750227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:227

om ändring i lag en (1955:183) om bankrörelse;

utfärdad den 22 maj 1975.

'Ifin 3 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas i fråga om lagen (1955: 183)

om bankrörelse^

dels att i 1 §, 4 § 1, 2 och 4 mom., 5, 55, 68, 71, 74 a, 117, 119, 148,

150,152, 153, 155, 156, 159 och 160 §§, 164 § 2 mom., 169 § 1 mom.,
175,190 och 194 §§ ordet "Konungen" och böjningsform av detta ord

skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 57, 59, 61, 63 och 74 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

57 §3 Bankaktiebolag skall till insättarnas skydd ha eget kapital till

visst lägsta belopp. Detta bestämmes i förhållande till bankbolagets till­

gångar och tUl g arantiförbindelser som bolaget ingått (placeringar). Vid

beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna i följande fyra
grupper, nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar

hos riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten,

kommun eller därmed jämförlig samfällighet, allmän kassa

eller inrättning, vars reglemente fastställts av regeringen, eller
kreditaktiebolag,

' Prop. 1975: 73, NU 24, rskr 152.

- Senaste lydelse av

1 § 1973: 935

155 § 1974: 166

5 § 1974:166

159 § 1970: 666

55 § 1968: 601

164 § 2 mom. 1974: 166

68 § 1973:1186

175 § 1974: 166

71 § 1971: 1032

194 § 1972: 656.

74 a § 1970:666

34!

»Senaste lydelse 1973: 1159.

'I C '- ⬢

¬

background image

SFS 1975: 227

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jäm­

förlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa
eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning,
kreditaktiebolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt rege­

ringens medgivande får jämställas med kreditaktiebolag vid
tillämpningen av detta stycke eller försäkringsföretag med
svensk koncession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller

fordran som angives under A 1�3,

5. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i värde­

handling eller fordran, som angives under A 1�4,

B. 1. andra fullgoda obligationer an de som angivas under A 2,

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäk­

ringsföretag än som avses unde r A 3 eller samfällighetsförening

svarar,

3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives un der B 1 eller 2,

eller

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller

tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det

uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om
tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

4. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i värde­

handling eller fordran, som angives under B 1�3,

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en-

eller tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt
bostadslån utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om in­
teckningssäkerheten är förstärkt med borgen och inteckningen

ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det upp­
skattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om
tomträtt, av byggnad som hö r till tomträtten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för

industriell verksamhet, eller i to mträtt till sådan fastighet inom

femtio procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­
domen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad och annan egen­

dom som hör till tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i lan­

det, eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugo­

femtusen kronor,

2. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i form

av värdehandling, fordran eller borgensförbindelse som an­

gives under C 1,

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som en­

ligt femte och sjätte styckena skola av räknas från eget kapital.

342

¬

background image

För placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I

SFS 1975: Til

övrigt skall bankbolag vid varje tidpunkt ha eget kapital till lägst ett

belopp, som m otsvarar sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,
fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och
åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Tillgång skall tagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till

sitt nominella belopp.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och

av bolagsstämman fastställd vinstbalans. Med eget kapital får likställas

det nominella värdet av förlagsbevis, utställda av bankbolaget, intill ett

belopp motsvarande bolagets aktiekapital. I fråga om förlagskapital,

som långivaren kan återkräva inom fem år, skall dock iakttagas att

med bolagets kapital får likställas högst så stor del av det varje år för­
fallande beloppet som svarar mot tio procent av bolagets aktiekapital.

Från bankbolagets eget kapital skall avräknas det bokförda värdet

av vad banken såsom aktiekapital eller i annan form tillskjutit till a nnat
in- eller utländskt företag som driver någon form av bankverksamhet.

Sådan avräkning skall dock ej ske i fråga om företag där staten är del­

ägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt ända­

mål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på grundval av in­
teckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet.

Har bankbolag väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som ute­

slutande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvats
för att bereda banken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose där­

med sammanhängande behov, skall ^från bankbolagets eget kapital av­
räknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i
fastighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den del av dessa

som svarar mot bankens innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som bankbolaget bestämt på

grundval av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om

lån av statsmede l till främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats
till up pförande av viss byggnad, skall till grund för bedömandet i stället

för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda bestämmelser fast­
ställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet, där denna uppföres,

om ej särskilda skäl föranleda annat.

59

Kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller

lös egendom eller i form av borgen. Utan säkerhet får dock kredit läm­
nas till ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst

fem procent av summan av bankaktiebolags eget kapital och dess in­

låning. Därutöver får kredit utan säkerhet beviljas

1. sådan låntagare, som avses i 57 § första stycket A 2 eller 3, samt

utländskt bankföretag,

2. samfällighetsförening,
3. näringsidkare i och för hans rörelse, om krediten är kortvarig.

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med

aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast
om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även

förlagsbevis, som utfärdats av sådant bolag.

343

^ Senaste lydelse 1973: 1159.

¬

background image

SFS 1975; 227

344

Bestämmelsen i 49 § om förbud för bankbolag att som pant mottaga

egen aktie äger motsvarande tillämpning på förlagsbevis som bolaget

utfärdat.

