921613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

T . Q

SFS 1992:1613 Lag

Utkom frän tiycket

oHi ändring i bankförelselagen (1987:617);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)2

dels att 9 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap., 2 kap. 1 och 9 §§, 3 kap. 1, 11 och 14 §§, 4 kap. 1, 3, 4,10

och 12 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. samt 8 kap. 5 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in fyra nya paragrafer, 2 kap. 2,3 och 3 a §§

samt 5 kap. 9 §, av följande lydelse.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om den rörelse som en bank får

driva samt vissa andra f�r banker gemensamma bestämmelser. Bestäm­
melser om hur en bank bildas och om dess organisation m.m. finns i
bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) och före-
ningsbankslagen (1987:620).

Med bank förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbank och förenings­

bank (central föreningsbank och lokal föreningsbank).

Med en banks stadgar förstås i denna lag bolagsordning för bankaktiebo­

lag, reglemente f�r sparbank och stadgar för föreningsbank.

För utländska bankföretags verksamhet genom filial i Sverige gäller

bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m. m.

Denna lag gäller inte for verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

2 § Med bankrörelse avses i denna lag verksamhet i vilken ingår inlåning
från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt använder.

Bankrörelse får, efter tillstånd (oktroj) av regeringen, drivas av bankak­

tiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker. Vidare får bankrörelse
drivas av utländska bankföretag under de förutsättningar som anges i 4
och 5 §§.

Utan hinder av andra stycket får Postverket för sin postgirorörelse hålla

konton f�r allmänheten.

3812

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

^ Senaste lydelse av

9 kap. 1 § 1991;1018

9 kap, 2 § 1992:1612

9 kap, 3 § 1991:1768.

¬

background image

3

I denna lag avses med

SFS 1992:1613

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga

röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget,

3. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning; om ett ut­

ländskt bankföretag etablerar si g i Sverige enligt 4 § första s tycket 1 ell er

5 § 1, skall etableringen anses som en enda filial, även om flera driftställen

inrättas.

4 §" Ett utländskt bankföretag får

1. efter tillstånd av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,

Finansinspektionen driva bankrörelse från filial eller

2. efter anmälan till Finansinspektionen driva verksamhet, som huvud­

sakligen avser representation och förmedling av banktjänster, från kontor
eller annat fast driftställe (representationskontor).

Tillstånd till filialetablering enligt första stycket 1 skall lämnas om den

planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en sund
bankverksamhet.

Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon

ytterligare bank.

5

Tillstånd som sägs i 4 § behövs inte för bankföretag, som har säte i

ett land inom EES och som i det landet (hemlandet) har tillstånd att driva
bankrörelse. Ett sådant företag får

1. driva bankrörelse från filial i Sverige med början två månader efter

det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i företagets hemland

mottagit en underrättelse med sådant innehåll som anges i 7 §,

2. driva bankverksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och till­

handahålla tjänster med början så snart Finansinspektionen från en behö­
rig myndighet i företagets hemland mottagit en underrättelse med sådant
innehåll som anges i 8 §.

6 § Ett bankaktiebolag får efter tillstånd av regeringen eller, efter rege­

ringens bemyndigande, Finansinspektionen inrätta filial i utlandet. Sådant

tillstånd skall lämnas om den planerade rörelsen kan antas komma att
uppfylla kraven på en sund bankverksamhet.

7 § Om ett bankaktiebolag får tillstånd enligt 6 § till filialetablering i ett
land inom EE S, skall Finansinspektionen unde rrätta behörig myndighet i
det land där filialen skall inrättas. Underrättelsen skall innehålla

1. en plan för den tilltänkta filialverksamheten, med uppgift om filia­

lens organisation,

2. en förklaring att den planerade verksamheten omfattas av bankens

oktroj,

3. uppgift om inlånings garanti som gäller för insättare i banken,

3

' Senaste lydelse 1991:1768.

Senaste lydelse 1992:161.

^ Senaste lydelse 1991:1768.

3813

¬

background image

SFS 1992:1613

4. uppgift om filialens adress och ansvariga ledning,
5. uppgift om bankens kapitalbas och kapitaltäcloiingsgrad.

Om något förhållande som avses i första stycket 1 �4 har ändrats efter

det att filialen inrättats, skall Finansinspektionen genast underrätta behö­

rig myndighet i det land där filialen finns.

8 § Ett bankaktiebolag som önskar driva verksamhet i ett annat land

inom EES, genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster utan att inrätta
filial där, skall innan verksamheten inleds underrätta Finansinspektionen

om sin avsikt.

Inspektionen skall till behörig myn dighet i det land där verksamheten

skall utövas överl ämna underrättelsen tillsammans med en förkl aring att
den planerade verksamheten omfattas av bankens oktroj.

9 § Ingen annan än bank, Sveriges riksbank, Sveri ges allmänna hypo -

teksbank och sådant bankföretag som avses i 4 eller 5 § får i sin firma eller i

övrigt vid b eteckning av afiarsrörelse använda ordet bank.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

företag som avses i första stycket får dock, efter tillstånd av Finansinspek­
tionen, använda ordet bank i sin firma.

10 § Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verks amhet tillämpas i stället bestämm elserna i sek re­

tesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket. Detsamma gäller en revisor som bryter mot
förbudet i 3 kap. 14 § första stycket att lämna upplysni ngar om en banks

angelägenheter.

