SFS 1970:721

700721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 721�724

Utkom från trycket den 21 dec. I970

Nr 721

Lag

om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse^

given Stockholms slott den 11 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 61, 63 och 87 §§ lagen (1955; 183) om bankrörelse skall ha

nedan angivna lydelse.

61 §.2

Till verkställande direktör i hankalctiebolag, dennes ställföreträdare eller

annan befattningshavare, som ensam eller i förening med annan får avgöra

på stjTelsen ankommande ärenden, eller till den som är gift med sådan

person får banlcbolaget lämna kredit endast

1. mot

annan pantsäkerhet.

Ledamot av hanlcholags styrelse eller styrelsesuppleant, som ej är sådan

befattningshavare som avses i första stycket, eller den som är gift med så­

dan person får beviljas kredit endast mot säkerhet av sådan borgen eller

garanti som avses i första stycket 1, mot säkerhet av pant eller genom

diskontering av växel, som är grundad på verklig handelsaffär.

Bankbolag får ej lämna

sådan person.

Banltholag får ej heller

är betalningsskyldig.

Första�fjärde

denna paragraf.

Sammanslutning, i

stycket 3.

Utan hinder

är betalningsskyldig.

63 §.2

Ställes lån

sagda tid.

Utan förbehåll

med återlån.

Förfallotiden för

lånet beviljas.

Banld3olaget skall

låneförbindelsens fullgörande.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för vars

fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar.

Föreslcriften i tredje stycket första punkten gäller dock även sådant lån. I

fråga om lån för vilket utländsk stat eller utländskt bankföretag svarar

får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från tredje stycket tredje

punkten och fjärde stycket.

' Prop. 1970; 181, BaU 77, rskr 448.

" Senaste lydelse 1968: 601.

v

\

¬

background image

1916

1970 . Nr 721 oc

87 §,i

Vill styrelsen

å stämman.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

ö

0'

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.