891082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1950:272) om rätt idr utländska

försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige;

utfärdad den 21 december 1989.

SFS 1989:1082

Utkom frän trycket

den 11 januari 1990
Omtryck

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 6, 10, 12,13, 15, 15 a, 16, 25 b,

28 och 32 §§ lagen (1950:272) om rätt for utländska försäkringsföretag att

driva försäkringsrörelse i Sverige^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följand e lydelse från och med den dag d å

denna lag träder i kraf^.

Inledande bestämmelser

1 § Utländskt försäkringsföretag får, under förutsättning att företaget

erhållit tillstånd (koncession) därtill enligt 7 §, här i riket driva försäkrings­

rörelse genom generalagent som syssloman och i övrigt under villkor, som

stadgas i denna lag.

Försäkringsinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om

huruvida koncession enligt första stycket krävs for en planer ad verksam­

het.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande f�r den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands­

besked är även försäkringsinspektionen bunden av detta besked.

Om det finns särskilda skäl och företagets reglemente tillåter det, får ett

utländskt försäkringsföretag som har erhållit koncession medges att genom

generalagenten driva annan rörelse här i rik et än försäkringsrörelse. Med­
givande lämnas av reg eringen eller, efter regeringens bemyndigande, för­

säkringsinspektionen.

' Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1982:1083.

2029

¬

background image

»v

Jr:/.

SFS 1989:1082

Om det finns skäl, får ett medgivande enligt fjärde stycket återk allas av

den som får lämna sådant medgivande. Lag (1984:1116).

2

Utländskt försäkringsföretag får här i riket driva livförsäkringsrö­

relse, endast om foretaget i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,
samt annan försäkringsrörelse, endast om företaget i hemlandet med laga
rätt driver rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäk­

ring.

Utländskt försäkringsföretag här i riket får inte med direkt livförsäk­

ringsrörelse förena försäkringsrörelse som avser annat än personförsäk­

ring.

Bestämmelserna i denna lag om livförsäkring gäller också i fråga om

personförsäkringar av annat slag. De behöver dock inte tillämpas för
sådana personförsäkringar som har meddelats antingen för en tid av längst
fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för längst fem år i
sänder.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av

försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk­
ringsbolag, skall den dock i dett a bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför­

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 6 § fjärde

stycket, 7 § tredje stycket, 9 § första stycket, 10� 15 samt 17,24 och 28 §§ i

tillämpliga delar. Lag (1989:1082).

3 § Utländskt försäkringsföretag må ej för sin rörelse här i riket hava

mer än en generalagent. Denne må, därest sådant ej förbjudes i företagets

fullmakt för honom, använda ombud vid rörelsens drivande. Lag

(1982:1083).

4 § Generalagenten skall vara bosatt här i riket. Han får inte vara under-
årig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om

han är utländsk medborgare gäller bestämmelserna i lagen (1968:555) om
rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket.

Generalagentur må även innehavas av svensk aktiebolag eller ömsesi­

digt försäkringsbolag eller ock av svenskt handelsbolag, vars samtliga
bolagsmän äga behörighet enligt vad i första stycket sägs. F�r fullgörande

av de skyldigheter, som åligga generalagent, svare i förra fallet envar

styrelseledamot och i det senare envar bolagsman, som ej är enbart kom­

manditdelägare. Lag (1988:1307).

5 § Utländskt försäkringsföretag, som här i riket driver försäkringsrörel­
se, skall i alla av företagets verksamhet här i riket härflytande rättsförhål­
landen lyda under svensk lag sam t vara pliktig att svara inför svensk
domstol och underkasta sig svensk myndighets avgörande.

Företagets verksamhet här i riket skal l på sätt i denna la g sägs stå under

tillsyn av försäkringsinspektionen. Lag (1982:1083).

2030

' Senaste lydelse 1984: 1116.

¬

background image

5 a § Med bankinsti tut avses i denna lag bankaktiebolag, sparbank och

SFS 1989:1082

föreningsbank. Lag (1987:632).

Om koncession m.m.
6 §" Ansökan om koncession görs hos regeringen. I ansökningen skal l
anges den försäkringsgren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall

inlämnas till försäkringsinspektionen och vara åtföljd av:

1. handlingar som styrker generalagentens behörighet enligt 4 §;

2. det för företaget gällande reglementet;
3. bev is att företaget i sitt hemland driver försäkringsrörelse enligt 2 §

första stycket jämte behörigen styrkt uppgift om den tid detta ägt rum samt

om anmärkningar, som av myn digheterna i företagets hemland under de
sista tre åren kan ha fram ställts mot företagets verksamhet, och dessutom

företagets årsredovisningar och revisio nsberättelser för den tid företaget

varit i ve rksamhet, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt för generalagenten att på företagets vägnar här i riket

driva försäkringsrörelsen samt att ta emot stämning och själv eller genom
annan tala och svara i alla rättsförhållanden som har samband med försäk­

ringsrörelsen;

5. bevis att företaget på det sätt och under de villkor, som försäkringsin­

spektionen godkänner, i bankinstitut har deponerat värdehandlingar till

ett värde som motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962; 381)

om allmän försäkring som gällde då ansökningen lämnades in;

6. en plan för den tilltänkta verksamheten.
Deponering enligt första stycket 5 skall ske särskilt för livförsäkring och

särskilt för annan försäkring.

Deponeringen skall ske i värd ehandlingar, som försäkringsinspektionen

godtagit. Inspektionen får bestämma att deponeringen får ske med det

lägre belopp som insp ektionen med hänsy n till rörelsens omfattning och

beskaffenhet anser skäligt. Sådant beslut får inspektionen återkalla om det
finns skäl till det.

