SFS 1970:722

700722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 722 '

Lag

om ändring i lagen (1955; 416) om sparbanker;

given Stockholms slott den 11 dec ember 1970.

' Ändringen innebär att törsta stycket upphävs.

= Prop. 1970:181, BaU 77, rskr 448.

° Senaste lydelse 1968: 602.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 30, 32 och 46 §§ lagen (1955:416) om sparbanker skall ha

nedan angivna lydelse.

30 §.3

Till befattningshavare i sparbank som ensam eller i förening med annan

får avgöra på sparbankens styrelse ankommande ärenden eller till den som

är gift med sådan person får sparbanken lämna Icredit endast

1. mot

annan pantsäkerbet.

Ledamot av sparbanks styrelse eller styrelsesuppleant, som ej är sådan

befattningshavare som avses i första stycket, eller den som är gift med så-

dan person får be\41jas kredit endast mot säkerhet av sådan borgen eller

garanti som avses i första stycket 1 eller mot säkerhet av pant.

r

Sparbank får ej lämna

sådan person.

Sparbank får ej heller

är betalningsskyldig.

[

Första—fjärde

denna paragraf.

Sammanslutning, i

stycket 3.

tj

Utan binder

är betalningsskyldig.

32 §.3

Ställes lån

sagda tid.

Utan förbehåll

med återlån.

Förfallotiden för

lånet beviljas.

^

Sparbanken skall

låneförbindelsens fullgörande.

i:!!,!

•Jil

¬

background image

1970 . Nr 722 och 723

1917

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för vars

fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar.

Föreslcriften i tredje stycket första punkten gäller dock även sådant lån. I

fråga om lån för vilket utländsk stat eller utländskt bankföretag svarar får,

ileiEj

om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje stycket tredje punkten

iglfr!

och fjärde stycket.

46 §.i

Vill st3rrelsen

med huvudmännen.

Sli i;

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör bava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stoclcholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STRÄNG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.