SFS 1989:1082

891082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1950:272) om rätt idr utländska

försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige;

utfärdad den 21 december 1989.

SFS 1989:1082

Utkom frän trycket

den 11 januari 1990
Omtryck

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 6, 10, 12,13, 15, 15 a, 16, 25 b,

28 och 32 §§ lagen (1950:272) om rätt for utländska försäkringsföretag att

driva försäkringsrörelse i Sverige^ skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följand e lydelse från och med den dag d å

denna lag träder i kraf^.

Inledande bestämmelser

1 § Utländskt försäkringsföretag får, under förutsättning att företaget

erhållit tillstånd (koncession) därtill enligt 7 §, här i riket driva försäkrings­

rörelse genom generalagent som syssloman och i övrigt under villkor, som

stadgas i denna lag.

Försäkringsinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om

huruvida koncession enligt första stycket krävs for en planer ad verksam­

het.

Ett förhandsbesked enligt andra stycket är bindande fÖr den myndighet

som har lämnat beskedet. Om regeringen har beslutat i fråga om förhands­

besked är även försäkringsinspektionen bunden av detta besked.

Om det finns särskilda skäl och företagets reglemente tillåter det, får ett

utländskt försäkringsföretag som har erhållit koncession medges att genom

generalagenten driva annan rörelse här i rik et än försäkringsrörelse. Med­
givande lämnas av reg eringen eller, efter regeringens bemyndigande, för­

säkringsinspektionen.

' Prop. 1989/90:34, NU 14, rskr. 93.

^ Senaste lydelse av lagens rubrik 1982:1083.

2029

¬

background image

»v

Jr:/.

SFS 1989:1082

Om det finns skäl, får ett medgivande enligt fjärde stycket återk allas av

den som får lämna sådant medgivande. Lag (1984:1116).

2

Utländskt försäkringsföretag får här i riket driva livförsäkringsrö­

relse, endast om foretaget i sitt hemland med laga rätt driver sådan rörelse,
samt annan försäkringsrörelse, endast om företaget i hemlandet med laga
rätt driver rörelse avseende något slag av försäkring, annan än livförsäk­

ring.

Utländskt försäkringsföretag här i riket får inte med direkt livförsäk­

ringsrörelse förena försäkringsrörelse som avser annat än personförsäk­

ring.

Bestämmelserna i denna lag om livförsäkring gäller också i fråga om

personförsäkringar av annat slag. De behöver dock inte tillämpas för
sådana personförsäkringar som har meddelats antingen för en tid av längst
fem år eller mot en premie som är beräknad och bestämd för längst fem år i
sänder.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av

försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk­
ringsbolag, skall den dock i dett a bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför­

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 6 § fjärde

stycket, 7 § tredje stycket, 9 § första stycket, 10— 15 samt 17,24 och 28 §§ i

tillämpliga delar. Lag (1989:1082).

3 § Utländskt försäkringsföretag må ej för sin rörelse här i riket hava

mer än en generalagent. Denne må, därest sådant ej förbjudes i företagets

fullmakt för honom, använda ombud vid rörelsens drivande. Lag

(1982:1083).

4 § Generalagenten skall vara bosatt här i riket. Han får inte vara under-
årig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Om

han är utländsk medborgare gäller bestämmelserna i lagen (1968:555) om
rätt för utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket.

Generalagentur må även innehavas av svensk aktiebolag eller ömsesi­

digt försäkringsbolag eller ock av svenskt handelsbolag, vars samtliga
bolagsmän äga behörighet enligt vad i första stycket sägs. FÖr fullgörande

av de skyldigheter, som åligga generalagent, svare i förra fallet envar

styrelseledamot och i det senare envar bolagsman, som ej är enbart kom­

manditdelägare. Lag (1988:1307).

5 § Utländskt försäkringsföretag, som här i riket driver försäkringsrörel­
se, skall i alla av företagets verksamhet här i riket härflytande rättsförhål­
landen lyda under svensk lag sam t vara pliktig att svara inför svensk
domstol och underkasta sig svensk myndighets avgörande.

Företagets verksamhet här i riket skal l på sätt i denna la g sägs stå under

tillsyn av försäkringsinspektionen. Lag (1982:1083).

2030

' Senaste lydelse 1984: 1116.

¬

background image

5 a § Med bankinsti tut avses i denna lag bankaktiebolag, sparbank och

SFS 1989:1082

föreningsbank. Lag (1987:632).

