SFS 2016:61 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:61 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
160061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DLILHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DLILHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 21 kap. 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser om v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I 211 kap. finns s�rskilda best�mmelser om v�rdepappersr�relse, i</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1218 kap. om b�rsverksamhet m.m. och i 1921 kap. om clearingverksam-<br/>het. I 2226 kap. finns vissa gemensamma best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r s�dan clearingverksamhet som avses i 5 � 6 b g�ller endast f�ljande be-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�mmelser i denna lag:</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1 kap. 11 och 1214 �� om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">def�rbud och ansvar,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 23 kap. 1 � f�rsta och andra styckena, 2 �, 4 � f�rsta stycket samt 7, 11,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">12 och 14 �� om tillsyn,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 25 kap. 1, 2, 6, 811, 17 samt 2529 �� om ingripanden, och<br/> 26 kap. 1 � om �verklagande.<br/>Ytterligare best�mmelser om s�dan clearingverksamhet som avses i 5 � 6 b</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">finns i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 om OTC-<br/>derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med<br/>kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning om OTC-derivat, centrala<br/>motparter och transaktionsregister.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller inte f�r s�dan clearingverksamhet som avses i Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om f�r-<br/>b�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och om v�rdepappers-<br/>centraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och f�rordning<br/>(EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En clearingdeltagare f�r delta i clearingverksamheten f�r egen r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">En clearingorganisation f�r till�ta svenska och utl�ndska clearingorganisatio-<br/>ner, v�rdepapperscentraler och v�rdepapperscentraler fr�n tredjeland samt<br/>Sveriges riksbank och s�dana institut och f�retag som avses i 14 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:288.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:61</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:61</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta stycket 1 och 2 r�tt att delta i clearingverksamheten f�r n�gon annans<br/>r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett f�retag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande f�r</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">egen och f�r andra koncernf�retags r�kning ska deltagandet i clearingverk-<br/>samhet anses vara f�r egen r�kning vid till�mpning av f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r central v�rdepappersf�rvarare som enligt</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">punkt 2 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2016:51) om �ndring i lagen<br/>(1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument f�r forts�tta att driva<br/>s�dan verksamhet som avses d�r efter den 29 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Gavelin<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 21 kap. 2 � lagen

(2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

2

I denna lag finns best�mmelser om v�rdepappersmarknaden.

I 211 kap. finns s�rskilda best�mmelser om v�rdepappersr�relse, i

1218 kap. om b�rsverksamhet m.m. och i 1921 kap. om clearingverksam-
het. I 2226 kap. finns vissa gemensamma best�mmelser.

F�r s�dan clearingverksamhet som avses i 5 � 6 b g�ller endast f�ljande be-

st�mmelser i denna lag:

 1 kap. 11 och 1214 �� om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, meddelan-

def�rbud och ansvar,

 23 kap. 1 � f�rsta och andra styckena, 2 �, 4 � f�rsta stycket samt 7, 11,

12 och 14 �� om tillsyn,

 25 kap. 1, 2, 6, 811, 17 samt 2529 �� om ingripanden, och
 26 kap. 1 � om �verklagande.
Ytterligare best�mmelser om s�dan clearingverksamhet som avses i 5 � 6 b

finns i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 om OTC-
derivat, centrala motparter och transaktionsregister och lagen (2013:287) med
kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning om OTC-derivat, centrala
motparter och transaktionsregister.

Denna lag g�ller inte f�r s�dan clearingverksamhet som avses i Europapar-

lamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om f�r-
b�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen och om v�rdepappers-
centraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och f�rordning
(EU) nr 236/2012, i den ursprungliga lydelsen.

21 kap.

2 �

En clearingdeltagare f�r delta i clearingverksamheten f�r egen r�kning.

En clearingorganisation f�r till�ta svenska och utl�ndska clearingorganisatio-
ner, v�rdepapperscentraler och v�rdepapperscentraler fr�n tredjeland samt
Sveriges riksbank och s�dana institut och f�retag som avses i 14 kap. 3 �

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2013:288.

SFS 2016:61

Utkom fr�n trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:61

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

f�rsta stycket 1 och 2 r�tt att delta i clearingverksamheten f�r n�gon annans
r�kning.

Om ett f�retag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande f�r

egen och f�r andra koncernf�retags r�kning ska deltagandet i clearingverk-
samhet anses vara f�r egen r�kning vid till�mpning av f�rsta stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r central v�rdepappersf�rvarare som enligt

punkt 2 av �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2016:51) om �ndring i lagen
(1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument f�r forts�tta att driva
s�dan verksamhet som avses d�r efter den 29 februari 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.