SFS 1974:166

740166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:CWUYKC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:YPTQIL+ArialMT;color:#000000;} .ft42{font-size:22px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IIXJMX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:336px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">om �nddflig B lagen (1955:183) om bankr�relse; </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1974: 166 </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:612px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">den 30 april 1974 </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 29 mars 1974. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">Kungl. Maj:t f�rordnar med rilcsdagen' i fr�ga om lagen (1955:183) </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">om bankr�relse </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">delsoXi 5, 6, 13 och 155 ��, 164 � 1 och 2 mom. samt 165, 166, 170-</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">172 och 175 �� skall ha nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 22 a �, av nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">Bolagsordning f�r bankaktiebolag skall angiva: </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>1. bolagets firma; </i></p> <p style="position:absolute;top:589px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>i </i></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">2. de r�relsegrenar bolaget m� ut�va; </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft12">; </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">3. aktiekapitalet eller, d�r detta skall kunna utan �ndring av bolags- </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:810px;white-space:nowrap" class="ft12">� </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">ordningen best�mmas till l�gre eller h�gre belopp, minimikapitalet och </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">maximikapitalet; </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">4. det belopp var� aktie skall lyda (nominella beloppet); </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft12">^ </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">5. den ort inom riket, d�r bolagets styrelse skall hava sitt s�te; </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">6. antalet styrelseledam�ter och, d�r suppleanter f�r dem skola </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft12">\ </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden f�r </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:809px;white-space:nowrap" class="ft12">; </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft15">styrelseledamots uppdrag, s� ock, d�r styrelseledamot och styrelse�<br/>suppleant ej skola v�ljas � bolagsst�mma, huru de skola tills�ttas; </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">7. tiden f�r ordinarie bolagsst�mmas h�llande och vilka �renden </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">som skola f�rekomma � ordinarie st�mma, ut�ver dem som </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">omf�rm�les i 106 �; samt </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">8. det s�tt, varp� kallelse till bolagsst�mma skall ske och andra med- </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft12">j </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">delanden bringas till aktie�garnas k�nnedom, �vensom den tid f�re </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:807px;white-space:nowrap" class="ft12">I </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">st�mma, d� f�reskrivna kallelse�tg�rder senast skola vara vidtagna. </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Skall bolagets firma registreras p� tv� eller flera spr�k, skall varje </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse angivas i bolagsordningen. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Antalet styrelseledam�ter, styrelsesuppleanter och revisorer kan s� </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">best�mmas, att l�gsta och h�gsta antalet angives. </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i denna paragraf om styrelseledamot g�lla ej </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">ledamot som enligt 71 � utses av Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1974:4, LU 6, rskr 56. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Se naste lydelse 1970:666. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:728px;white-space:nowrap" class="ft12">425 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1974:166 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � Bankaktiebolags firma skall inneh�lla ordet bank. </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft20">Ny firma skall tydligt skilja sig fr�n annan, f�rut i laga ordning </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft23">registrerad, �nnu best�ende banks firma, s� ock fr�n ben�mning � <br/>utl�ndsk bankinr�ttning, som �r allm�nt k�nd h�r i riket. F�r <br/>registrering av bankaktiebolags firma g�ller i �vrigt vad som <br/>l�reskrives i firm alagen (1974,-'156). </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan bolaget bildals, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket s�gs om firma g�ller �ven bifirma. Ordet bank f�r ej intagas i </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft20">bifirma. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">13 � Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats a </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">konstituerande st�mma inom den i teckningslistan f�reskrivna tiden </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">eller � st�mma, till vilken fr�gan uppskjutits enligt 15 �, j�mf�rd med </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">23 � I mom. tredje stycket lagen om aktiebolag, �r aktieteckningen icke </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">vidare bindande. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma skall g�lla, d�r ans�kan om bolagets registrering icke </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">gjorts inom ett �r efter det oktroj beviljats eller genom </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft23">lagakraft�gande beslut ans�kan om bolagets registrering blivit <br/>avskriven eller avslagen. </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">22 a � Beslut om a ntagande av bifirma f�r anm�las f�r registrering av </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">styrelsen eller verkst�llande direkt�ren. Har bifirma antagits innan <br/>ans�kan om bolagets registrering gjorts, kan anm�lan upplagas i <br/>ans�kningen. Vid anm�lan skall fogas tv� avskrifter av protokoll som </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">bestyrker anm�lningen. </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft22">155 � Har, sedan oktroj beviljats f�r bankaktiebolag, icke inom f�re�<br/>skriven tid h�lli ts konstituerande st�mma, ankommer det pa Konungen </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">att efter anm�lan av tillsynsmyndigheten f�rklara oktrojen f�rverkad. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma g�ller, d�r ans�kan om bolags registrering icke g� res inom </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">ett ar efter det oktroj beviljats eller genom lagakraft�gande beslut <br/>ans�kan om bolags registrering blivit avskriven eller avslagen. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">426 </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">164 � / mom. Hava vid ans�kan om registrering av bankaktiebolag <br/>eller i fr�ga om uppr�ttande av handling, som skall fogas vid s�dan <br/>ans�kan, icke iakttagits de f�reskrifter, som finnas f�r varje s�rskilt fall <br/>stadgade, eller pr�vas beslut om bildande av bankbolag icke hava till�</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">kommit i f�reskriven ordning eller hinder mot registrering av bolaget </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">eljest m�ta p� grund av f�reskrifterna i den na lag eller annan lag eller <br/>f�rfattning, skall s�kanden f�rel�ggas att inom viss tid avgiva yttrande <br/>eller vidtaga r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">Underl�ter s�kanden att efterkomma f�rel�ggandet, skall </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">ans�kningen avskrivas. Underr�ttelse om denna p�f�ljd skall intagas i </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rel�ggandet. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft20">F�religger �ven efter det yttrande avgivits hinder f�r bifall till </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">ans�kningen och har s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret, <br/>skall registrering v�gras, om anledning ej f�religger att giva s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">nytt f�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft20">2 mom. Hava vid anm�lan f�r registrering eller i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">uppr�ttande av handling, som skall fogas vid s�dan anm�lan, icke </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">iakttagits de f�resloifter, som finnas f�r varje s�rsldlt fall stadgade, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:628px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">eller pr�vas beslut, som anm�les f�r registrering och f�r vars giltighet </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft32">Konungens stadf�stelse ej erfordras, icke hava tillkommit i f�reslcriven <br/>ordning eller ej st� i �verensst�mmelse med f�reslcriftema i denna lag <br/>eller eljest strida mot lag eller f�rfattning eller mot bolagsordningen </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">eller vara till sin avfattning i n�got viktigare h�nseende otydligt eller </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">vilseledande, skall vad i 1 mom. �r .f�reslcrivet om registrerings�</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">myndighetens behandling av ans�kan �ga motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">�r annan grund till s�dan klandertalan mot bolagsst�mmobeslut, </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i 115 � 1 mo m. andra stycket, �n att vid beslutet i denna lag </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft32">eller bolagsordningen upptagna f�reskrifter om s�rsldld r�stpluralitet <br/>icke r�tteligen iakttagits, �r det ej hinder mot registrering, sedan tid f�r </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft30">v�ckande av Idandertalan utg�tt utan att talan v�ckts. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft30">165 � Beviljas bankaktiebolag registrering, skall registrerings�</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheten l�ta i reg istret inf�ra: </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft30">1. dagen f�r oktrojbeslutet och f�r beslutet om bolagets bildande; </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">2. bolagets firma; <br/>3. de r�relsegrenar bolaget m� ut�va; <br/>4. det belopp vartill, j�mlikt den av styrelseledam�terna l�mnade </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft32">uppgiften, aktiekapitalet uppg�r, s� ock, d�r aktiekapitalet skall kunna <br/>utan �ndring av bolagsordningen best�mmas till l�gre eller h�gre <br/>belopp, minimikapitalet och maximikapitalet; </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">5. akties nominella belopp; <br/>6. det belopp som enligt f�ren�mnda uppgift blivit inbetalt � aktie�</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">kapitalet, samt, d�r aktiekapitalet ej till fullo inbetalts, inom vilken tid </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft30">�terst�ende inbetalning skall fullg�ras; </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft30">7. d�r aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft32">nominella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo <br/>betalts; </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft32">8. den ort inom riket d�r styrelsen har sitt s�te; <br/>9. bolagets postadress; </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft32">10. tiden f�r-ordinarie bolagsst�mmas h�llande; <br/>11. det s�tt, varp� kallelse till bolagsst�mma skall ske och andra </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft32">meddelanden skola bringas till aktie�garnas k�nnedom, �vensom den <br/>tid f�re st�mma, d� f�reskrivna kallelse�tg�rder senast skola vara </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">vidtagna; </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">12. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants s� ock, d�r eljest </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">n�gon �r bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullst�ndiga </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft30">namn och hemvist; samt </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">13. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, d�r den ej tecknas </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">av styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">Upptager ans�kningen anm�lan om antagande av bifirma, skall �ven </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft32">denna inf�ras i registret och den del av verksamheten angivas f�r <br/>vilken bifirman skall anv�ndas. Den ena av de enligt 22 a � ingivna </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft32">avskrifterna av protokoll skall f�rses med bevis om registreringen och <br/>�terst�llas till bolaget. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft30">Inneh�ller bolagsordningen best�mmelse eller f�rbeh�ll, varom f�r-</p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft30">m�les i 8 � 1 mom., skall anm�rkning om best�mmelsen eller f�rbe- </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:719px;white-space:nowrap" class="ft30">427 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1974:166 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft44">h�llet inf�ras i registret Betr�ffande best�mmelse som avses i 8 � 1 ' <br/>mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">olika slag utgivits och m� kunna utgivas. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft40">166 � G�res efter det bankaktiebolag registrerats, anm�lan f�r regist�</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">rering enligt denna lag, skall, d�r registrering beviljas, vad s�lunda </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">anm�lts anm�rkas i registret. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft40">170 � Om f�rbud mot anv�ndning av firma och om h�vande av firma�</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">registrering finns best�mmelser i firmala gen (1974:156). </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40">Menar n�gon i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, att en i </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">bankregistret verkst�lld inskrivning l�nder honom till f�rf�ng, m� talan </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft40">om registreringens h�vande samt om skadest�nd f�ras vid domstol. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">171 � Om avf�rande av firma ur registret, sedan dom om h�vande av </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">firmaregistrering vunnit laga kraft, finns best�mmelser i firmalagen </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">(1974:156). </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft40">Har genom lagakraft�gande dom f�rklarats, att en i registret gjord </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, �r ogiltigt, eller </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">att eljest visst f�rh�llande, varom inskrivning skett, ej f�religger, skall i </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40">registret antecknas, att p� n�mnda grund den tidigare anteckningen </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft44">avf�res ur registret. S�dan dom skall genom domstolens f�rsorg i <br/>avskrift s�ndas till reg istreringsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft40">Har, sedan i registret gjorts anteckning r�rande beslut om av�</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft40">tr�dande av bankaktiebolags egendom till konkurs, �verr�tt f�rklarat, </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">att beslutet ej bort meddelas, skall p� anm�lan av konkursdomaren i </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft40">registret g�ras anteckning enligt vad som st adgas i andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">172 � Vad i bankregistret inf�res, med undantag av meddelande om </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">konkurs varom f�rm�les i 144 �, skall genom registrerings-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft40">myndighetens f�rsorg of�rdr�jligen kung�ras i allm�nr ia tidningarna. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft40">D�r i annat fall �n som avses i 171 � tredje stycket i registret </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">antecknas, att tidigare anteckning avf�res d�rur, skall kung�relse </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">d�rom �ga rum efter vad ovan s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft40">175 </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft40">Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�res </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">hos Konungen genom besv�r, men beslutet g�r �ndock i verkst�llighet, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">d�r icke Konungen annorlunda f�rordnar. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som icke �tn�jes med registreringsmyndighetens beslut, </p> <p style="position:absolute;top:869px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">varigenom ans�kan om eller anm�lan f�r registrering avskrivits eller </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">registrering v�grats, m� sist inom tv� m�nader fr�n beslutets dag </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft44">d�r�ver anf�ra besv�r hos kammarr�tten. I sam ma ordning m� besv�r <br/>anf�ras �ver beslut om s�dan f�rldaring, som avses i 167 � 2 mom. och </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">168 �. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft41">428 </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft42">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft40">G. E. STR�NG </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft40">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft40">^ Se naste lydelse 19 71:612. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> </div>
background image