Om koncession m.m.
6 §" Ansökan om koncession görs hos regeringen. I ansökningen skal l
anges den försäkringsgren, som rörelsen skall avse. Ansökningen skall

inlämnas till försäkringsinspektionen och vara åtföljd av:

1. handlingar som styrker generalagentens behörighet enligt 4 §;

2. det för företaget gällande reglementet;
3. bev is att företaget i sitt hemland driver försäkringsrörelse enligt 2 §

första stycket jämte behörigen styrkt uppgift om den tid detta ägt rum samt

om anmärkningar, som av myn digheterna i företagets hemland under de
sista tre åren kan ha fram ställts mot företagets verksamhet, och dessutom

företagets årsredovisningar och revisio nsberättelser för den tid företaget

varit i ve rksamhet, dock längst för de tio sista åren;

4. behörig fullmakt för generalagenten att på företagets vägnar här i riket

driva försäkringsrörelsen samt att ta emot stämning och själv eller genom
annan tala och svara i alla rättsförhållanden som har samband med försäk­

ringsrörelsen;

5. bevis att företaget på det sätt och under de villkor, som försäkringsin­

spektionen godkänner, i bankinstitut har deponerat värdehandlingar till

ett värde som motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962; 381)

om allmän försäkring som gällde då ansökningen lämnades in;

6. en plan för den tilltänkta verksamheten.
Deponering enligt första stycket 5 skall ske särskilt för livförsäkring och

särskilt för annan försäkring.

Deponeringen skall ske i värd ehandlingar, som försäkringsinspektionen

godtagit. Inspektionen får bestämma att deponeringen får ske med det

lägre belopp som insp ektionen med hänsy n till rörelsens omfattning och

beskaffenhet anser skäligt. Sådant beslut får inspektionen återkalla om det
finns skäl till det.

Om rörelsen skall avse livförsäkring, skall enligt 11 § upprättas särskilda

grunder för verksamheten. Grunderna, som skall bifogas ansökningen om

koncession, skall underställas regeringen för

stadfästelse. Lag

(1989:1082).

7 § Regeringen beviljar koncession om ansökningen står i överensstäm­

melse med denna la g och den planerad e verksamheten inte bedöm s vara

oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet. I samband där­

med godkänner regeringen generalagenten.

Koncession beviljas tills vidare eller, om det finns särskilda omständig­

heter, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver til l det löpande rä ken­

skapsårets slut.

Innan koncession meddelas för rörelse, som avser livförsäkring, prövar

regeringen om de upprättade grunderna för verksamheten överensstäm­
mer med denn a lag och andra författningar. Regeringen pröva r då också

om särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och

^ Senaste lydelse 1984; 1116.

2031

¬

background image

SFS 1989:1082

beskaffenheten av den tilltänkta rörelsen. I samba nd med be viljandet av
koncessionen stadfäster regeringen grunderna för verksamheten.

Avser ansökan endast utvidgning av beviljad koncession till ny försäk­

ringsgren eller utby te av koncession för viss försäkringsgren mot konces­
sion för annan gren, fär försäkringsinspektionen besluta i ärendet i rege­
ringens ställe, om ärendet icke är av principiell betydelse eller i övrigt av

synnerlig vikt. Lag (1984:1116).

8 § Sedan koncession beviljats, skola de i 6 § omnämnda, vid ansökning­
en fogade handlingarna förvaras hos försäkringsinspektionen. Om bevil­

jande av koncession och godkännande av generalagent skall försäkrings­

inspektionen låta införa kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Lag

(1977:690).

9 § Å ändring av stadfästa grunder skall ock sökas regeringens stadfästel-
se. 1 regeringens ställe äger försäkringsinspektionen besluta i sådant ären­

de, om det icke är av principiell betydelse eller eljest a v synnerlig vikt.

Ansökningen skall inlämnas till försäkringsinspektionen.

Ansökan om förlängning av koncession, som beviljats för bestämd tid,

skall prövas av den myndighet som beviljat koncessionen. Ansökningen
skall inlämnas till försäkringsinspektionen sist sex månader före utgången

av den löpande koncessionen.

Utses ny generalagent, skall företaget hos försäkringsinspektionen söka

dess godkännande av generalagenten.

Har ändring av grunder stadfästs eller har förlängning av koncession

beviljats eller ny generalagent blivit godkänd, skall försäkringsinspek­
tionen låta införa kungörelse d ärom i Post- och Inrikes Tidningar. Lag

(1982:1083).

9 a § Ansökan om medgivande för utländskt försäkringföretag att driva

annan rörelse här i riket än försäkringsrörelse skall inlämnas till försäk­
ringsinspektionen och vara åtföljd av fullmakt, som angives i 6 § första
stycket 4, gällande den med ansökningen avsedda rörelsen. Lag

(1982:1083).

Om försäkringsrörelsens bedrivande
10

Det åligger generalagenten att för vaije räkenskapsår enligt for­

mulär, som fastställs av försäkringsinspektionen, upprätta redogörelse för
företagets verksamhet inom riket.

För livförsäkringsverksamhet skall redogörelsen enligt första stycket

innehålla bevis om att värdet av den av företaget gjorda depositionen

enligt 6 § första stycket 5 motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.

För den ytterligare deposition, utöver vad som föreskrivs i 6 § första

stycket 5, som denna bestämmelse kan ge upphov till gäller bestämmelser­

na i 6 § tredje stycket.

2032

Senaste lydelse 1984:1116.

¬

background image

f

L

^

I redogörelsen skall, under beteckningen försäkringstekniska skulder,

SFS 1989:1082

som skuld tas upp det vid samma tidpunkt beräknade värdet av företagets

ansvarighet på grund av

1. löpande försäkringar (premiereserv),
2. försäkringsersättningar för inträffade försälcringsfall (ersättningsre­

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffade försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbä ring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning och

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk­

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning. Lag (1989:1082).

