740167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag^

_

SFS 1974; 167

om ämånmg i lagee (1955:416) om sparbanker;

få t i t

utfärdad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen' att 5 och 10 §§, 86 § 1 och 2

mom. samt 87-89 och 91 §§ lagen (1955:416) om sparbanker skall ha
nedan angivna lydelse.

5 § Sparbanks firma skall innehålla ordet sparbank. För utmärkande

av rörelsens beskaffenhet må ej annan beteckning än sparbank
användas.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning

registrerad, ännu bestående sparbanks firma. För registrering av

sparbanks firma gäller i övrigt vad som föreskrivas i firmalagen

(1974:156). 1 bifirma får ej intagas ordet sparbank,

10 § Har styrelsen eller annan ställföreträdare, som avses i 41 §,

ingått avtal för oregistrerad sparbank, är avtalet, där registrering sker,

gällande från registreringen, såvida icke den med vilken avtalet slöts

utövar den rätt att frånträda avtalet, som på grund av vad i andra

stycket stadgas må tillkomma honom.

Den med vilken avtalet slöts äger frånträda avtalet, innan det

kommit eller enligt vad i 89 § sägs skall anses hava kommit till hans
kännedom, att sparbanken registrerats. Visste han, att sparbanken var ⬢

oregistrerad, må han dock ej, med mindre förbehåll träffats, frånträda

avtalet i annat fall än då ansökan om registrering icke gjorts inom

föreskriven tid eller då ansökan, som gjorts inom denna tid, avskrivits

eller avslagits av registreringsmyndigheten.

Frånträde skall anses hava ägt rum, när meddelande därom

inlämnats för befordran med post eller telegraf eller eljest på

ändamålsenligt sätt avsänts till ställföreträdare, som ingått avtalet, eller

till annan, som utsetts att vara styrelseledamot eller firmatecknare.

Den med vilken avtalet slöts är pliktig att, på förfrågan huruvida han

vill vidbliva avtalet, inom skälig tid giva besked därom. Förklarar han

sig vilja vidbliva avtalet eller underlåter han att inom skälig tid giva

besked, skall han vara bunden av avtalet som om han vetat, att

sparbanken var oregistrerad.

Blir enligt första stycket avtal bindande för sparbanken, må an­

svarighet, varom stadgas i 9 § tredje stycket, ej göras gällande, utom
såvitt angår förpliktelse som skolat fullgöras före sparbankens

registrering. Ej heller må på grund av sådan förpliktelse talan om

ansvarighet som nyss sagts väckas, sedan ett år förflutit från

registreringen.

86 § 1 mom. Hava vid ansökan om registrering av sparbank eller i

fråga om upprättande av handling, som skall fogas vid sådan ansökan,
icke iakttagits de föreslcrifter, som finnas stadgade för varje särsldlt

I Prop. 1974:4, LU 6 , rskr 56.

429

¬

background image

SFS 1974:167

fall, eller möter eljest hinder mot registrering av sparbanken på grund
av föreslcriftema i denna lag eller annan lag eller författning, skall

sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga

rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall

ansökningen avslcrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i

föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till

ansökningen och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret,

skall registrering vägras, om anledning ej föreligger att giva sökanden

nytt föreläggande.

2 mom. Hava vid anmälan för registrering eller i fråga om

upprättande av handling, som skall fogas vid sådan anmälan, icke

iakttagits de föreskrifter, som finnas stadgade för varje särskilt fall,

eller prövas beslut, som anmäles för registrering, icke hava tillkommit i

föreskriven ordning eller ej stå i öve rensstämmelse med föreskrifterna

i denna lag eller eljest strida mot lag eller författning eller mot
reglementet eller vara till sin avfattning i något viktigare hänseende

otydligt eller vilseledande, skall vad i 1 mom. är föreskrivet om

registreringsmyndighetens behandling av ansökan äga motsvarande
tillämpning.

�r annan grund till sådan klandertalan mot beslut av huvudmännen

vilken avses i 62 § 1 mom. andra stycket, än att vid beslutet ej

rätteligen iakttagits i den na lag eller reglementet upptagna föreskrifter

om särskild röstpluralitet, skall det icke utgöra hinder mot registrering,
sedan tid för väckande av klandertalan utgått utan att talan väckts.

87

Om förbud mot användning av firma och om hävande av firma­

registrering finns bestämmelser i f irmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall än som avses i första stycket, att en i

sparbanksregistret verkställd inskrivning länder honom till fö rfång, må

talan om registreringens hävande samt om skadestånd föras vid

domstol.

88

Om avförande av firma ur sparbanksregistret, sedan dom om

hävande av firma registrering vunnit laga kraft, finns bestämmelser i
firmalagen (1974:156).

Har i ann at fall än som avses i första stycket genom lagakraftägande

dom förklarats, att en i sparbanksregistret gjord inskrivning ej bort ske
eller att beslut, som registrerats, är ogiltigt eller att eljest visst
förhållande, varom inskrivning skett, ej föreligger, skall antecknas i
registret, att på nämnda grund den tidigare anteckningen avföres ur

registret. Sådan dom skall genom domstolens försorg i a vskrift sändas
till registreringsmyndigheten.

Har, sedan i sparbanksregistret gjorts anteckning rörande beslut om

avträdande av sparbanks egendom till konkurs, överrätt förklarat, att

beslutet ej bort meddelas, skall på anmälan av konkursdomaren i
registret göras anteckning enligt vad som stadgas i andra stycket.

430

^ Sena ste lydelse 1962 ;234.

^ Senaste lydelse 1962:234.

¬

background image

89 §"* Vad i spar banksregistret införes, med undantag av meddelande

SFS 1974:167

om

konkurs, skall genom registreringsmyndighetens försorg

ofördröjligen kungöras såväl i allm änna tidningarna som ock i tid ning,

som

är allmänt spridd

inom

den

berörda sparbankens

verksamhetsområde. Där i ann at fall än som avses i 88 § tredje stycket

antecknas i reg istret, att tidigare anteckning avföres ur detsamma, skall

kungörelse därom ske efter vad nyss sagts.

Det som i e nlighet med denna lag eller med stöd därav meddelade

bestämmelser blivit infört eller antecknat i sparb anksregistret och kun­

gjort i or tstidning skall anses hava kommit till tredje mans kännedom,
där ej av omständigheterna framgår att han varken ägde eller bort äga

vetskap därom.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhällande, som blivit ell er

bort bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan

åberopas mot annan än den, som visas hava ägt vetskap därom.

91

Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag föres

hos Konungen genom besvär, men beslutet går ändock i ver kställighet,

där icke Konungen förordnar annorlunda.

Den som icke ätnöjes med registreringsmyndighetens beslut,

varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller

registrering vägrats, må sist inom tvä månader frän beslutets dag

anföra besvär däröver hos kammarrätten. I sam ma ordning må besvär
anföras över beslut om sådan förklaring, som avses i 86 § 3 mom.

Depna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

" Senaste lydelse 1973:389.

^ Se naste lydelse 1971:613.

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.