61

Till verkställande direktör i bankaktiebolag, dennes ställföre­

trädare eller annan befattningshavare i ledande ställning, som ensam

eller i förening med annan får avgöra på styrelsen ankommande kredit-

ärenden, eller till den som är gift med sådan person får bankbolaget läm­
na kredit endast

1. mot säkerhet av borgen eller garanti av staten eller kommun eller

av samfällighet, kassa, inrättning eller bolag eller annan sammanslut­

ning, som avses i 57 § första stycket A 2 eller 3,

2. mot säkerhet av fordran eller värdehandling som avses i 57 § första

stycket A eller B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av

det uppskattade värdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pantsäkerhet.
Ledamot av bankbolags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej är

sådan befattningshavare som avses i första stycket, eller den som är
gift med sådan person får beviljas kredit endast mot säkerhet av sådan

borgen eller garanti som avses i första stycket 1, mot säkerhet av pant

eller genom diskontering av växel, som är grundad på verklig handels­
affär.

Bankbolag får ej lämna kredit till revisor i bolaget eller revisorssup­

pleant eller till den som ä r gift med sådan person.

Bankbolag får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen eller

fordringsbevis, som utfärdats av någon som avses i första eller tredje

stycket, eller mot växel, för vilken denne är betalningsskyldig.

Första�fjärde styckena äga motsvarande tillämpning på bolag, för­

ening eller annan sammanslutning, vari person som avses i första�

tredje styckena eller sådan persons make i egenskap av delägare eller
medlem har ett väsentligt ekonomiskt intresse, om ej annat följer av vad

som föreskrives nedan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken sådan person som avses i första stycket så­

som delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, får ej

beviljas kredit som angives i första st ycket 3.

Utan hinder av bestämmelsen i femte stycket får bankbolag lämna

sådan sammanslutning som avses i sjätte stycket kredit genom diskonte­

ring av växel, som är grundad på verklig handelsaffär, och bevilja kredit
mot växel, som nu nämnts och för vilken sammanslutningen är betal­

ningsskyldig.

Tillsynsmyndigheten prövar fråga om befattningshavare skall anses

ha sådan ledande ställning som avses i första stycket,

63 §ö Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall bankaktiebolag

förbehålla sig r ätt att säga upp lånet till återbetaln ing senast inom sagda

tid.

Utan förbehåll enligt första stycket får bankbolag

1. bevilja åte rlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfon­

dens förvaltning med längre löptid än ett år,
" Senaste lydelse 1970: 721.

« Senaste lydelse 1970: 721.

¬

background image

2. utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till

SFS 1975: 227

ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugo­

fem procent av summan av bolagets eget kapital och dess inlå ning efter
avdrag för lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i s amband

med återlån.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med vill­

koren för bankbolagets förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2
får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har för sådant lån
icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i skuldebrevet utfästas
årlig avbetalning i förhållande till den tid för vilken lånet beviljas.

Bankbolaget skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i

andra stycket till återbetalning senast inom tre månader, om säkerheten

för lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet,

om trygghet icke längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för

vars fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet

svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även
sådant lån. I fråga om lån för vilket utländsk stat eller utländskt bank­

företag svarar får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje

stycket tredje punkten och fjärde stycket. Undantag från tredje stycket

tredje punkten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i fråga om lån

som lämnas av bankbolag tillsammans med utländskt bankföretag eller

som i sin helhet refinansieras utomlands.

74 §" Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under

styrelsens inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i de n utsträck­

ning styrelsen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att eljest

ankomma på styrelsens egen prövning. Där förhållandena så påkalla,
må bland styrelseledamöterna eller styrelsesuppleantema flera verk­
ställande direktörer utses. Styrelsen skall även förordna styrelseledamot

eller styrelsesuppleant att vara ställföreträdare för verkställande direktör.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör

att ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet

att eljest ankomma på styrelsens egen prövning.

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma

verkställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger

det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder fastställd
instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola grunderna för

kreditgivningen fastställas. Hava flera verkställande direktörer utsetts,

skall instruktionen angiva huru ledningen av bankens verksamhet skall

mellan dem fördelas. Styrelsen skall, så snart kan ske, till tillsynsmyn­

digheten insända avskrift av instruktionen ävensom, där ändringar vid­

tagas i densamma, meddela myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller

inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende

av varje slag.

Styrelsen må icke åt enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att

avgöra ärende, som avser:

1. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande

av annan bankrörelse;

345

^Senaste lydelse 1971: 1032.

¬

background image

SFS 1975:227

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrym­

mande eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov;

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 § första

stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i förening med

annan får avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till den som är gift

med såd an befattningshavare, till person som avses i 61 § andra stycket

eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan person
är styrelseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett väsentligt

ekonomiskt intresse; styrelsen dock obetaget att för person eller sam­

manslutning, som nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan

styrelsens beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i oeh

för en av honom idkad rörelse;

4. förvärv av aktie eller förlagsbevis i andra fall än då fråga är om

aktie eller förlagsbevis, som är för bankbolagets fordran utmätt eller

pantsatt;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock att

beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens

hörande meddelas för tiden intill nästkommande styrelsesammanträde.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit skola

gälla även i fråga om garantiförpliktelse, som bankbolag ikläder sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.
Vid tillämpningen av 1, 5, 55, 57, 74 a, 150 och 152 §§ i den nya lydel­

sen skall med sådant beslut av regeringen som där sägs jämställas be­

slut som före den 1 januari 1975 har fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.