SFS 2016:892 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2016:892 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
160892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:46) om
värdepappersfonder;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder

3

dels att nuvarande 2 kap. 17 c § ska betecknas 2 kap. 17 f §,
dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 19 och 21 §§, 3 kap. 1�4 §§, 4 kap. 15, 16 a och

18 §§, 12 kap. 1, 2, 6�8, 9, 11�14 och 19 §§, 13 kap. 1 § och 14 kap. 1 § och
rubrikerna närmast före 12 kap. 1, 7 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 2 kap. 17 c § ska sättas närmast

före den nya 2 kap. 17 f §,

dels att det ska införas 24 nya paragrafer, 2 kap. 17 c�17 e §§, 3 kap. 5�

16 §§, 11 kap. 8 a § och 12 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 8 a, 9 a�9 d §§ och närmast före
3 kap. 1, 3�6 och 8�16 §§ och 12 kap. 9 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

10 §

4

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tilläm-

pas 2 kap. 19 § första stycket och 20�21 §§ på motsvarande sätt.

Utöver det som anges i första stycket tillämpas på motsvarande sätt
� 2 kap. 17 f § för förvaltningsbolags verksamhet i Sverige enligt 6 § första

stycket 1, och

� 4 kap. 20 § för fondföretags verksamhet i Sverige enligt 7 §.
För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m.

2 kap.

17 c §

Ett fondbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och

effektiv riskhantering.

1 Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om sam-
ordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar
i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2014/91/EU.

3 Senaste lydelse av
lagens rubrik 2013:563
2 kap. 17 c § 2014:558
rubriken närmast före 2 kap. 17 c § 2014:558.

4 Senaste lydelse 2014:558.

SFS 2016:892

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:892

Inom ramen för ersättningssystemet ska fondbolaget upprätta och tillämpa

en ersättningspolicy.

17 d §

Ett fondbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem

för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av be-
stämmelser som gäller för verksamheten.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

inom ramen för sådana rapporteringssystem som avses i första stycket.

17 e §

En anställd hos ett fondbolag som har gjort en anmälan till Finans-

inspektionen eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om
misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten får
inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om anmälaren
hade anledning att anta att en överträdelse hade skett.

Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rapporterings-

system som avses i 17 d §.

19 §

5

Enskildas förhållanden till en värdepappersfond, ett fondbolag eller

ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas. Detsamma gäller en uppgift i
en anmälan eller en utsaga om en misstänkt överträdelse av en bestämmelse
som gäller för ett fondbolags verksamhet, om uppgiften kan avslöja anmäla-
rens identitet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

21 §

6

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget över-

trätt denna lag eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan.

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

1 §

7

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar se

till att det utses ett förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska ha sitt säte i
Sverige eller, om det är en i Sverige etablerad filial, i ett annat land inom
EES.

2 §

8

Förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och pro-

fessionellt samt uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild

från verksamheter som kan komma i konflikt med fondbolagets eller fondan-
delsägarnas intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intres-

sekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens andelsägare.

5 Senaste lydelse 2013:563.

6 Senaste lydelse 2007:562.

7 Senaste lydelse 2013:563. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2013:563.

background image

3

SFS 2016:892

Skriftligt avtal

3 §

9

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som

reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland annat reglera det
informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet ska kunna
utföra sina uppgifter för fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag
och andra författningar.

Förvaringsinstitutets uppgifter

Allmänna uppgifter

4 §

10

Förvaringsinstitutet ska verkställa fondbolagets instruktioner som av-

ser värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag
eller annan författning eller mot fondbestämmelserna samt se till att

1. försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt

denna lag och fondbestämmelserna,

2. värdet av andelarna i fonden beräknas enligt denna lag och fondbestäm-

melserna,

3. ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till

fonden utan dröjsmål, och

4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbe-

stämmelserna.

�vervakning av penningflöden

5 §

Förvaringsinstitutet ska övervaka värdepappersfondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investerare

har tagits emot och att alla likvida medel i fonden har bokförts på likvidkon-
ton som har öppnats i fondens namn eller i fondbolagets eller förvaringsinsti-
tutets namn för fondens räkning.

Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en centralbank, ett kre-

ditinstitut med säte inom EES eller en bank som har auktoriserats i ett land
utanför EES.

Likvidkonton ska föras i enlighet med principerna i artikel 16 i kommissio-

nens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisato-
riska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitio-
ner för tillämpning av det direktivet, i den ursprungliga lydelsen.

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för fondens räk-

ning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses
i tredje stycket inte finnas på samma konto.

Förvaring av tillgångarna i en värdepappersfond

6 §

Förvaringsinstitutet ska

1. depåförvara

9

Senaste lydelse 2013:563.

