620234.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1^9 Nr 2^4"�241

utkom frin tiyckct den 15 jani 1962

Nr 234

Lag

� ^ I?

afloående ändring i lagen den 3 Juni 1955 (nr 416) om sparbanker;

given Stockholms slott den 25 maj 1962.

nå de, Sveriges, Götes och

g t; att Vi, med rilcsdagenh funnit

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds

Vendes Konung, göra veterli

.att förordna, att 3, G, 34, 78�85, 90�92 och 95�97 §g lagen den 3 juni

1955 o m sparbanker skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives

imtolt i 8, 11, 12, 27, 31, 32, 37, 48, 51, 61, 63�GG, GG, 75, 86 och 99 §§

nämnda lag- orden »länsstyrelsen^, sparbanksinspektionen» och »inspek-

lionen» eller g enitivformen av dessa ord skola ersättas med ordet »tillsyns-

mjTidigheten» elle r genitivfonncn därav ävensom i 87�89 och 99 p samma

lag orden » sparbanksregister» och »sparbanksregistren» skola ersättas med

ordet »spa rbanksregistret».

3 §⬢

Sparbankerna skola stå under tillsyn av en för hela riket gemensam till-

synsmvndighet, varom förmäles i 85 §.

För inskrivning

i 90 §.

6 §.

SOftarna skola s öka stadfästelse å reglementet hos tillsynsmyndigheten.

Yld ansökningen,

bl hit tecknat.

ngsbok-

iskoritor,

kommun,

Annan filia l är sparställe. För inrättande av avdelningskontor i kommun,

(Jar sparbanken icke förut driver verksamhet \id li"Nudkontor eller avdel-

oiigs lonlor, fordras tillstånd av tillsynsmyndigheten. Sådant tillstånd må

ämnas endast om sparhanksverksamheten i kommunen finnes kunna vara

''"nyltnior det allmänna.

!

¬

background image

19G2 . Nr 23-j:

i 2 nioin. sägs. Fusionsiivfalct niä ej vei-kställas uban tillvinn,

myiuJigiictcn onligl vad durom sLadgas i 3 mom.

av - j]]

2 mom. Siklnnt beslut

näivarande buviulmännnn

�i- iiir

till efterrättelse.

ftar beslutet

� fusion förfallen.

.;{ mom. Senast fyra mänader efter det registrering sbeti iv M

om godbäujiande av för.slag till fusionsavtal, som avses I ]

skalf säväl den överlagande soin den överlåtande sparbanl-pnc^'^^ ~ W

ra ansökan hos tillsynsmyndigheten om lillstimd att hrin»!^ ^

till verkställiglicL

Tillsynsinyndighelcns tillståndsprövning skall grundas ä eit ;

av huruvida fusionen dels kan anses vara förenlig med deras * .

äro insättare i eller cljesl liava fordringar å cle'av fusioiiVii'r ^^-^^^"'^-

hankcrna, dels f rams Lår som ändamålsenlig nr allmän svninmH

Xär lagakraftvunncL

övertagande sparbanken

79 §.

Avtal, som

till efterrättelse.

Avtalet må, där det avser sparbanks överlåtande å lvink'>iu:.) i

verkställas utan tillstånd av Konungen och eljest icke utan tinsfinfe?

synsmyndighelen.

»-uisumu s v ini.

SO § .

i sm verk,»I,

nini; dkr icgkinonle mceklolats av hiivuamänncn e)lor stvrelscii.''^'

Iiof

tillsynsinyndigheton att jämväl i övrigt med uppniärk5.w

n

verksamhet i den mån så erfordras för kf mndo.

o?i Irn

i f"?

inverka pä sparbanks säkerhet

Til1s?ncr

utveckling av sparbanksvcrksair

sändas" till

⬢sparbank SI

ställas så <

anljcfallcs.

näiniMri'finiicr erforderligt, må myndighclen nieddol-'

förvirinff '

sättet för förande av sparbanks räkenskaper,

loivaimg av Värdehandlingar samt om. inventering av dessa.

um beslut

förelägga buVudmänncji eller styrel-^ea

ä^"^;^m;'enes

^ vcrk släThghet, göra rättelse, där sa

som ållgrr^vi:! dom'

styrelse eller revisorer att

i^|

författning eller cnllgl rcglcmentd. Sd

innehållet a.^dnsh och förlush

förfäl ;

"ivndighetcn meddelas t fråga om :

�är SpmS

vUkaslivcrlrädande är lielagt

^'ger lillsynsmvndicm a

^

§ t'^'vsta stycket, li'I^^lvVjulals sb j,.

i^bigsskyfdii^A \

toranstalt a om talans aiistälkmclc mot

^adan talan? '

och 77 §§ stadgas utgör hnKk'"'

¬

background image

1962 . Nr 234

475

att med

^ oct spar-

Mnicciis

«i,cjmvajia förordnan-

5 com här avses, och 1 sta JIel utse ny revisor. Por revisor, som förordnats

t IlsYiisniYndigheten, skall myndigheten utfärda instruktion.

