SFS 2016:61 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:61 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
160061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 21 kap. 2 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om värdepappersmarknaden.

I 2�11 kap. finns särskilda bestämmelser om värdepappersrörelse, i

12�18 kap. om börsverksamhet m.m. och i 19�21 kap. om clearingverksam-
het. I 22�26 kap. finns vissa gemensamma bestämmelser.

För sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b gäller endast följande be-

stämmelser i denna lag:

� 1 kap. 11 och 12�14 §§ om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

deförbud och ansvar,

� 23 kap. 1 § första och andra styckena, 2 §, 4 § första stycket samt 7, 11,

12 och 14 §§ om tillsyn,

� 25 kap. 1, 2, 6, 8�11, 17 samt 25�29 §§ om ingripanden, och
� 26 kap. 1 § om överklagande.
Ytterligare bestämmelser om sådan clearingverksamhet som avses i 5 § 6 b

finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-
derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister.

Denna lag gäller inte för sådan clearingverksamhet som avses i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om för-
bättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepappers-
centraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning
(EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.

21 kap.

2 §

En clearingdeltagare får delta i clearingverksamheten för egen räkning.

En clearingorganisation får tillåta svenska och utländska clearingorganisatio-
ner, värdepapperscentraler och värdepapperscentraler från tredjeland samt
Sveriges riksbank och sådana institut och företag som avses i 14 kap. 3 §

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2013:288.

SFS 2016:61

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:61

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

första stycket 1 och 2 rätt att delta i clearingverksamheten för någon annans
räkning.

Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande för

egen och för andra koncernföretags räkning ska deltagandet i clearingverk-
samhet anses vara för egen räkning vid tillämpning av första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt

punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva
sådan verksamhet som avses där efter den 29 februari 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.