SFS 1975:229

750229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:229 Lag

Utkom från t rycket

äedring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen;

den 3 jun i 197 5

utfärdad den 22 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ fÖreskri ves i fråga om lagen (1956: 216) om

jordbrukskasserörelsen^

j

deh att i 3, 18, 23, 24, 28, 42 c, 69, 72, 74, 80 och 82 §§, 87 § 2 mom.,

88 § 1 mom. och 91 § ordet "Konungen" och böjningsform av detta

1 Prop. 1975: 73, NU 24, rskr 152.

bj

2 S enaste lydelse av

24 § 1973; 937

82 § 1974: 168

34 § 1973: 1161

87 § 2 mom. 1968: 605

42 c § 1973: 1188

88 § 1 mom. 1962:88

,

74 § 1968: 605

91 § 1972:658.

,

352

80 § 1963: 602

¬

background image

ord skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

SFS 1975: 229

dels att 28 a, 32, 34, 36, 38 och 40 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

28 a §3 överskjutande insatsbelopp som avses i 16 a § lagen (1951; 308)

om ekonomiska föreningar får utbetalas endast om det kan ske med

hänsyn till 34 §.

Bestämmelsen i 10 § första stycket sista punkten lagen om ekono­

miska föreningar gäller ej i fråga om kreditkassoma.

32

ICreditkassa får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda kassan eller

ansluten kassa lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sam­

manhängande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egen­

dom eller tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna ändamålet,
och förlagsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som

kassan äger, eller till lok aler, som kassan i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i kassan

eller i ansluten kassa.

Ärende om förvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt

eller aktie avgöres av stämman, om ej annat följer av kreditkassans
stadgar. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken

kassans eller ansluten kassas lokaler äro eller avses bliva inrymda.

Centralkassa får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar

mot högst tio procent av kassans och anslutna jordbrukskassors eget
kapital förvärva andel i sådan ekonomisk förening eller aktie 1 sådant
bolag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen, eller

garantifondbevis eUer förlagsbevis, som utfärdats av föreningen eller

bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till föreningen eller bolaget.

Utöver vad som följer av tredje stycket får centralkassa efter tillstånd

av tillsynsmyndigheten tillskjuta medel till förening eller aktiebolag som
avses i nämnda stycke, om antingen det tillskjutna kapitalet icke kan
grunda upplåningsrätt eller täcka krav på eget kapital hos föreningen,

bolaget eller annorstädes eller fråga är om kreditaktiebolag som har
till huvuds akligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt

på grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet. Efter

tillstånd av regeringen får centralkassa förvärva aktie även i annat

svenskt aktiebolag, vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet

eller det allmänna, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av

sådant bolag.

Centralkassa som medverkar vid emission av aktier eller förlagsbevis

på den allmänna marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigheten

förvärva aktie eller förlagsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie

eller sådant förlagsbevis skall centralkassan avyttra så snart det lämp­

ligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl före­

ligga, kan tillsynsmyndigheten förlänga denna frist.

' Senaste lydelse 1967: 622.

Senaste lydelse 1972: 658.

353

23-SFS 1975

-•'-4 •

¬

background image

SFS 1975: 229

34 §5 Centralkassa jämte anslutna jordbrulcskassor skall till insättarnas
skydd ha eget kapital till visst lägsta belopp. Detta bestämmes för kassor­
na gemensamt i förhållande till deras tillgångar och av dem ingångna
garantiförbindelser (placeringar). Vid beräkningen av kapitalkravet in­

delas placeringarna i följande fyra grupper, nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar

hos riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkammarväxlar och obligationer söm utfärdats av staten,

kommun eUer därmed jämförlig samfällighet, allmän kassa

eller inrättning, vars reglemente fastställts av regeringen, eller

kreditaktiebolag,

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jäm­

förlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa

eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning,

kreditaktiebolag, sådant bankägt aktiebolag som enligt rege­

ringens medgivande får jämställas med kreditaktiebolag vid

tillämpningen av detta stycke eller försäkringsföretag med

svensk koncession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller

fordran, som angives under A 1—3,

5. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller an­

sluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet

i värdehandling eller fordran, som angives under A 1—4,

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2,

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäk­

ringsföretag än som avses under A3 eller samfällighetsför-

ening svarar,

3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2,

eUer

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller

tomträtt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det
uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om
tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

4. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller an­

sluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet
i värdehandling eller fordran, som angives under B 1—3,

C. 1. fordringar fÖr vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en-

eller tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt
bostadslån utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om in­
teckningssäkerheten är förstärkt med borgen och inteckningen

ligger mellan sjuttiofem och etthundra procent av det upp­
skattade värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om

tomträtt, av byggnad som hör till tomträtten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för

industriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet in-

354

" Senaste lydelse 1973:1161.

t

V.

,

¬

background image

om femtio procent av det uppskattade värdet av den fasta

SFS 1975: 229

egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad och annan
egendom som hör till tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i lan­

det, eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än

tjugofemtusen kronor,

2. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller an­

sluten jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet
i form av värdehandling, fordran eller borgensförbindelse som

angives under C 1,

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som en­

ligt femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital, I öv­

rigt skall centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor vid varje tidpunkt
ha eget kapital till lägst ett belopp, som motsvarar sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Tillgång skall tagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till

sitt nominella belopp.

