SFS 2016:438 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:438 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
160438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 5 a�5 e §§, av föl-
jande lydelse.

3 kap.

5 a §

Bestämmelser om revision av värdepappersbolag som har tillstånd en-

ligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 eller vars överlåtbara värdepapper är upp-
tagna till handel på en reglerad marknad finns även i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav av-
seende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande
av kommissionens beslut 2005/909/EG.

5 b §

I fråga om revisionsutskott ska ett värdepappersbolag som har till-

stånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 anses som ett sådant aktiebolag
som avses i 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551).

5 c §

För värdepappersbolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad finns det bestämmelser om uppdragstid för re-
visorn i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551).

�ven ett värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 2 och 8 i denna lag ska i fråga om uppdragstid för revisorn anses som
ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen.

Möjligheten enligt 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen att förlänga revisions-

uppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett vär-
depappersbolag.

5 d §

För andra värdepappersbolag än sådana som avses i 5 c § gäller föl-

jande i fråga om uppdragstid för revisorn.

1 Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lag-
stadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring
av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direk-
tiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.

SFS 2016:438

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:438

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Uppdraget som revisor får gälla högst sju år i följd. Revisorn får därefter

inte delta i revisionen om inte minst fyra år har förflutit sedan han eller hon
lämnade uppdraget.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag gäller, i stället för andra

stycket, att den huvudansvariga revisorn ska bytas ut senast efter sju år. Han
eller hon får därefter inte delta i revisionen om inte minst tre år har förflutit
sedan han eller hon var huvudansvarig för revisionen.

5 e §

I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett värdepappers-

bolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 anses som ett
sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a § aktiebolagslagen (2005:551).

1. Denna lag träder i kraft den 17 juni 2016.
2. Om ett värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 2 och 8 vid ikraftträdandet inte har överlåtbara värdepapper upptagna
till handel på en reglerad marknad, tillämpas bestämmelserna om redovis-
ningskompetens eller revisionskompetens i 8 kap. 49 a § första stycket tredje
meningen och andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551) först efter den för-
sta årsstämma som hålls efter den 16 juni 2016.

3. För ett uppdrag som revisor som vid ikraftträdandet har innehafts i mer

än tre år ska den tid som anges i 3 kap. 5 d § andra stycket första meningen
räknas från den årsstämma som hållits tre år före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.