SFS 2016:627 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

160627.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Ett företag med tillstånd enligt 4 § får efter tillstånd av Finans-

inspektionen tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 2 § eller driva sido-
verksamhet enligt 2 kap. 3 §. Tillstånd får bara ges om företaget får tillhanda-
hålla motsvarande tjänster eller driva motsvarande verksamhet i sitt hemland.

Tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 får bara ges om insätt-

ningar hos filialen omfattas av garanti enligt lagen (1995:1571) om insätt-
ningsgaranti eller av en utländsk garanti som

1. omfattar insättningar som anges i 2 § lagen om insättningsgaranti, och
2. åtminstone motsvarar garantin enligt 4 och 4 c §§ lagen om insättnings-

garanti.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.

2 Senaste lydelse 2010:1867.

SFS 2016:627

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.