11 § För livförsäkring skola, om icke med hänsyn till försäkringens
särskilda natur anledning till undantag f öreligger, grunder upprättas be­

träffande

1. beräkning av försäkringspremier och premiereserv;
2. försäkringstagares rätt till återköp och fribrev;
3. belåning av försäkringsbrev hos företaget;

4. verkan av underlåten premiebetalning;

5. försäkringstagares rätt när, annorledes än av anledning som avses

under 2 eller 4, f örsäkringen upphör i förtid eller företaget eljest är fritt

från ansvarighet för försäkringsfall;

6. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning. Lag

(1982:1083).

12

Med avseende på de i 11 § under 1 —4 angivna grunderna skall vad

i 7 kap. 3 §, 4 § första-Qärde styckena samt 5 —7 § § försäkringsrörelselagen

(1982:713) stadgas äga motsvarande tillämpning. Beträffande övergångs­

grunder enligt 7 kap. 4 § första-Qärde styckena nämnda lag gäller vad i 9 §

här ovan är i fråga om ändring av grunder stadgat om stadfästelse och
kungörande därav. Som villkor för stadfastelse av över gångsgrunder får
bestämmas, att företaget skall införa tillgångar utöver vad som mots varar

de försäkringstekniska skulderna i det register som avses i 15 §. Lag

(1989:1082).

13

Tillgångar motsvarande värdet av de försäkringstekniska skulder­

na för livförsäkring skall vid vaije tidpunkt redovis as i sådana tillg ångar

som anges i 7 kap. 9 § fö rsta stycket 1-8 och 10 —12 försäkringsrörelse­
lagen (1982:713) eller, i den mån försäkringsinspektionen medger det,

värdet av återförsäkringsgivamas ansvarighet på grund av livförsäkringar,

som har övertagits i återförsäkring.

I de tillgångar som skall motsvara värdet av de försäkringstekniska

skulderna får räknas in 90 procent av deponeringen enlig t 6 och 10 §§
under förutsättning att deponeringen till den dele n består av värdehand ­
lingar som avses i första stycket.

* Senaste lydelse 1982:1083.

' Senaste lydelse 1984:1116.

2033

¬

background image

t •

SFS 1989:1082

Utan hinder av första stycket får ett belopp, motsvarande högst tjugo

procent av de försäkringstekniska skulderna för egen räkning, redovisas i

andra tillgångar än sådana som nämns i första stycket, dock inte i aktier.

Med d e försäkringstekniska skulderna för egen räkn ing förstås den del

av de försäkringstekniska skulderna, som icke motsvarar värdet av återför-
säkringsgivamas ansvarighet.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller bestämmelserna i 7 kap. 9 a §

fbrsäkringsrörelselagen (1982:713). Lag (1989:1082).

14 § Värdehandlingar får vid redovisning enligt 13§ ej upptagas till

högre värde än som följer av bestämmelserna i bokföringslagen (1976:125)

om värdering av omsättningstillgångar. De får dock tas upp till samma

värde som beräknats närmast föregående räkenskapsår eller, om värde­
handlingen anskaffats under räkenskapsåret, anskaffningsvärdet. Detta
gäller endast om värdehandlingarna kan avyttras till ett värde, som mot­
svarar detta högre värde vid tidpunkter som får anses tillfredsställande

med hänsyn till de försäkringsutfästelser som värdehandlingarna säkerstäl­

ler. LÖ^ (7952; iOSj;.

15

Generalagenten skall föra ett register som vid vaije tidpunkt ut­

visar de tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska skulderna enligt
13 §.

Om en tillgång, som antecknats i registret, har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla värde inte kan utnyttjas till täckning av försäkringstekniska
skulder enligt 13 §, skall detta antecknas i registret.

Försäkringstagarnas förmånsrätt

enligt 4 a § förmånsrättslagen

(1970:979) omfattar de tillgångar som i enlighet med föreskrifterna i 13 §

finns upptagna i registret, när företaget försätts i konkurs eller utmätning

äger rum eller särskild administration träder in. Förmånsrätten följer med
fordran som grundas på avtal om livförsäkring eller på avtal om återför-
säkring avseende livförsäkring. En fordran på grund av ett avtal om

livförsäkring har företräde framför återförsäkringstagares fordran.

Generalagenten skall se till att det till försäkringsinspektionen sänds in

dels beräkningar av de försäkringstekniska skulderna, dels kopior av re­

gistret. Lag (1989:1082).

15 a §' För försäkring av annat slag än sådan personförsäkring, beträf­

fande vilken rörelsen drivs med tillämpning av de särskilda bestämmelser­

na om livförsäkring, skall depositionen enligt 6 § första stycket 5 inom åtta

månader efter utgången av varje räkenskapsår uppgå till ett belopp som

motsvarar 300 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:3 81) om allmän
försäkring som gällde vid räkenskapsårets utgång.

