SFS 1968:601

680601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

X968 *

601' 608

Utkom från tryckcl den 16 dcc. 1968

Nr 601

Lag

angående Hnilrmg i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse;

gioen Stockholms slolt den. 6 december 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenK fnimit

gott förordna, dels att 69 § lagen den 31 mars 1955 om bankrörelse2 skall

upphöra alt gälla, dels att 2, 54—63, 67, 68, 70, 71, 74, 99, 186 och 189 §§ la­

gen skall e rhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

. 2§.

Annan än riksbanken, bankaktiebolag, postbanken, sparbank, Sveriges all-

männa Iiy potcksbank och Sveriges investeringsbank aktiebolag får ej i sin

firma använda ordet bank. Ej heller får i övrigt vid beteckning av affärsrö­

relse ordet banlc begagnas av annan än de nu näranda företagen och jordbru­

kels kredilkassor.

Beträffande användningen av ordet bank i registrerad understödsförenings

firma är särskilt stadgat.

n

.

. .

Bankaktiebolag får ej för egen räkning driva handel med eller, med de un­

dantag som angivas i 55 och 56 g§, förvärva annat än guld, mynt, växlar,

checkar, anvisningar, obligationer och andra för den allmänna rörelsen av-

sedda förskrivningar utom sådana som medföra rätt till betalning först efter

nlfardarcns Övriga fordringsägare (förlagsbevis).

Bankaktiebolag får förvärva

egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda banken lokaler

or dess inpTOmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

elf t

- Bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom

tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna ändamålet, och för-

''öSbevis, som utfärdats av sådant bolag,

' • '^"^"e ntarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som bank­

laget äger, eller till lokaler, som bolaget i övnrigt Innehar,

• h ostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i banken,

haiii-r- ^ tillstånd av Konungen, aktie i annat bankaktiebolag, i utländskt

kan

öch i svenskt aktiebolag eller utländskt företag, vars ändamål

bev"

gagneligt för bankväsendet eller det allmänna, samt garantifond-

eller förlagsbevis utfärdat av bolag eller företag som nu nämnts.

1

143; BaU GO; Rskr 368.

^ • naslo lydelse av 2 § sc 1067: 341 och av 186 § sc 1967: 54 1.

'Jfi—^SSOöO. Suensh- förfaliningssamling 196S, Nr 60J—GOS

¬

background image

1968 • Nr 601

lt)30

snart del lämpligen

^ ^

r • ,

skäl föreligga, kan lillsynsmyndigheLcn forlanga denna frist.

56 §.

För att skvdda fordran får hankalttiebolag dels på offentlig auktion elF

fondbörs eller i den ordning som angives i 96 a § iilsökningslagen köpaennn

dom som är ulmätt eller pantsatt för fordnngen dels, om det är uppenbari

att bankbolaget annars skulle lida avsevärd förlust, såsom bclalnin" för

fordran övertaga för fordringen pantsatt eller annan egendom. Vad nu'sa^t?

gäller ej egen aktie. Utgörcs köpt eller övertagen egendom av fastiglicl. ä-

va, fabrik eller annan liknande anläggning eller fartyg, får banldiolag fut.

byte mot sådan egendom med tillhörande lös egendom förvärva aktie i b o­

lag, som bildats för förvaltning av egendomen eller för fortsättande av en

med denna driven verksamhet, eller förlagsbevis, som utfärdats av s ådant

bolag. Banlcbolag får därjämte förvärva aktie i bolag, i vilket bankbolafiei

enligt delta stycke förut förvärvat aktie, om uppenbar fara är alt bankbola-

get annars skulle lida förlust.

Har bankbolag enligt första st^'cket förvärvat aktie i bolag eller av aktie­

bolag utfärdat förlagsbevis, får bankbolagcl, om aktiebolaget överlåter sina

tillgångar på annat aktiebolag, byta ut aktien eller förlagsbeviset mot a ktie

i det andra aktiebolaget eller förlagsbevis som utfärdats av detta bolag.