Med eget kapital avses insatskapital, reservfond, dispositionsfond och

av stämma fastställd vinstbalans. Med eget kapital får likställas det
nominella värdet av förlagsbevis, utställda av centralkassan, intill ett

belopp motsvarande det belopp vartUl centralkassans och anslutna jord­
brukskassors eget kapital uppgår. I fråga om förlagskapital, som lån­

givaren kan återkräva inom fem år, skall dock iakttagas att med cen­

tralkassans och de anslutna jordbrukskassomas eget kapital får lik­

ställas högst så stor del av det varje år förfallande beloppet som svarar

mot tio procent av detta kapital.

Från centralkassans och de anslutna jordbrukskassomas eget kapital

skall avräknas det bokförda värdet av vad de såsom aktiekapital eller

i a nnan form tillskjutit till företag som driver någon form av bankverk­

samhet. Sådan avräkning skall dock ej ske i fråga om företag där staten

är delägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till huvudsakligt
ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på gmndval av
inteckning i bostads-,ikontors- eller affärsfastighet.

Har centralkassa eller ansluten jordbrukskassa väsentligt ekonomiskt

intresse i aktiebolag som uteslutande har till syfte att förvalta fastighet

eller tomträtt som förvärvats för att bereda någon av kassorna lokaler

för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,
skall från det egna kapitalet avräknas åtta procent av summan av det
bokförda värdet av aktierna i fastighetsbolaget och bolagets bokförda
skulder eller den del av dessa som svarar mot kassans innehav av aktier

i fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som kreditlcassa bestämt på

grundval av särékild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om
lån av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet sådant lån bevil­

jats till uppförande av viss byggnad, skall till grund för bedömandet

355

¬

background image

\

SFS 1975; 229

i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda bestämmelser
fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet, där denna upp­
föres, om ej särskilda skäl föranleda annat.

36

Kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller

lös egendom eller i fo rm av borgen. Utan säkerhet får dock kredit läm­

nas till ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot hÖgst

fem procent av summan av centralkassas och anslutna jordbrukskassors

eget kapital samt centralkassans inlåning. Därutöver får kredit utan

säkerhet beviljas

1. sådan låntagare, som avses i 34 § första stycket A 2 eller 3, dock

icke staten, samt utländskt bankföretag,

2. samfällighetsförening,
3. näringsidkare i och för hans rörelse, om krediten är kortvarig.

Kredit utan säkerhet enligt första stycket beviljas av centralkassa

eller, efter medgivande av denna, av ansluten jordbrukskassa.

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med

aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast

om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även
förlagsbevis som utfärdats av sådant bolag.

Kreditkassa får ej som pant mottaga aktie i bolag, som har till upp­

gift att tillgodose för kreditkassor gemensamma intressen, eller förlags­

bevis, som sådant bolag eller centralkassa utfärdat, och ej heller bevis

om andel i eller tillskott till kreditkassan själv eller annan jordbrukets
kreditkassa.

38

Kreditkassa får ej utan tillstånd lämna kredit till ledamot av

kassans styrelse, revisor i kassan eller suppleant för styrelseledamot
eller revisor och ej heller till den som är anställd i ledande ställning i
kassan. Detsamma gäller kredit mot säkerhet av borgen eller fordrings­
bevis, som utfärdats av sådan person.

Tillstånd enligt första stycket lämnas såvitt gäller centralkassa av

riksorganisationen och såvitt gäller jordbrukskassa av centralkassan.

Tillsynsmyndigheten prövar fråga om anställd skall anses ha sådan

ledande ställning som avses i första stycket.

356

40

Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall kreditkassa för­

behålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda

tid.

Utan förbehåll enligt första stycket får

1. centralkassa bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna

pensionsfondens förvaltning med längre löptid än ett år,

2. kreditkassa utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid

än ett år till ett sammanlagt belopp, som tillsammans med belopp av

här avsedd utlåning från övriga kreditkassor inom vederbörande cen­
tralkassas verksamhetsområde vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugo­
fem procent av summan av centralkassans och anslutna jordbrukskas-

'' Senaste lydelse 1973:1161.

7 Senaste lydelse 1968: 605.

8 Senaste lydelse 1970; 723.

j

¬

background image

sors eget kapital samt centralkassans inlåning efter avdrag för lån som

SFS 1975: 229

tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband med återlån.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med

villkoren för kreditkassans förbindelser. Lån som avses i andra stycket
2 får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har för sådant
lån icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i skuldebrevet

utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid för vUken lånet be­
viljas.

Centralkassa skall enligt 17 § tredje stycket meddela de särskilda an­

visningar som fordras för tillämpningen av bestämmelserna i andra

stycket 2 och tredje stycket första punkten.

Kreditkassa skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i

andra stycket till återbetalning senast inom tre månader, om säkerbeten

för lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet,

om trygghet icke längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för

vars fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällig-

bet svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även

sådant lån. I fråga om lån för vilket utländskt bankföretag svarar får,

om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje stycket tredje
punkten och femte stycket. Undantag från tredje stycket tredje punk­

ten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i fråga om lån som läm­

nas av kreditkassa tillsammans med utländskt bankföretag eller som

i sin helhet refinansieras utomlands.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.
Vid tillämpningen av 3, 23, 24, 28, 34, 72 och 74 §§ i den nya lydel­

sen skall med sådant beslut av regeringen som där sägs jämställas be­
slut som före den 1 januari 1975 bar fattats av Konungen.

På regeringens vägnar

G. E. STRÄNG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.