Om bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret överstiger deposi­

tionen enligt första stycket, skall d epositionen uppgå till ett belopp som
motsvarar bruttopremieinkomsten under räkenskapsåret.

I För den ytterligare deposition, utöver vad som föreskrivs i 6 § första

2034

° Senaste lydelse 1986:405.

' Senaste lydelse 1984:1116.

¬

background image

•V • • • «

Stycket 5, som första och andra styckena kan ge upphov till gäller bestäm-

SFS 1989:1082

melserna i 6 § tredje stycket.

Överstiger det sammanlagda beloppet av vad ett försäkringsföretag har

deponerat väsentligt den premieinkomst som ange s i andra stycket, får

försäkringsinspektionen medge företaget att fä ut det överskjutande belop­
pet i den mån detta inte hä nför sig till en deposition enligt första stycket.

Lag (1989:1082).

16

Tillgångar som ett utländskt försäkringsföretag enligt 6 , 10 oc h

15 a §§ depo nerat i bankinstitut och som inte avsatts till täckande av

försäkringstekniska skulder enligt 13 § får anv ändas endast till betal ning

dels av fordringar på grund av försäkringsavtal, som tillhö r företagets
rörelse här i riket, dels av böter, viten, avgifter och ersä ttningar som i

anledning av denn a rörelse kan å läggas företaget, generalagenten eller av
företaget utsett ombud som avses i 27 §, dels ock, i hände lse av sär skild
administration av ett företags liv försäkringsrörelse här i riket, av admi­
nistrationsboets fordran hos företaget. Lag (1989:1082).

17 § Försäkringstekniska utredningar och beräkningar, som angå u t­

ländskt försäkringsföretags här i riket drivna livförsäkringsrörelse, skola
utföras under Överinseende av en av försäkringsinspektionen godkänd
aktuarie. Lag (1982:1083).

18 § Utländskt försäkringsföretag må icke utan försäkringsinspektio­
nens medgivande sluta a vtal om att i återfö rsäkring avgiva livförsäkring

hörande till företagets rörelse här i riket. Lag (1982:1082).

19 § Å de livförsäkringspremier, som utländskt försäkringsföretag jäm­

likt fastställda grunder bestämt för sin rörelse här i riket, må till fördel för
enskild försäkringstagare eller grupp av försäkringstagare varken direkt
eller indirekt nedsättning medgivas vare sig av företaget eller dess ombud
annorledes än genom återbäring. Lag (1982:1083).

20 § Generalagenten skall övervaka att anska ffning av ansökningar om
försäkring hos företaget sker på ett sätt som överensstämmer med god

affärssed. Lag (1982:1083).

21 § Utländskt försäkringsföretag, som driver försäkringsrörelse här i

riket, vare pliktigt att i alla för allmänheten avsedda meddelanden vid

teckning av sin firma utsätta hemlan det samt angiv a huruvida företaget
drives såsom ak tiebolag eller ömsesidigt bolag eller i annan form. Ej må

sådant företag eller dess ombud eller pe rsonal i medde landen, som åsyfta

anskaffning av försäkring eller äro avsedda för allmänheten, lämna uppgift

av innebörd att företaget genom att fullgöra i denna la g föreskriven skyl­

dighet att nedsätta värdehandlingar ställt fullgod säkerhet för sina svenska
försäkringstagare eller att det beträff ande hela sin verk samhet är kontrol­
lerat av svenska staten.

Försäkringsbrev skal l innehålla ej mindre uppgift om de för företaget

10

Senaste lydelse 1984:1116.

2035

¬

background image

\

•i-""

SFS 1989.1082

gällande allmänna försäkringsvillkoren än även de särskilda villkoren för

den försäkring, som avses i bre vet.

Där i meddelanden, som äro avsedda för allmänheten, vid angivande av

företagets fonder inräknas oguldna förbindelser av delägre eller garanter,
skall beloppet av sådana förbindelser särskilt utsättas. Lag (1982:1083).

22 § Kan generalagenten ej utöva sitt uppdrag, vare sig emedan han ej
vidare är enligt 4 § be hörig eller av annan anledning, eller avsäger han sig
uppdraget eller återkallas fullmakten, skall för tiden till dess hindret upp­
hört eller ny generalagent blivit befullmäktigad och av försäkringsinspek­

tionen godkänd, inspektionen förordna ett ombud att å företagets vägnar

mottaga stämning och i övrigt företräda företaget med avseende på redan
meddelade försäkringar. Om förordnande av ombud låte inspektionen

ofördröjligen införa tillkännagivande i Post- och Inrikes Tidningar. Intill

dess förordnande som nu sagts blivit kungjort, äge försäkringstagare hos
försäkringsinspektionen insätta förfallen försäkringspremie med samma
verkan som om den blivit inbetald till företaget. Lag (1982:1083).

Om tillsyn å försäkringsrörelsen

22 a § Försäkringsinspektionen skall verka för en sund utveckling av
den verksamhet som bedrivs av utländska försäkringsföretag här i rik et.

Lag (1982:1083).

23 § Det åligg er generalagenten att, när företaget böljat sin verksamhet
här i riket, därom ofördröjligen underrätta försäkringsinspektionen. Lag
(1982:1083).