Egendom, som bankbolag förvärvat enligt första eller andra stycket, skall

aA-jdtras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum u lan

förlust för bolaget.

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos tillsyns-

myndigheten.

57 §.

Bankaktiebolag skall till insätlarnas skydd ba eget kapital till visst kigsta

belopp. Detta bestämmes i förhållande till bankbolagets tillgångar och ti ll

garantiförbindelser som bolaget ingått (placeringar). Vid beräkningen av

kapilalkravet indelas placeringarna i följande fyra grupper, nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar ko?

riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkamj7iarväxlar och obligationer so)n utfärdals av staten, vuu

mun eller därmed jämförlig^samfälligbet, allmän kassa

'

ning, vars reglemente fastställts av Konungen, eller krcdila.^ le

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed

samlållighct, bankaktiel)olag, sparlmnk, postbanken, ccn

',]ji.

eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller

'

idctiebolag eller försäkringsföretag med svensk i^onccssion sva . -

ioidringar för vilka säkerheten utgörcs av värdehandling c <•

_ I-an, som angives under A 1—3,

. ..

nd-

a. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i

ting eller fordran, som angives under A 1 —J.

B. 1. audi a fullgoda obligationer än de som angivas under

fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat for- ^

loretag an som avses under A 3 svarar.

¬

background image

1968 • Nr 601

1631

3. fordrinffar för ^ilUa säkerheten ntgores av

värdehandling eller fordran, som. angives under B 1 eller 2,

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller'tomt­

rätt till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppskattade

värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av bvsa-

nad som hör till tomträtten, eller

fordran med förmånsrätt på grund av lagen den 16 december 1966

(nr 701) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen om AÖssa ge-

mcnsamhetsanläggningar, så\ida förmånsrätten får göras gällande

på bankbolagets föranstaltande,

1. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i värdehand­

ling eller fordran, som angives under B 1—3,

C. 1. fordringar för vilka sälcerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- eller

tvåfamiljshiis eller med flerfamiljshus för \-ilket statligt bostadslån

utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningssäkerheten

är förstärkt med borgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­

domen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträt­

ten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för indn-

slriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan faslighet inom femtio

procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i

fråga om tomträtt, av bj^ggnad och annan egendom som hör till

tomträtten,

förlagshevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

eller

horgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugofem-

tusen kronor,

2. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i form av

värdehandling, fordran eller borgensförbindelse som angives under

C I j

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt

femte och sjätte styckena skola awäknas från eget kapital,

Hr placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I övrigt

^kall ban kbolag vid varje tidpunkt ha eget kapital till lägst ett belopp, som

T^iotsvarar sam manlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,

IjTa procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

procent av summan av placeringar, som angivas under D.

ijlgång skall lagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till sitt

nominella belopp. ^

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och av

° agsslaminan fastställd vinstbalans. Med eget kapital får likställas det no-

mc^ - "^'Hdel av förlagsbevis, utställda av banldiolaget, intill ett belopp

ren r

bolagets aktiekapital. I fråga om förlagskapital, som långiva-

tal f;

inom fem år, skall dock ialtttagas att med bolagets kapi-

sva

tikställas högst sä stor del av det varje år förfallande beloppet som

P T

tio procent av bolagets aktiekapital.

'»n ban kbolagels eget kapital skall avTäknas det bokförda värdet av vad

¬

background image

1G32

1968 • Nr 601

banken såsom aktiekapilal eller i annan form tillskjulit til] annat in-,„

nlländskl förelag som driver någon form av bankverksamhet. Sådan av'i'

niim skall dock ej ske i fråga om foretag dar staten ar delägare.