Om rörelsen skall avse livförsäkring, skall enligt 11 § upprättas särskilda

grunder för verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ansökningen om

koncession, skall underställas regeringen för

stadfästelse. Lag

(1989:1082).

7 § Regeringen beviljar koncession om ansökningen står i överensstäm­

melse med denna la g och den planerad e verksamheten inte bedöm s vara

oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet. I samband där­

med godkänner regeringen generalagenten.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständig­

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver til l det löpande rä ken­

skapsårets slut.

Innan koncession meddelas för rörelse, som avser livförsäkring, prövar

regeringen om de upprättade grunderna för verksamheten överensstäm­
mer med denn a lag och andra författningar. Regeringen pröva r då också

om särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

^ Senaste lydelse 1984; 1116.

2031

¬

background image

SFS 1989:1082

beskaffenheten av den tilltänkta rörelsen. I samba nd med be viljandet av
koncessionen stadfäster regeringen grunderna för verksamheten.

Avser ansökan endast utvidgning av beviljad koncession till ny försäk­

ringsgren eller utby te av koncession för viss försäkringsgren mot konces­
sion för annan gren, fär försäkringsinspektionen besluta i ärendet i rege­
ringens ställe, om ärendet icke är av principiell betydelse eller i övrigt av

synnerlig vikt. Lag (1984:1116).

8 § Sedan koncession beviljats, skola de i 6 § omnämnda, vid ansökning­
en fogade handlingarna förvaras hos försäkringsinspektionen. Om bevil­

jande av koncession och godkännande av generalagent skall försäkrings­

inspektionen låta införa kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Lag

(1977:690).

9 § �& ändring av stadfästa grunder skall ock sökas regeringens stadfästel-
se. 1 regeringens ställe äger försäkringsinspektionen besluta i sådant ären­

de, om det icke är av principiell betydelse eller eljest a v synnerlig vikt.

Ansökningen skall inlämnas till försäkringsinspektionen.

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljats för bestämd tid,

skall prövas av den myndighet som beviljat koncessionen. Ansökningen
skall inlämnas till försäkringsinspektionen sist sex månader före utgången

av den löpande koncessionen.

Utses ny generalagent, skall företaget hos försäkringsinspektionen söka

dess godkännande av generalagenten.

Har ändring av grunder stadfästs eller har förlängning av koncession

beviljats eller ny generalagent blivit godkänd, skall försäkringsinspek­
tionen låta införa kungörelse d ärom i Post- och Inrikes Tidningar. Lag

(1982:1083).

9 a § Ansökan om medgivande för utländskt försäkringföretag att driva

annan rörelse här i riket än försäkringsrörelse skall inlämnas till försäk­
ringsinspektionen och vara åtföljd av fullmakt, som angives i 6 § första
stycket 4, gällande den med ansökningen avsedda rörelsen. Lag

(1982:1083).

Om försäkringsrörelsens bedrivande
10

Det åligger generalagenten att för vaije räkenskapsår enligt for­

mulär, som fastställs av försäkringsinspektionen, upprätta redogörelse för
företagets verksamhet inom riket.

För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis om att värdet av den av företaget gjorda depositionen

enligt 6 § första stycket 5 motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.

För den ytterligare deposition, utöver vad som föreskrivs i 6 § första

stycket 5, som denna bestämmelse kan ge upphov till gäller bestämmelser­

na i 6 § tredje stycket.

2032

Senaste lydelse 1984:1116.

¬

background image

f

L

^

I redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,

SFS 1989:1082

som skuld tas upp det vid samma tidpunkt beräknade värdet av företagets

ansvarighet på grund av

1. löpande försäkringar (premiereserv),
2. försäkringsersättningar för inträffade försälcringsfall (ersättningsre­

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbä ring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning och

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk­

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning. Lag (1989:1082).

11 § För livförsäkring skola, om icke med hänsyn till försäkringens
särskilda natur anledning till undantag f öreligger, grunder upprättas be­

träffande

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;
2. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;
3. belåning av försäkringsbrev hos företaget;

4. verkan av underlåten premiebetalning;

5. försäkringstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses

under 2 eller 4, f örsäkringen upphör i förtid eller företaget eljest är fritt

från ansvarighet för försäkringsfall;

6. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning. Lag

(1982:1083).

12

Med avseende på de i 11 § under 1 �4 angivna grunderna skall vad

i 7 kap. 3 §, 4 § första-Qärde styckena samt 5 �7 § § försäkringsrörelselagen

(1982:713) stadgas äga motsvarande tillämpning. Beträffande övergångs­

grunder enligt 7 kap. 4 § första-Qärde styckena nämnda lag gäller vad i 9 §

här ovan är i fråga om ändring av grunder stadgat om stadfästelse och
kungörande därav. Som villkor för stadfastelse av över gångsgrunder får
bestämmas, att företaget skall införa tillgångar utöver vad som mots varar

de försäkringstekniska skulderna i det register som avses i 15 §. Lag

(1989:1082).

13

Tillgångar motsvarande värdet av de försäkringstekniska skulder­

na för livförsäkring skall vid vaije tidpunkt redovis as i sådana tillg ångar

som anges i 7 kap. 9 § fö rsta stycket 1-8 och 10 �12 försäkringsrörelse­
lagen (1982:713) eller, i den mån försäkringsinspektionen medger det,

värdet av återförsäkringsgivamas ansvarighet på grund av livförsäkringar,

som har övertagits i återförsäkring.

I de tillgångar som skall motsvara värdet av de försäkringstekniska

skulderna får räknas in 90 procent av deponeringen enlig t 6 och 10 §§
under förutsättning att deponeringen till den dele n består av värdehand ­
lingar som avses i första stycket.

* Senaste lydelse 1982:1083.

' Senaste lydelse 1984:1116.

2033

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.