24 § Generalagenten vare pliktig:

att, där ändring vidtages i det för företaget gällande reglementet, inom

tre månader därefter till försäkringsinspektionen insända beslutet därom;

att, därest av myndigheterna i företagets hemland framställs anmärk­

ning mot företagets verksamhet, så fort ske kan skriftligen underrätta

försäkringsinspektionen därom;

att, inom åtta månader efter utgången av vaije räkenskapsår till försäk­

ringsinspektionen insända den i 10 § avsedda redogörelsen angående före­
tagets verksamhet inom riket;

att, beträffande livförsäkringsrörelse, till försäkringsinspektionen insän­

da följande enligt inspektionens anvisningar upprättade och av aktuarien
undertecknade handlingar nämligen d els inom åtta månader efter vaije
räkenskapsårs utgång redogörelse för beräkning av premiereserv och av

återbäring, dels ock, i den mån så påfordras av inspektionen, statistisk­
ekonomisk utredning angående verksamheten;

att, inom tre månader efter det att årsredovisningen och revisionsberät­

telsen blivit å sam manträde med företagets delägare framlagda till försäk­

ringsinspektionen insända ett exemplar av dessa handlingar;

att även i andra fall ä n ovan sagts lämna försäkringsinspektionen de

upplysningar, som av inspektionen begäras i fråga om företaget och dess
verksamhet inom riket, samt att när som helst för befattningshavare hos

2036 försäkringsinspektionen,

som är behörig att företräda inspektionen, eller

¬

background image

annan som av inspektionen förordnats att företräda denna, hålla kassa och

SFS 1989:1082

övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängli­

ga för granskning.

Innefattar ändring i reglementet ändr ing av företagets firma, skall för­

säkringsinspektionen låta införa kungörelse om firmaändringen i Post- och

Inrikes Tidningar. Lag (1982:1083).

24 a § Skyldighet enligt 24 § första stycket att lämna upplysningar och
hålla till gångar och handlingar tillg ängliga för granskning åligger även

styrelsen och verkställande direktören i aktiebolag som driver verksamhet

här i riket med föremål uteslutande att biträda utländskt försäkringsföre­

tag som drive r rörelse hä r i riket, så ock ordföra nde och verkställande

direktör elle r motsvarande befattningshavare i tarifiorening, skaderegle­

ringsnämnd, villkorsnämnd eller anna t liknande organ, som här i riket

biträder sådant företag vid rörelsens bedrivande. Lag (1982:1083).

25 § Försäkringsinspektionen får meddela de erinringa r i fråga om ut­
ländska försäkringsföretags verksamhet här i riket som inspektionen anser
behövliga.

Försäkringsinspektionen skall förelägga företaget att inom viss tid vidta

erforderliga åtgärder, om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller föreskrifter som har meddelats

med stöd av denna lag eller grunderna, om sådana finns,

2. grunderna inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattning­

en och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. i bankinstitut enligt 6, 10 eller 15 a § deponerat belopp minskats

genom att värdehandlingarna avsevärt nedgått i värde eller av annan

anledning,

4. de tillgångar som motsvarar värdet av de försäkringstekniska skulder­

na inte är tillräckliga eller

5. det i övr igt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsföretagets

verksamhet.

Om ett fö reläggande enligt andra stycket inte har följts inom den be­

stämda tiden och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt

undanröjts, skall försäkringsinspektionen göra anmälan om detta till rege­
ringen. Om reger ingen finner så svåra missf örhållande föreligga, att för­

säkringsverksamheten bör upphöra, kan regeringen förklara koncessionen

förverkad.

Beslut, varigenom koncessionen förklarats förverkad, skall av för­

säkringsinspektionen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Lag

(1984:1116).

25 a § Försäkringsinspektionen kan vid vite förelägga generalagenten att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag elle r andra författningar att
sända in behöriga redovisningshandlingar och revisionsberättelser.

Försäkringsinspektionen kan förena ett annat föreläggande enligt denna

lag än som avses i första stycket med v ite.

Har inspektionen förelagt vite skall det utländska försäkringsföretaget

genast skriftligen underrättas om detta.

2037

¬

background image

SFS 1989:1082

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första styc ket kan

försakringsinspektionen döma ut vitet.

Försäkringsinspektionens beslut varigenom vite enligt första stycket

örelagts elle r utdömts får överklagas hos kamma rrätten geno m besv är.

Lag (1984:1116).

25 b §'' Om det kan antas att någon driver sådan verksamhet att denna

lag är tillämplig, får försäkringsinspektionen förelägga denne att till in­
spektionen lämna de uppl ysningar om ver ksamheten som beh övs för att

bedöma om lagen är tillämplig.

Om försäkringsinspektionen finner att någon driver försäkringsrörelse

utan erfo rderlig koncession, skall ins pektionen förelägga denne att inom

viss tid ansöka om koncession eller vidta de ändringar i verksamheten som

inspektionen anger eller också upphöra med verksamheten.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot det utländska

företaget som mot den som här i riket, i sy fte att förmå någon att teckna

försäkring i företaget, är verksam för företagets räkning. Lag (1989:1082).