I-far bankbolag väsentligt ekonomiskt intresse i alctiebolag, som ut».i

lande bar till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärv-,k •'

att bereda banken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed .

manbängande behov, skall från hankholagets eget kapital a^Täknas1^

procent av summan av det bokförda värdet av aktierna i fastigheisboia',

ocb bolagels bokförda skulder eller den del av dessa som svarar mot j,

kens innehav av aktier i fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som bankbolagct bestämt på "rimt

val av särskild värdering. Hm- enligt gällande bestämmelser om lån av stak

medel till främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppfö.

rande av viss byggnad, skall till grund för bedömandet i stället för iippskall"

ningsvärdet läggas det enligt nämnda bestämmelser fastställda panlväriif'

för byggnaden eller den faslighet, där denna uppföres, om ej särskildaskil

föranleda annat.

•ÖS .§.

Bankaktiebolag skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och om falt-

ning tillräcklig kassareserv.

Kassareserven skall bestå av tillgångar som med lätthet kunna lörvani-

las i penningar och skall tillsammans med inneliggande kassa uppgå t i'1

lägst ett belopp som svarar mot tio procent av bankbolagets samtliga f ör­

bindelser med undanlag av förlagslån, lån mot inteckning i egen fastigln.:.

lån som tagits ui)p hos allmänna pensionsfonden i samband med ålcrli n

enligt fondens reglemente och garantiförbindelser. Nedgår kassarcscrvea

tillfälligt under föreskrivet belopp, skall den snarast ökas till detta.

Är tillgång som angivcs i andra stycket pantsatt, får den ej inräknas i

kassareserven. Ulgör tillgången säkerhet för avtalad kredit som bankholagi

ej begagnat till fullo, får den ändå beräknas till det belopp, som bolagd en­

ligt avtalet har rått att ytterligare erhålla vid anfordran.

59

Kr

dom

samm:

11''

» i\* > CIA I V.,

A i

IJ Ii 11IV L r>\cllcil lllV/t

^

summan av bankaktiebolags

"

kredit ulan säkerhet beviljas

1. sadan låntagare, som avses i 57 5 första stycket A 2 eller O, -s and

land.skt bankföretag,

"

'

2. samfällighet som avses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) o"'

59 §.

rcdit far beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller lö s cgj'

1 eller i form av horgen. Utan säkerhet får dock kredit lämnas til l

onanlagt belopp, som vid varje tidpunkt .svarar mot högst tre pro«'d

lan av bankaktiebolags eget kapital och dess inlåning. D;iriitö\cr U'

ans t al t an de,

Ti ,V^^!"o-'^iflbare i och för lians rörelse, om krediten är kortvarig-

Aktie 1 bolag, som huvudsakligen förvallar eller driver handel

'.[pn

<^'iiissionsrörelse, får mottagas som imnt

toå ,liär

i liindoL Vad mi sagis gäller även fei' V

nom u irardau av sådant bolag.

aldiTVa""^^^?" ^

^

förbud för bankbolag att som pant

öCi motsvarande tillämpning på förlagsbevis som bolaget u

¬

background image

1968 • Nr 601

1633

60 §.

Bankflktiebolap skall ägna särskild uppmärksamhet ät att kredit i sådan

omfatlning. all fara kan uppkomma för banltholagets sälcerhet, icke lämnas

till sam ma låntagare eller till låntagare, som äro förbundna med varandra

i väsentlig ekonomisk intressegemenskap, eller mot säkerhet av aktier eller

förlagsbens, som utgints av samma alctiebolag eller aktiebolag som äro

förenade i sådan gemenskap som nu sagts.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på borgen och annan garanti-

förbind el se't i 11 hankbolaget.

61 §.

Till vcrkstfdlandc direktör i bankaktiebolag, dennes ställföreträdare eller

annan, som ensam eller i förening med annan får avgöra på styrelsen an­

kommande ärenden, eller till den som är gift med sådan person får banle-

bolaget lämna kredit endast

1.'mot säkerhet av borgen eller garanti av staten eller kommun eller av

samfällighcl, kassa, inrättning eller bolag eller annan sammanslutning, som

avses i 57 § första stycket A 2 eller 3,

2. mot säkerhet av fordran eller värdehandling som avses i 57 § första

slyckel A el ler B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av det

uppskattade värdet av den in tecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pantsäkerbet.

