SFS 1974:168

740168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974: US

om äBidring i fiageE (1956:216) om JorilbreEtskasse-

f^ån t rycket

röreSsen;

den 30 aprii 1974

utfärdad den 29 mars 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med rilcsdagen' att 82 § lagen (1956:216) om

jordbrukskasserörelsen skall ha nedan angivna lydelse.

82

Den som icke åtnöjes med tillsynsmyndighetens beslut,

varigenom ansökan om eller anmälan för registrering avskrivits eller

registrering vägrats, må sist inom två månader från beslutets dag föra

talan däremot hos kammarrätten genom besvär. 1 samma ordning föres

' Prop. 1974:4, LU 6, rskr 56.

2 S enaste lydelse 1971:614.

431

¬

background image

SFS 1974:168

talan mot beslut om sådan förklaring som avses i 103 § 2 mom. lagen

om ekonomiska föreningar.

Talan mot annat beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd

av denna lag, föres hos Konungen genom besvär, men beslutet går

ändock i verkställighet, om icke Konungen annorlunda förordnar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

G. E. STRÄNG
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.