26 § Ett utländskt försäkringsföretag som driver försäkringsrörelse här i
riket skall årligen betala ett bidrag för att täcka kostnaderna för försäk­
ringsinspektionens organisation och verksamhet enligt de närmare be­

stämmelser som medd elas av regeringen. Detta bid rag skall bestä mmas

högst till en femtedels pro cent av f öretagets hela inkomst av av gifter för
nästföregående räkenskapsår för försäkringar, som tillhöra företagets rö­
relse här i riket. Bidraget får dock inte understiga fy ra p rocent av det enligt
lagen (1962:381) om allmä n försäkring bestämda basb elopp som gä llde
vid utgången av nästföregående räkenskapsår, avrundat till närmast högre

femtiotal kronor. Lag (1982:1083).

2038

Om försäkringsverksamhetens upphörande och om överlåtelse av
försäkringsbestånd

27 § Upphör utländskt försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse
här i riket, åligger det företaget att med bifogande av behörig fullmakt hos

försäkringsinspektionen uppge ombud, som godkänns av inspektionen, att
på företagets vägnar ta emot stämning och i övrigt företräda företaget med

avseende på redan meddelade försäkringar. För tiden intill dess såd an

anmälan har skett får försäkringsinspektionen förordna ett omb ud med

nämnda befogenhet. Inspektionen skall oför dröjligen infö ra ku ngörelse i

Post- och Inrikes Tidningar om godkä nnandet eller förordnandet. Intill

dess sådant kungörande har skett, får försäkringstagare hos försäkringsin­

spektionen sätta in förf allen försäkringspremie med sam ma verk an so m
om den blivit inbetald till företaget.

Har utländskt försäkringsföretag upphört att driva försäkringsrörelsen

här i riket, får tillgångar som företaget enligt 6 och 10 §§ samt 15 a § första

stycket har deponerat i bank institut, efter anmälan hos försäkringsinspek­

tionen, återlämnas till företaget om det visas att företagets samtliga förbin­

delser som avses i 16 § blivit fullgjorda eller att företaget för deras fullgö-

" Senaste lydelse 1984:1116.

¬

background image

rande ställt annan säkerhet, som godkänns av inspektionen. Om rätt att få

SFS 1989; 1082

ut belopp, so m har deponerats enligt 15 a § andra stycket, gäller bestäm­
melserna i tredje stycket av samma pa ragraf. Lag (1984:1116).

28 §'^ Om ett utländskt försäkringsföretags koncession att driva livför­

säkringsrörelse här i landet har förklarats förverkad, skall en särskild
administration för tillvaratagande av livförsäkringstagamas rätt träda in.

Försäkringsinspektionen skall förvalta administrationsboet.

Försäkringsinspektionen skall genast för livförsäkringstagamas räkning

ta hand om sa mtliga tillgångar i vilk a livförsäkringstagama har förmåns­
rätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979). Härmed övergår alla företa­

gets rättigheter och skyldigheter på grund av livförsäkringsavtalen på

administrationsboet. Har livförsä kringarna återfÖrsäkrats, gälle r samma
sak företagets rättigheter och skyldigheter på grund av återförsäkringaraa.

Så snart administrationen inträtt skall försäkringsinspektionen låta vär­

dera de omhändertagna tillgångarna. Inspektionen skall vidare låta beräk­

na det belopp vartill de försäkringstekniska skulderna för livförsäkring
uppgår. För det belopp med vilke t värdet av tillgångarna under stiger de
försäkringstekniska skulderna för livförsäkring, ökade med en tjugo ndel,

har administrationsboet fordringsrätt hos det utländska försäkringsföreta­
get.

De försäkringar som övertagits av administrationsboet skall om möjligt

Överlåtas till ett svenskt eller utländskt försäkringsföretag, som har erhållit

koncession för livförsäkringsrörelse här i landet. Anser försäkringsinspek­
tionen att ett anbud om öve rtagande bör antas, skall inspektionen i Post-

och Inrikes Tidningar och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt kungöra
anbudets innehåll. Kungörelsen skall innehålla föreläggande för försäk­

ringstagarna, att inom en bestäm d tid - minst en månad efter kun görel­

sens utfärdande — hos inspektionen anmäla om de har något att invända

mot anbudet. Även den som inte är försäkringstagare men som har förvär­
vat rätt på grund av en försäkring skall fä möj lighet att framföra invänd­
ningar.

Försäkringsinspektionens beslut att anta ett anbud skall kungöras i Post-

och Inrikes Tidningar. När sådant kungörande sker, övergår ansvaret för
det överlåtna försäkringsbeståndet på det övertagande bolaget. Genom
detta bolags försorg skall samtliga försäkringstagare och de som förvärvat

rätt på grund av en försäkring underrättas om överlåtelsen och de eventu­

ella ändringar i villkoren som överlåtelsen medför.

Om inte försäkringsbeståndet överlåtits inom ett år från det att admini­

strationen trädde in, får tillgångarna säljas och medlen fördelas mella n

försäkringstagarna.