Ledamot av banld;olags stymelse eller styrelsesuppleant, som ej erhållit

uppdrag som avses i första stycket, eller den som är gift med sådan person

fårLe^i]jas kredit endast mot sälcerhet av sådan borgen eller garanti som

avses i forsla stycket 1, mot säkerhet av pant eller genom diskontering av

växel, som ä r grundad på verklig handelsaffär.

Bankliolag får ej lämna kredit till revisor i bolaget eller rexisorssuppleant

eller till den s om är gift med sådan person.

Banlcbolag f år ej heller lämna Icredit mot säkerhet av borgen eller ford-

ringsbesås, som utfärdats av någon som av^ses i första eller tredje stycket,

rller mot väx el, för vilken denne är betalningsskyldig.

Första—fjärde styckena äga motsvarande tillämpning på bolag, förening

eller an nan sammanslutning, vari person som avses i första—tredje stycke­

ra eller sådan persons make i egenskap av delägare eller medlem har ett

"Väsentligt ekonomiskt intresse, om ej annat följer av vad som föreslcrives

redan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken sådan person som avses i första stycket såsom

aeiägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, får ej beviljas Icre-

rit som angives i första stycket 3.

Utan h inder av bestämmelsen i femte stycket får bankbolag lämna sådan

sammanslutning som avses i sjätte stycket Icredit genom diskontering av

'^sxel, som ä r grundad på verklig handelsaffär, och bevilja kredit mot växel,

nu nämnts och för vilken sammanslutningen är betalningsskyldig.

n ••

Bestämrjj(,]5gj.j^jj om kredit i 59—61 §§ äga motsvarande tillämpning på

garantiförbindelse som bankaktiebolag ilcläder sig.

63 §.

räti

icke alt betalas inom ett år, skall bankalctiebolag förbehålla sig

säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda tid.

¬

background image

1068 • Nr 001

J uo-l

Ulan förbehåll enligt första stycket får banldiolag

1. bevilja ålerlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfn

förvaltning med längre löplid än ett ar,

"

2. iilJäinna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år rii

sammanlagt belopp, som vid vai-jc tidpunkt svarar mot högst tjimofc,', '

cent av smninan av bolagets eget kapital och dess inlåning efter avdrnir

lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i samband nied ätcrp '

Förfalloliden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med vlllf" .

för jjanklmlagets förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2 får icke sl'^i

las på längre ålerbetalningstid än tio år. Har för sådant lån icke ställ

säkerhot i fast eller lös egendom, skall i skuldebrevet utfästas årli» avbeiv

ning i förliållande till den tid för vilken lånet beviljas.

^

Bankbolaget skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i andra

stycket till återbetalning senast inom tre månader, om sälverheten för'länd

försvagas i märklig mån eller, i fråga om Km utan säkerhet, om trv "«hd

icke längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för v ars

fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig sam fä II i gli et svarar

Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även så^dant lä n,

67 §.

Motbok eller annat bevis, som bankaktiebolag utfärdar om tillgodolu-

vande pa räkning, skall ställas till viss man och innehiilla alt överlåtelse fär

slre endast till viss man och att överlåtelsen bör anmälas hos bolaget.

Bankbolag far ej trätta förbehåll om rätt för bolaget alt åberopa be t,d-

ning till annan än rätt innehavare av motbok.

Om ef ieidysning och dödande av förkommen motbok gälla särskilda be­

stämmelser.

68 §.

Innan bankaktiebolag inrättar bankkontor, skall bankbolaget inhämta yt ­

rande från nämnden för bankkontorsetablering.

Inrättas bankkontor, skall det omedelbart anmälas hos tillsynsmyndie-

heten.

Bankbolag skall bidraga till kostnaden för nämndens verksamhet cnli[!-

oieskiiftcr som meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen be­

stämmer.

a

o

70 S

oin\

/u v;.