om �nddflig B lagen (1955:183) om bankr�relse;

SFS 1974: 166

Utkom fr�n trycket

den 30 april 1974

utf�rdad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t f�rordnar med rilcsdagen' i fr�ga om lagen (1955:183)

om bankr�relse

delsoXi 5, 6, 13 och 155 ��, 164 � 1 och 2 mom. samt 165, 166, 170-

172 och 175 �� skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 22 a �, av nedan angivna

lydelse.

5

Bolagsordning f�r bankaktiebolag skall angiva:

1. bolagets firma;

i

2. de r�relsegrenar bolaget m� ut�va;

;

3. aktiekapitalet eller, d�r detta skall kunna utan �ndring av bolags-

ordningen best�mmas till l�gre eller h�gre belopp, minimikapitalet och

maximikapitalet;

4. det belopp var� aktie skall lyda (nominella beloppet);

^

5. den ort inom riket, d�r bolagets styrelse skall hava sitt s�te;

1

6. antalet styrelseledam�ter och, d�r suppleanter f�r dem skola

\

finnas, antalet styrelsesuppleanter, antalet revisorer, tiden f�r

;

styrelseledamots uppdrag, s� ock, d�r styrelseledamot och styrelse�
suppleant ej skola v�ljas � bolagsst�mma, huru de skola tills�ttas;

7. tiden f�r ordinarie bolagsst�mmas h�llande och vilka �renden

som skola f�rekomma � ordinarie st�mma, ut�ver dem som

omf�rm�les i 106 �; samt

8. det s�tt, varp� kallelse till bolagsst�mma skall ske och andra med-

j

delanden bringas till aktie�garnas k�nnedom, �vensom den tid f�re

I

st�mma, d� f�reskrivna kallelse�tg�rder senast skola vara vidtagna.

Skall bolagets firma registreras p� tv� eller flera spr�k, skall varje

lydelse angivas i bolagsordningen.

Antalet styrelseledam�ter, styrelsesuppleanter och revisorer kan s�

best�mmas, att l�gsta och h�gsta antalet angives.

Best�mmelserna i denna paragraf om styrelseledamot g�lla ej

ledamot som enligt 71 � utses av Konungen.

' Prop. 1974:4, LU 6, rskr 56.

^ Se naste lydelse 1970:666.

425

background image

SFS 1974:166

6 � Bankaktiebolags firma skall inneh�lla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig fr�n annan, f�rut i laga ordning

registrerad, �nnu best�ende banks firma, s� ock fr�n ben�mning �
utl�ndsk bankinr�ttning, som �r allm�nt k�nd h�r i riket. F�r
registrering av bankaktiebolags firma g�ller i �vrigt vad som
l�reskrives i firm alagen (1974,-'156).

Sedan bolaget bildals, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra

stycket s�gs om firma g�ller �ven bifirma. Ordet bank f�r ej intagas i

bifirma.

13 � Har ej beslut om bankaktiebolagets bildande fattats a

konstituerande st�mma inom den i teckningslistan f�reskrivna tiden

eller � st�mma, till vilken fr�gan uppskjutits enligt 15 �, j�mf�rd med

23 � I mom. tredje stycket lagen om aktiebolag, �r aktieteckningen icke

vidare bindande.

Detsamma skall g�lla, d�r ans�kan om bolagets registrering icke

gjorts inom ett �r efter det oktroj beviljats eller genom

lagakraft�gande beslut ans�kan om bolagets registrering blivit
avskriven eller avslagen.

22 a � Beslut om a ntagande av bifirma f�r anm�las f�r registrering av

styrelsen eller verkst�llande direkt�ren. Har bifirma antagits innan
ans�kan om bolagets registrering gjorts, kan anm�lan upplagas i
ans�kningen. Vid anm�lan skall fogas tv� avskrifter av protokoll som

bestyrker anm�lningen.