Om det vid överlåtelse av försäkringarna eller annars har uppstått över­

skott, skall detta i första hand användas till att betala kostnaden för
administrationen och sådant bidrag som avses i 26 § och som inte erlagts.
Återstoden skall överlämnas till det företag vars försäkringar varit föremål

för administration.

När ett utländskt försäkringsföretags koncession förklarats förverkad,

får nya försäkringar inte meddelas. Under administrat ionstiden får do ck

" Senaste lydelse 1984:1116.

2039

¬

background image

\

SFS 1989:1082

sådana livförsäkringar meddelas som föranleds av gällande försäkringsav­

tal.

Av de livförsäkrings- och återbäringsbelopp som förfallit till betalning

innan koncessionen förklarats förverkad skall så mycket betalas ut som

skulle ha betalats om koncessionen inte förklarats förverkad.

Av livförsäkrings- eller återbäringsbelopp, som förfaller till betalning

under administrationstiden, får innan administrationen avslutas endast

betalas ut så mycket som försäkringsinspektionen anser kunna utbetalas
utan att övriga livförsäkringstagares rätt försämras. Vad som nu har sagts

skall även tillämpas i fråga om återköp av försäkringar eller belåning av

försäkringsbrev hos företaget. Skulle d et efteråt visa sig att ett för stort
belopp har utbetalats, skall återbetalning inte ske.

Har företag i annat fall än enligt första stycket upphört att driva livför­

säkringsrörelse här i riket, är företaget likväl skyldigt att på det sätt som

anges i 13-15 §§ red ovisa tillgångar motsvarande värdet av de försäk­

ringstekniska skulderna för redan meddelade livförsäkringar. Det åligger

ombud, som har utsetts av företaget enligt 27 §, att fullgöra de skyldigheter
enligt 10, 15 och 2 4 §§, som förut åvilat generalagenten. Om ej tillg ångar

motsvarande värdet av de försäkringstekniska skulderna redovisas eller

om det av annat skäl finns anledning anta att livförsäkringstagamas rätt på

grund av försäkringsavtalen äventyras, ankommer det på försäkringsin­
spektionen att besluta att administration enligt första stycket skall inträda.

Om de till redovisning avsatta tillgångarna anses otillräckliga får dock

administration inte föreskrivas, förrän försäkringsinspektionen har före­

lagt företaget att fylla bristen och denna inte täckts inom fyra veckor efter
det att sådant föreläggande skett. Om i ett sådant fall administration
inträder, skall bestämmelserna i första stycket om upphörandet av företa­

gets rätt att driva livförsäkringsrörelse här i riket i stället avse meddelandet

av beslut om administration. Lag (1989:1082).

29 § Utländskt försäkringsföretag må med försäkringsinspektionens till­

stånd överlåta hela sitt till verksamheten här i riket hörande försäkrings­

bestånd eller del därav till svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäk­
ringsföretag, som erhållit koncession för det slag av försäkringsrörelse
varom fråga är.

Ansökan om tillstånd skall göras av såväl överlåtare som övertagare. Vid

ansökningen skall fogas det avtal, som träffats angående överlåtelsen. Med
avseende på ansökningen skall vidare vad i 15 ka p. 3 § andra stycket och
4 § andra stycket försäkringsrörelselagen ( 1982:713) stadgas äga motsva­
rande tillämpning.

Bifalles ansökningen, skall överlåtaren anses fritagen från sina förplik­

telser på grund av det överlåtna försäkringsbeståndet, vilka förpliktelser i

stället skola åvila övertagaren. Angående underrättelse om verkställd över­

låtelse skall bestämmelsen i 15 kap. 6 § ovannämnda lag äga motsvarande

tillämpning. Lag (1982:1083).

2040

Särskilda bestämmelser

30 § Det som i enlighet med de nna lag blivit kungjort skall anses hava

kommit till tredje mans kännedom, där ej av omständigheterna framgår.

¬

background image

. t ^

'i "

. .•,

att han varken ägde eller bort äga vetskap därom. Innan sådant kungöran-

SFS 1989:1082

de skett, kan förhållande, som enligt lagen skall kungöras, icke m ed laga

verkan åberopas mot annan än den, som visas ha va ägt vetska p därom.
Lag (1965:168).

31 § Är han dling, som en ligt denna la g till försäkringsinspektionen in­
lämnas eller insändes, avfattad på främmande språk, skall där så påfordras

tillika företes en bestyrkt svensk översättning därav.

32 §" Ett ombud, som enligt 22 eller 27 § förordnats av försäkringsin­

spektionen, har rätt att fä e rsättning av företaget med det belopp som

bestäms av inspektionen. Lag (1989:1082).

33 § Försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag överk lagas hos

regeringen genom besvär. Inspektionens beslut fär verkställas utan hinder

av anförda besvär, om inte regeringen förordnar något annat.

Om besvär över beslu t i vissa fall finns bestämmelser i 25 a § femte

stycket. Lag (1982:1083).

34 § har upphävts genom lag (1984:1116).