Omyndig äger utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel som d on

nyndige själv satt in hos bankaktiebolag efter det att han fyllt sexton j r-

Utan den omyndiges samtycke får bankbolaget ej betala ut såd.ana nnnm

titt ionnyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd aH em

nam er aga medlen och förelett bevis på delta, äger den omyndige ej

medlen. Sådan inslaiinkning i den omyndiges ra.tt ska n

knas pa msattningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken å

tes hos bolaget.

Medel som l^örmyndare eller god man förvaltar enligt föräldrabalkmi K

tom savitl niift.VT-

t„ ...

.

nt I"''

lä imp-

lor-

bevir^n"

Sådant förordnande skall

mvndir

' "^"'6ok, som vitfärdals om insättningen, övcrförmy u< ^ g ] ..

myndaie och god man äga på begäran erhålla bevis om beloppet av dc

¬

background image

1968 - Nr ÖOl

I635

dell

sältas in eller stå inne, och i förekommande fall intyg att meddelat

lillständickeutn;\dtjats.

. •

.

• 71 §,

'

För ban kaktiebolag skall finnas en styrelse bestående av minst fem och

hö^sl adcrlon ledamöter. ^

.

Styrelsen skall

är stadgat.

74 §.

Styrelsen sk all

verkställande direktör.

StjTelsen m å jämväl — ^

egen prövning.

Angäcnde den — — — myndigheten därom.

Uppdrag som

—varje slag. ,

, . "

'

Sl\TeIsea må icke

annan banlirörelse;

2.'förvarv eller a^'ytt^ing av fastighet, avsedd för bankens inrymmande

eller for a tt tillgodose därmed sammanhängande behov;

3. beviljand e av kredit till person, som avses i 61 § första eller andra

stycket, eller till bolag, förening eller annan sammanslutning, vari sådan

person är sljTolseledamot eller såsom delägare eller medlem äger ett vä­

sentligt ekonomiskt intresse; stynrelsen dock obetaget att för person eller

sammanslutning, so m nu nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan

stjTelsens beslut i varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och

för en av honom idkad rörelse;

4. förvär v av

^ eller pantsatt;

5. faststä llande av allmänna räntesatser för in-,och utlåning; dock att

beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan styrelsens hö­

rande meddelas för tiden intill nästkommande styrelsesammanträde,

I denna

ikläder sig.'

99

.

Det åligger

nämnda redovisningshandlingar.

Minst en

bankbolagets medel;

granska av styTclsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och avytt­

ring av jämlikt 56 § inköpt eller övertagen egendom;

taga del av de —

större betydelse.

Io\Tigt — —.— vara erforderliga.

186 §.

,

Med dagsböter —

eller 49 §;

2- styrelseledamot eller likvidator, där han underlåter att verkställa på-

sluift å aktiebrev enligt 37 §, 44 § 2 mom. fjärde stycket, 45 § sista stycket,

§ 2 mom . andra stycket eller 140 § andra stycket,

mn .

189,'

mldas bankaktiebolag

^

skäligt värde.

. j

hankbolag övertagit annat bankbolags rörelse och finnes bland

IS namnda bolags tillgångar egendom, varmed banlcbolag ej må driva Iian-

e for egen r äkning, må den egendom, även om sådant fall ej är för han-

Rr"'

^

§ omförmäles, förvärvas av det övertagande bolaget,

dam"

bankholaget på detta sätt förvärvat, skall, i den mån egen-

åle

i n yssnämnda lagrum stadgas må av bolaget behållas,

r avjitras sä snart lämpligen kan ske och senast då avyttring kan äga

utan förlust för bolaget.

lag t räder i kraft den 1 januari 1969.

¬

background image

1636

1968 • Nr 601 och 602

Skyldighet att inhämta ^dtrande enligt 68 § första

icke för hanJiaktieboIag, som efter lagens ikraflträdanrln

stöd av äldre bestämmelser meddelat tillstånd att inrätta kontor"^'^^^''^

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätto

underskrivit och med v:^ J

bekrafta latit.

» art kungi. si-y'

Stockholms slott den 6 december 1968.

'

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G- E. STHÄXG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.