155 � Har, sedan oktroj beviljats f�r bankaktiebolag, icke inom f�re�
skriven tid h�lli ts konstituerande st�mma, ankommer det pa Konungen

att efter anm�lan av tillsynsmyndigheten f�rklara oktrojen f�rverkad.

Detsamma g�ller, d�r ans�kan om bolags registrering icke g� res inom

ett ar efter det oktroj beviljats eller genom lagakraft�gande beslut
ans�kan om bolags registrering blivit avskriven eller avslagen.

426

164 � / mom. Hava vid ans�kan om registrering av bankaktiebolag
eller i fr�ga om uppr�ttande av handling, som skall fogas vid s�dan
ans�kan, icke iakttagits de f�reskrifter, som finnas f�r varje s�rskilt fall
stadgade, eller pr�vas beslut om bildande av bankbolag icke hava till�

kommit i f�reskriven ordning eller hinder mot registrering av bolaget

eljest m�ta p� grund av f�reskrifterna i den na lag eller annan lag eller
f�rfattning, skall s�kanden f�rel�ggas att inom viss tid avgiva yttrande
eller vidtaga r�ttelse.

Underl�ter s�kanden att efterkomma f�rel�ggandet, skall

ans�kningen avskrivas. Underr�ttelse om denna p�f�ljd skall intagas i

f�rel�ggandet.

F�religger �ven efter det yttrande avgivits hinder f�r bifall till

ans�kningen och har s�kanden haft tillf�lle att yttra sig �ver hindret,
skall registrering v�gras, om anledning ej f�religger att giva s�kanden

nytt f�rel�ggande.

2 mom. Hava vid anm�lan f�r registrering eller i fr�ga om

uppr�ttande av handling, som skall fogas vid s�dan anm�lan, icke

background image

iakttagits de f�resloifter, som finnas f�r varje s�rsldlt fall stadgade,

SFS

eller pr�vas beslut, som anm�les f�r registrering och f�r vars giltighet

Konungens stadf�stelse ej erfordras, icke hava tillkommit i f�reslcriven
ordning eller ej st� i �verensst�mmelse med f�reslcriftema i denna lag
eller eljest strida mot lag eller f�rfattning eller mot bolagsordningen

eller vara till sin avfattning i n�got viktigare h�nseende otydligt eller

vilseledande, skall vad i 1 mom. �r .f�reslcrivet om registrerings�

myndighetens behandling av ans�kan �ga motsvarande till�mpning.

�r annan grund till s�dan klandertalan mot bolagsst�mmobeslut,

som avses i 115 � 1 mo m. andra stycket, �n att vid beslutet i denna lag

eller bolagsordningen upptagna f�reskrifter om s�rsldld r�stpluralitet
icke r�tteligen iakttagits, �r det ej hinder mot registrering, sedan tid f�r

v�ckande av Idandertalan utg�tt utan att talan v�ckts.

165 � Beviljas bankaktiebolag registrering, skall registrerings�

myndigheten l�ta i reg istret inf�ra:

1. dagen f�r oktrojbeslutet och f�r beslutet om bolagets bildande;

2. bolagets firma;
3. de r�relsegrenar bolaget m� ut�va;
4. det belopp vartill, j�mlikt den av styrelseledam�terna l�mnade

uppgiften, aktiekapitalet uppg�r, s� ock, d�r aktiekapitalet skall kunna
utan �ndring av bolagsordningen best�mmas till l�gre eller h�gre
belopp, minimikapitalet och maximikapitalet;

5. akties nominella belopp;
6. det belopp som enligt f�ren�mnda uppgift blivit inbetalt � aktie�

kapitalet, samt, d�r aktiekapitalet ej till fullo inbetalts, inom vilken tid

�terst�ende inbetalning skall fullg�ras;

7. d�r aktiekapitalet icke blivit till fullo inbetalt, sammanlagda

nominella beloppet av de aktier som enligt samma uppgift till fullo
betalts;

8. den ort inom riket d�r styrelsen har sitt s�te;
9. bolagets postadress;