11 § Ingår en bank i en koncern skal l bestämmelserna i denna lag om

banks rörelse och om tills yn över bank gälla i tillämp liga delar för övriga
företag i koncernen. Begränsningarna i fråg a om banks rörelse s kall avse
företagen gemensamt.

Första stycket gäller inte försäkringsföretag och sådana dotterföretag till

försäkringsföretag som inte driver någon form av finansiell verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller, efter regeringens be­

myndigande, Finansinspektionen medge ytterligare undantag från bestäm­

melserna i första stycket.

Koncernbidrag får ges endast efter medgivande av Finansinspektionen.

�vriga företag i koncernen skall lämna Finansinspekti onen de upplys­

ningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter

som inspektionen behöver för sin tillsyn över banken.

2 kap.

1

En bank är skyldig att ta emot inlåning på räkning från allmänheten.

3814

''Senaste lydelse 1991:1768. �ndringen innebär bl.a, att andra-tredje styckena

upphävs.

¬

background image

2 § En bank får, med iakttagande av vad som föreskrivs i detta kapitel,

SFS 1992:1613

1. låna upp medel, bland annat genom att ge ut obligationer eller andra

jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit

och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar,

3. medverka vid finansiering, bland annat genom att förvärva fordring­

ar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. förmedla betalningar,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,

7. medverka vid värdepappersemissioner,

8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. bedriva rembursverksamhet,
11. vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder,
12. medverka vid försäljning av försäkringstjänster,
13. tillhandahålla inkassotjänster,
14. tillhandahålla bankfackstjänster,
15. driva valutahandel under de förutsättningar som föreskrivs i lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank,

16. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, samt

17. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i

kreditupplysningslagen (1973:1173).

En bank får vidare driva verksamhet som har naturligt samband med

inlåning eller med verksamhet som anges i första stycket 1 � 14.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigand e, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om vilken ver ksamhet en bank får bedri­

va.

Om det finns särskilda skäl får regeringen eller, efter regeringens bemyn­

digande, Finansinspektionen tillåta a tt en bank tillhandahåller posttjäns­

ter.

3 § Ett utländskt bankföretag som driver verksamhet med stöd av 1 kap.

4 § 1 elle r 1 kap. 5 § får driva sådan verksamhet som anges i 2 § endast i

den mån verksamheten omfattas av bankföretagets verksamhetstillstånd i
det land där företaget har sitt säte.

3 a § Om det finns särskilda skäl får regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande. Finansinspektionen tillåta att en bank låter verksamheten
bedrivas av annan än bankens egen personal och i andra lokaler än ban­
kens egna.

9 §' En bank skall vid varje tidp unkt ha en kapitalbas, beräknad enlig t

9 a §, som motsvarar åtta procent av värdet av bankens placeringar, beräk­
nat enligt 10 § (kapitalkrav). För en central föreningsbank med anslutna
lokala föreningsbanker bestäms kapitalbasen och kapitalkravet gemen­

samt.

' Senaste lydelse 1991:1768.

33^5

' 4, -

¬

background image

SFS 1992:1613

Utöver bestämmelsen i första stycket gäller att en banks kapitalbas inte

får understiga det belopp som enligt 1 kap. 2 § tredje stycket bankaktiebo­
lagslagen (1987:618), 2 kap. 2 § andra stycket sparbankslagen (1987:619)
eller 1 kap. 4 § tredje stycket föreningsbankslagen (1987:620) krävdes när

rörelsen påböijades.

3816

3 kap.

I §® En bank skall ha minst två revisorer. Revisorerna väljs av stämman,

om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera av dem, dock inte alla,

skall utses på annat sätt.

En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om

uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdra­
get upphör vid slutet av den ordinarie stämma på vilken rev isorsval skall

förättas.

Stämman kan utse en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i

denna lag, bankak tiebolagslagen (1987:618), sparban kslagen (1987:619)

och föreningsbankslagen (1987:620) om revisorer gäller i tillämpliga delar
om revisorssuppleanter.

II

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en revisionsberättel­

se till stämman. Berättelsen skall överlämnas till bankens st yrelse senast
två veckor före den ordinarie stämman. Revisorerna skall inom samma tid

till styrelse n återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats
till dem.

Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredo­

visningen har gjorts upp enligt denna lag. Innehåller inte årsredovisningen

sådana upplysningar som skall lämnas enligt 4 kap. skall revisorerna ange
detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum­

melse, som kan föranleda ersättningsskyldighet, ligger en styrelseledamot

till last eller att en styrelseledamot på annat sätt handlat i strid m ot denna

lag, bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) eller

föreningsbankslagen (1987:620) eller mot stadgarna, s kall det anmärkas i
berättelsen. Revisionsberättelsen skall även innehålla ett uttalande i frågan
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Revisorerna kan även i övrigt i

berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela aktieägarna,
huvudmännen eller medlemmarna.

I revisionsberättelsen skall också anmärkas om revisorerna funnit att

banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra avdrag för preliminär A-skatt eller kvarst ående skatt enligt

uppbördslagen (1953:272),

2. att lämna uppgift enligt 54 § 1 m om. uppbördslagen eller 4 eller 11 §

lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 - 2.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte ha r

fullgjort någon sådan skyldighet som avses i fjärde stycket 1-3, skall

revisorerna genast sända in en avskrift av den till skattemyndigheten.

" Senaste lydelse 1991:1768. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

'Senaste lydelse 1990:1301.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.