^^Jiljsyncniyndighelen äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift el-

, r förliud enligt denna lag.

Di Ullsynsinyndigheten 1 anledning av att rubbning uppstått i det för-

hillånde, som enligt 27 § skall förefinnas mellan sparbanks fonder och dess

mläning. förelägger s parbankens sty-relse att vidtaga rättelse, må, där ej sär­

skilda omständigh eter föranleda annat, den tid, inom vilken föreläggandet

"ckall v ara fullg jort, icke sättas längre än tvä månader, och må i intet fall

jar da fid bestämmas till mer än ett år.

Har sparbanks styrelse underlåtit att ställa sig föreläggande, som sist

jjrjis, till efterrättelse eller har eljest svårare avvikelse skett från denna lag

fllw med stöd d ärav meddelade bestämmelser eller reglementet och rättas ej

awikelsen inom förelagd tid, äger tillsynsmyndigheten förordna, att spar-

tanken genast sk all träda i likvidation.

82 §.

1 mm. Träder sparbank i liltvidation, äger tillsynsmyndigheten förordna

raiäiid, som har att närvara vid likvidatorernas sammanträden med rätt

alt y ttra sig till protokollet, samt att i övrigt övervaka lilcvidationen.

Likvidalorerna skola

av likvidatorerna.

Tillsynsmyndiglieten äger under sparbanks likvidation i avseende å lik-

idatorer och hu vudmän enahanda befogenhet som, innan sparbanken trätt

i likndation, tillkommer myndigbeten enligt denna lag beträffande styrel­

se och huv udmän.

Tillsynsmyndigheten må, där sä prövas erforderligt, förordna lilcvida-

tionsrevisor att med övriga lilmdationsrevisorer deltaga i granskningen av

likndatorernas förvaltning och sparbankens räkenskaper, Beträffande så­

dan likvidalionsrevisor skäl vad i 81 § tredje stycket sägs aga motsvarande

tillämpning.

2 mom. Har sparbanks egendom avträlts till konkurs, förordnar tillsyns­

myndigheten ett allmänt ombud att såsom konltursförvaltare deltaga i kon-

kiirsboels förvaltning med den eller de förvaltare, som utses på sätt stadgas

⬢Konkurslagen.

Utan hinder

80 § konlcurslagen.

Um arvode

tin konkursförvaltare.

v r.

83 §.

sparbanks sty relse åligger

rijf

^^'^^i'^smyndigheten när som helst hålla sparbankens kassa och öv-

Sa tillgångar samt alla böcker, räkenskaper och andra handlingar till-

/ör granskning;

diAh )

bestämmas av tillsynsmyndigheten, och enligt av myn-

siki " fastställda formulär upprätta och till myndigheten insända över-

atiPi

sparbankens tillgångar och skulder; och skall i sådan översikt

nS-i ⬢

anledning finnes till antagande, att bokförda värdet av

öon I översikten upptagen tillgång överstiger dess verkliga värde;

relspn

det kan ske, tiirtillsynsmyndigheten insända i avskrift sty-

ar s , feevaltningsberättelse, revisionsberättelsen med tillhörande handling-

protokoll över förhandlingarna vid årssammanträdet med hu-

¬

background image

19G2 . Nr 23 i

atL jaiiiWil i övrj£;t iiicdclcla lillsynsinyndigheloa alla do n,..i

<^n:ir]>ankon, nom äskas av niyndi.crhelon:

"GPiysni

Hint;.

-⬢

84 §.

Till besiridande av kostnaden för tiUsyiismyndigbotens or^anknt-

verksninhct ävensom av Icostnaden för ersättning åt revisor' oiih?''

iikvidationsrovisor, som förordnas enligt 81 § eller 82 § 1 mon v V'

jc sparbank ärligen erlägga bidrag efter visst, för sparbankerna nf ?

