitalbasen för ett bankaktiebolag inte får understiga ett belopp

som vid tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar fem miljoner ecu,

b) att kapitalbasen för en sparbank inte får understiga ett belopp som vid

tidpunkten för ikraftträdandet motsvarar en miljon ecu,

c) att kapitalbasen för en föreningsbank jämte anslutna lokala förenings­

banker inte får understiga ett belopp som vid tidpunicten för ikraftträdan­

det motsvarar fem miljoner ecu.

3. En sparbank som beviljats oktroj före lagens ikraftträdande får,

under de förutsättningar som anges i denna punkt, fortsätta att driva

" Senaste lydelse 1992:1612.

" Senaste lydelse 1991:1768.

3825

¬

background image

SFS 1992:1613

bankrörelse, även om sparbankens kapitalb as vid ikraftträdandet uppgår
till lägre belopp än motsvarande en miljon ecu. I sådant fall gäl ler vid
tillämpning av 2 kap. 9 § andra stycket och 7 kap. 16 § första stycket 6 att

sparbankens kapitalbas inte efter lagens ilcraftträdande får understiga det

högsta belopp som kapitalbasen uppnått efter den 2 maj 1992. När kapital­

basen uppnått ett belopp so m vid tidpunkten för ikraftträdandet motsva ­
rat en miljon ecu gäller bestämmelserna i punkt 2.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.