SFS 2016:438 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:438 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
160438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:IOLHJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IOLHJJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 maj 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att det i lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pappersmarknaden ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 5 a5 e ��, av f�l-<br/>jande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om revision av v�rdepappersbolag som har tillst�nd en-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 eller vars �verl�tbara v�rdepapper �r upp-<br/>tagna till handel p� en reglerad marknad finns �ven i Europaparlamentets och<br/>r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om s�rskilda krav av-<br/>seende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt intresse och om upph�vande<br/>av kommissionens beslut 2005/909/EG.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om revisionsutskott ska ett v�rdepappersbolag som har till-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">st�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 anses som ett s�dant aktiebolag<br/>som avses i 8 kap. 49 a � aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r v�rdepappersbolag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">handel p� en reglerad marknad finns det best�mmelser om uppdragstid f�r re-<br/>visorn i 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket 2 och 8 i denna lag ska i fr�ga om uppdragstid f�r revisorn anses som<br/>ett s�dant aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">M�jligheten enligt 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen att f�rl�nga revisions-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">uppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock inte uppdrag i ett v�r-<br/>depappersbolag.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r andra v�rdepappersbolag �n s�dana som avses i 5 c � g�ller f�l-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande i fr�ga om uppdragstid f�r revisorn. </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-<br/>stadgad revision av �rsredovisning, �rsbokslut och koncernredovisning och om �ndring<br/>av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upph�vande av r�dets direk-<br/>tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/56/EU.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:438</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:438</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppdraget som revisor f�r g�lla h�gst sju �r i f�ljd. Revisorn f�r d�refter</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">inte delta i revisionen om inte minst fyra �r har f�rflutit sedan han eller hon<br/>l�mnade uppdraget.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag g�ller, i st�llet f�r andra</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju �r. Han<br/>eller hon f�r d�refter inte delta i revisionen om inte minst tre �r har f�rflutit<br/>sedan han eller hon var huvudansvarig f�r revisionen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska ett v�rdepappers-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">bolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 anses som ett<br/>s�dant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a � aktiebolagslagen (2005:551).</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2016.<br/>2. Om ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">stycket 2 och 8 vid ikrafttr�dandet inte har �verl�tbara v�rdepapper upptagna<br/>till handel p� en reglerad marknad, till�mpas best�mmelserna om redovis-<br/>ningskompetens eller revisionskompetens i 8 kap. 49 a � f�rsta stycket tredje<br/>meningen och andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) f�rst efter den f�r-<br/>sta �rsst�mma som h�lls efter den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. F�r ett uppdrag som revisor som vid ikrafttr�dandet har innehafts i mer</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">�n tre �r ska den tid som anges i 3 kap. 5 d � andra stycket f�rsta meningen<br/>r�knas fr�n den �rsst�mma som h�llits tre �r f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att det i lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 5 a5 e ��, av f�l-
jande lydelse.

3 kap.

5 a �

Best�mmelser om revision av v�rdepappersbolag som har tillst�nd en-

ligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 eller vars �verl�tbara v�rdepapper �r upp-
tagna till handel p� en reglerad marknad finns �ven i Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om s�rskilda krav av-
seende lagstadgad revision av f�retag av allm�nt intresse och om upph�vande
av kommissionens beslut 2005/909/EG.

5 b �

I fr�ga om revisionsutskott ska ett v�rdepappersbolag som har till-

st�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 anses som ett s�dant aktiebolag
som avses i 8 kap. 49 a � aktiebolagslagen (2005:551).

5 c �

F�r v�rdepappersbolag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till

handel p� en reglerad marknad finns det best�mmelser om uppdragstid f�r re-
visorn i 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen (2005:551).

�ven ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta

stycket 2 och 8 i denna lag ska i fr�ga om uppdragstid f�r revisorn anses som
ett s�dant aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen.

M�jligheten enligt 9 kap. 21 a � aktiebolagslagen att f�rl�nga revisions-

uppdraget till h�gst tjugo eller tjugofyra �r g�ller dock inte uppdrag i ett v�r-
depappersbolag.

5 d �

F�r andra v�rdepappersbolag �n s�dana som avses i 5 c � g�ller f�l-

jande i fr�ga om uppdragstid f�r revisorn.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av �rsredovisning, �rsbokslut och koncernredovisning och om �ndring
av r�dets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upph�vande av r�dets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:438

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:438

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Uppdraget som revisor f�r g�lla h�gst sju �r i f�ljd. Revisorn f�r d�refter

inte delta i revisionen om inte minst fyra �r har f�rflutit sedan han eller hon
l�mnade uppdraget.

Om revisorn �r ett registrerat revisionsbolag g�ller, i st�llet f�r andra

stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju �r. Han
eller hon f�r d�refter inte delta i revisionen om inte minst tre �r har f�rflutit
sedan han eller hon var huvudansvarig f�r revisionen.

5 e �

I fr�ga om en domstols entledigande av revisorn ska ett v�rdepappers-

bolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket 2 och 8 anses som ett
s�dant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a � aktiebolagslagen (2005:551).

1. Denna lag tr�der i kraft den 17 juni 2016.
2. Om ett v�rdepappersbolag som har tillst�nd enligt 2 kap. 2 � f�rsta

stycket 2 och 8 vid ikrafttr�dandet inte har �verl�tbara v�rdepapper upptagna
till handel p� en reglerad marknad, till�mpas best�mmelserna om redovis-
ningskompetens eller revisionskompetens i 8 kap. 49 a � f�rsta stycket tredje
meningen och andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) f�rst efter den f�r-
sta �rsst�mma som h�lls efter den 16 juni 2016.

3. F�r ett uppdrag som revisor som vid ikrafttr�dandet har innehafts i mer

�n tre �r ska den tid som anges i 3 kap. 5 d � andra stycket f�rsta meningen
r�knas fr�n den �rsst�mma som h�llits tre �r f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.