10. tiden f�r-ordinarie bolagsst�mmas h�llande;
11. det s�tt, varp� kallelse till bolagsst�mma skall ske och andra

meddelanden skola bringas till aktie�garnas k�nnedom, �vensom den
tid f�re st�mma, d� f�reskrivna kallelse�tg�rder senast skola vara

vidtagna;

12. varje styrelseledamots och styrelsesuppleants s� ock, d�r eljest

n�gon �r bemyndigad att teckna bolagets firma, dennes fullst�ndiga

namn och hemvist; samt

13. av vilka och huru bolagets firma skall tecknas, d�r den ej tecknas

av styrelsen.

Upptager ans�kningen anm�lan om antagande av bifirma, skall �ven

denna inf�ras i registret och den del av verksamheten angivas f�r
vilken bifirman skall anv�ndas. Den ena av de enligt 22 a � ingivna

avskrifterna av protokoll skall f�rses med bevis om registreringen och
�terst�llas till bolaget.

Inneh�ller bolagsordningen best�mmelse eller f�rbeh�ll, varom f�r-

m�les i 8 � 1 mom., skall anm�rkning om best�mmelsen eller f�rbe-

427

background image

SFS 1974:166

h�llet inf�ras i registret Betr�ffande best�mmelse som avses i 8 � 1 '
mom. tredje stycket skall tillika angivas det belopp, till vilket aktier av

olika slag utgivits och m� kunna utgivas.

166 � G�res efter det bankaktiebolag registrerats, anm�lan f�r regist�

rering enligt denna lag, skall, d�r registrering beviljas, vad s�lunda

anm�lts anm�rkas i registret.

170 � Om f�rbud mot anv�ndning av firma och om h�vande av firma�

registrering finns best�mmelser i firmala gen (1974:156).

Menar n�gon i annat fall �n som avses i f�rsta stycket, att en i

bankregistret verkst�lld inskrivning l�nder honom till f�rf�ng, m� talan

om registreringens h�vande samt om skadest�nd f�ras vid domstol.

171 � Om avf�rande av firma ur registret, sedan dom om h�vande av

firmaregistrering vunnit laga kraft, finns best�mmelser i firmalagen

(1974:156).

Har genom lagakraft�gande dom f�rklarats, att en i registret gjord

inskrivning ej bort ske eller att beslut, som registrerats, �r ogiltigt, eller

att eljest visst f�rh�llande, varom inskrivning skett, ej f�religger, skall i

registret antecknas, att p� n�mnda grund den tidigare anteckningen

avf�res ur registret. S�dan dom skall genom domstolens f�rsorg i
avskrift s�ndas till reg istreringsmyndigheten.

Har, sedan i registret gjorts anteckning r�rande beslut om av�

tr�dande av bankaktiebolags egendom till konkurs, �verr�tt f�rklarat,

att beslutet ej bort meddelas, skall p� anm�lan av konkursdomaren i

registret g�ras anteckning enligt vad som st adgas i andra stycket.

172 � Vad i bankregistret inf�res, med undantag av meddelande om

konkurs varom f�rm�les i 144 �, skall genom registrerings-

myndighetens f�rsorg of�rdr�jligen kung�ras i allm�nr ia tidningarna.

D�r i annat fall �n som avses i 171 � tredje stycket i registret

antecknas, att tidigare anteckning avf�res d�rur, skall kung�relse

d�rom �ga rum efter vad ovan s�gs.

175

Talan mot tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag f�res

hos Konungen genom besv�r, men beslutet g�r �ndock i verkst�llighet,

d�r icke Konungen annorlunda f�rordnar.

Den som icke �tn�jes med registreringsmyndighetens beslut,

varigenom ans�kan om eller anm�lan f�r registrering avskrivits eller

registrering v�grats, m� sist inom tv� m�nader fr�n beslutets dag

d�r�ver anf�ra besv�r hos kammarr�tten. I sam ma ordning m� besv�r
anf�ras �ver beslut om s�dan f�rldaring, som avses i 167 � 2 mom. och

168 �.

428

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

^ Se naste lydelse 19 71:612.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.