Il ä lian de till sammanlagda beloppet av de utav sparbanken vid

nästföregående kalenderår förvaltade medlen; dock må bidra^'ct lillTV

daiule a^⬢ koslnaden för" tillsynsmyndigheiens organisation oc?i ver kw-

u'k'c överstiga fem inscndeks jirocent ock bidraget till Leslridancle avTr

nåden for ersattinng åt revisor, ombud eller likvidutionsrevlsor kke n'

stiga lyra tusendels procent av nämnda belopp.

'

<35 g.

Tillsynsmyndighet, som avses i denna lag, är Imnkinspektionen,

90 §.

IlcgjslreringsinvjKligliet, som avses i denna lag, är bankinspektionen.

\ Ki licstammandel av bidrag enligt 84 g skall liänsvn jämväl taj-.ul.

Kostnaden tur regi st rcnngsmyndiglie tens organisation och verksamlid,

91 §.

ö\cr beslut, som meddelas av tillsynsmyndigheten, må klagan föras t-

stadgad för överklagande aiv fö rval an:

ymiigimis beslut, men beslutet går ändock i veikställighet, där ic kr k

nungnn forordnar annorlunda.

Den som

_

Konungen.

�\er hcalnt

andra stvckct.

v

92 g.

Hm- huviiilman, slyrciscicclamol,

för skailaii,

m ⬢ rii

för skadan,

, ,,

.'fraii.cl,-n:M,r!

eller lilaidalionsrevisor

J.

fäsliciNniri

uppdragets utförande uppsåtliycn dkr jtrr'

'"sl.ct lillslyvndat sparl.ankcn sicndn, skall revisorn svarrl för sk»di»'

¬

background image

1962 . Nr 234

477

⬢ ,;(vreJse!edaiJiot eller annan som uppsåtligen eller av vårdslöshet till

.-ikvnsroyndigl^eten meddelar orilttig eller vilseledande uppgift angående

"ciSndi'^hel, varom det ålegat honom att lämna upplysning;

'^riikvkiator, som

hans uppdrag.

96 §.

\ied dagsböter straffes

; snrelseledaiuol, dar han vid upprättande av förvaltningsherättelse, ba­

lansräkning eller vinst- och förinsträkning, som avses i 47 eller 67 § eller

S3 5 f emte punkten, av vårdslöshet förfar i strid med bestämmelserna i

js,49 eller 50 §:

2. liki ddator, d är

� eller 3o §.

97 §.

Sparbank må

genom skattebidrag.

Beträffande stiftelse, vars förmögenhet huvudsakligen härrör från me­

del, so m tiliskjutits av sparbank, skall tillsynsmyndigheten tillse, att stif-

Iflsens tillgångar äro placerade på sätt som med bealttande av stiftelsens

ändamål och med hänsyn jämväl till vad i denna lag är föreskrivet beträf­

fande placering av sparbanks medel bereder skälig säkerhet. Har så ej

skclf, må tillsynsmyndigheten förelägga stiftelsen att vidtaga rättelse. Det

åligger dem som företräda stiftelsen att, närhelst myndigheten begär det,

äålia stiftoisen s kassa och �vriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och

andra handlingar tillgängliga för granskning ävensom lämna myndigheten

alla d e upplysningar rörande stiftelsen, som äskas av myndigheten. Vad

som stadgas i detta stycke skall ej gälla stiftelse, vars förmögenhet huvud­

sakligen härrö r från medel, som sparbank tillskjutit med stod av 17 § andra

slycket.

1. Demia lag träder i kraft, såvitt avser 87�90 och 99 §§, den 1 januari

1�G3 och i övrigt den 1 juli 1962. Lagens bestämmelser skola äga giltighet

redan fö re ikraftträdandet med avseende på åtgärder som erfordras för till-

lämpningen dä refter.

_ 2. D e äldre bestämmelserna skola alltjämt äga tillämpning i fråga om

ärenden, som anhängiggjorts hos eller upptagits av länsstyrelse eller spar-

Ganksinspeklioncn före ikraftträdandet. Vad nu sagts skall dock icke gälla

»'�90 oc h 99 §g. Vidare skall vad som stadgas om sparbanksinspektionen

ran och ined den 1 juli 1962 avse bankinspektionen,

_⬢>- Erfordras eljest särskilda bestämmelser i fråga om denna lags ikraft-

rauande, äger Konungen meddela sådana bestämmelser.

som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

''rfrräfuT ^ ^

hand underskrivit och med Värt kungl. sigill

Stockholms slott den 25 maj 1962.

GUSTAF ADOLF

(F-

^finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.