35 § Till böter eller fän gelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet till försäkringsinspektionen meddelar oriktiga eller vilsele­

dande uppgifter om sådana omständigheter som han är s kyldig att lä mna

uppgift om enligt denna lag. Lag (1984:1116).

36 § Till dagsböter dömes i denna lag avsett företags generalagent, om­
bud eller personal som bryter mot föreskrift i 19 eller 21 § eller i annat fall
än i sistnämnda lagrum åsyftas i meddelanden, som äro avsedda för

allmänheten, lämnar oriktiga eller vilseled ande uppgifter angående före­

tag, varom i denna lag är frå ga. Lag (1982:1083).

37 § harupphävts genom lag (1975:696).

Om undantag från lagens tillämplighet m.m.

38 § Denna lag äger icke tillämpning i fråga om återförsäkringsrörelse.

Angående trafikförsäkringsrörelse meddelas vissa särskilda bestämmel­

ser i lagen om trafikförsäkring å motorfordon.

1 fr åga om livförsäkring endast för dödsfall, vilken meddelas för en tid

av längst fem år eller mot premie som är beräknad och b estämd för längst

fem år i sänder, må regeringen eller, efter regeringens bemyndigan de,

försäkringsinspektionen medgiva undantag från de särs kilda bestämmel­

serna angående livförsäkring samt, i mån av behov, föreskriva att bestäm­

melser, som sä rskilt gä lla an nan försäkring än livförsäkring, skola tilläm­

pas i stä llet. Lag (1977:690).

" Senaste lydelse 1982:1083.

2041

¬

background image

SFS 1989:1082

Övergångsbestämmelser"»

39 § Denna lag träder i kraft den 1 januari 1951.

Genom lagen upphäves, med den begränsning här nedan stadgas, lagen

den 24 juli 1903 (nr 94, s. 61) om utländsk fbrsäkringsanstalts rätt att driva

försäkringsrörelse i riket.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum,

som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i

stället tillämpas.

40 § Har utländsk försäkringsanstalt före denna lags ikraftträdande upp­

hört att här i riket dr iva livförsäkringsrörelse, skall med avseende å företa­

gets bestånd av liv försäkringar äldre bestämmelser alltjämt gälla.

I övrigt skall denna lag lända till efterrättelse jämväl i avseende å

utländsk försäkringsanstalt, som enligt äldre lag erhållit tillstånd att driva
försäkringsrörelse här i riket. Därvid skall dock iakttagas vad nedan stad­
gas.

Anstalt, som vid denna lags ik raftträdande med vederbörligt tillstånd

inom riket driver rörelse, avseende annan försäkring än livförsäkring, må
fortsätta rörelsen såsom om koncession for denna vore meddelad tills

vidare enligt denna lag.

För rörelse som avser livförsäkring erfordras, oaktat tillstånd därtill

enligt äldre lag meddelats, koncession jämlikt denna lag. Ansökan om

koncession i sådant fall skall vara åtföljd av bevis att nedsättning, som i 6 §

första stycket 5 avses, ägt rum ävensom, för stadfästelse, grunder fÖr

verksamheten i enlighet med vad i de nna lag sägs . Regeringens prövning

av ansökningen jämlikt 7 § må icke avse frågan huruvida rörelsen är
behövlig. Förut meddelat godkännande av generalagent skall gälla för

rörelsens fortsatta bedrivande. Ansökan, som här avses, skall inlämnas till

försäkringsinspektionen senast sex månader efter denn a lags ikraftträdan­

de. Där så finn es påkallat, må, efter framställning inom sagda tid, regering­

en eller, efter regeringens bemyndigande, försäkringsinspektionen med­

giva, att tiden utsträckes till högst två år. Till dess frågan om koncession
avgjorts och, där koncession beviljats, intill den tidpunkt från vilken
koncessionen skall gälla, må rörelsen fortsättas enligt det äldre tillståndet,

och skola därvid bestämmelserna i äldre lag lända till efterrättelse, i den

mån ej regeringen förordnat att föreskrifter i denna lag skola tillämpas.
Lag (1977:690).

Denna lag'' träder i kraft den I juli 1965.

Koncession för sådan sjuk- och olycksfallsförsäkring som meddelas för

längst tio år skall efter lagens ik raftträdande avse sådan sjuk- och olycks­
fallsförsäkring som meddelas för längst fem år. Anstalten må dock förvalta

sjuk- och olycksfallsförsäkringar som före lagens ikraftträdande meddelats
för längst tio år. Denna förvaltning må ske utan iakttagande av de särskil­
da bestämmelserna angående livförsäkring.

Nedsättningsskyldighet enligt nya lydelse n av 6 § första stycket 5 åligger

/

' i

"Till 1950:272.

2042

'M965:168.

¬

background image

, .. '<1 '•

A"' -•< > •'

även anstalt som före ikraftträdandet erhållit koncession eller tillstånd att

SFS 1989; 1082

driva försäkringsrörelse här i rike t.

Denna lag'® träde r i kraft den 1 februari 1990. Äldre bestämmelser

tillämpas dock i fråga om särskild administration som inträder före ikraft­
trädandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Hans Jacobson

(F i nansdepartementet)

1989:1082.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.