10 Senaste lydelse 2013:563. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

background image

4

SFS 2016:892

a) alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella

instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och

b) alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till för-

varingsinstitutet, samt

2. kontrollera att fondbolaget, för värdepappersfondens räkning, har ägan-

derätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över
dem.

Förvaringsinstitutet, eller en uppdragstagare som utför uppgifterna i första

stycket, får inte återanvända tillgångarna i en värdepappersfond för egen räk-
ning.

Tillgångarna i en värdepappersfond som depåförvaras enligt första

stycket 1 får återanvändas endast för fondens räkning och under förutsättning
att

1. förvaringsinstitutet följer fondbolagets instruktioner,
2. återanvändningen gagnar andelsägarnas intressen, och
3. transaktionen omfattas av en likvid säkerhet av hög kvalitet
a) som tagits emot av fonden inom ramen för ett avtal om säkerhetsöver-

låtelse (återköpsavtal), och

b) vars marknadsvärde vid varje tidpunkt med marginal uppgår till minst

marknadsvärdet av de återanvända tillgångarna.

7 §

För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 1 ska förvarings-

institutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto
hos institutet i värdepappersfondens namn, eller i fondbolagets namn för fon-
dens räkning, och i enlighet med principerna i artikel 16 i direktiv
2006/73/EG, i den ursprungliga lydelsen.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 6 § första stycket 2 ska förvarings-

institutet lägga uppgifter eller handlingar från fondbolaget samt andra till-
gängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till till-
gångarna.

Förteckning över tillgångarna i värdepappersfonden

8 §

Förvaringsinstitutet ska regelbundet ge fondbolaget en fullständig för-

teckning över samtliga tillgångar som ingår i värdepappersfonden.

Förbud mot att ta upp eller bevilja lån eller gå i borgen

9 §

Förvaringsinstitutet får inte för en värdepappersfond ta upp eller bevilja

lån eller gå i borgen.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

10 §

Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att utföra andra

uppgifter än depåförvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt
6 § första stycket.

Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinstitutet
1. kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av uppgifterna och

att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författning,

background image

5

SFS 2016:892

2. har handlat med den skicklighet, aktsamhet och omsorg som krävs vid

valet av uppdragstagare, och

3. regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner avseende

delegerade uppgifter.

�vriga villkor för uppdragsavtal

11 §

Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 10 § andra stycket och

om inget annat följer av 12 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

1. har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdra-

get,

2. om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter,
a) omfattas av en effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav och

effektiv tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen, och

b) omfattas av regelbunden extern granskning för att säkerställa att de

finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,

3. håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras till-

gångar så att de alltid går att identifiera,

4. har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att tillgångarna i värdepappers-

fonden, om uppdragstagaren blir insolvent, inte ska vara tillgängliga för ut-
delning eller realisering till uppdragstagarens fordringsägare, och

5. uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges

i 2, 3, 6 och 7 §§.

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter
utanför EES

12 §

Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finansiella

instrument depåförvaras av en lokal enhet och det endast finns lokala enheter
som inte uppfyller kraven i 11 § 2 a, får förvaringsinstitutet trots det uppdra
depåförvaringsuppgifter åt en sådan enhet. Detta får dock ske endast i den
omfattning som är nödvändig enligt det landets lagstiftning och endast så
länge det inte finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att
1. fondandelsägarna, innan de gjorde sin investering, har blivit informerade

om att delegeringen är nödvändig enligt det landets lagstiftning, de omstän-
digheter som motiverar delegeringen och de risker som är förknippade med
delegeringen, och

2. fondbolaget har gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera

depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet.

Vidaredelegering

13 §

En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan att utföra uppgif-

ter enligt 10 § (vidaredelegering), om samtliga villkor som ställs upp för för-
varingsinstitutets delegering är uppfyllda.

background image

6

SFS 2016:892

Förvaringsinstitutets ansvar för förluster och annan skada

Ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras

14 §

Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella

instrument som depåförvaras enligt 6 § första stycket 1, ska institutet utan
onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge
ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för värdepappersfondens räk-
ning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan

visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga
kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga
ansträngningar gjorts.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar för-

varingsinstitutets ansvar enligt första stycket.

Ansvar för övriga skador

15 §

Om fondandelsägarna tillfogats annan skada än sådan som avses i 14 §

genom att förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare uppsåtligen eller av
oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verk-
samheten, ska institutet ersätta skadan.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det utesluter eller begränsar för-

varingsinstitutets ansvar enligt första stycket.

Ansvar vid uppdragsavtal

16 §

Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av

äganderätten enligt 6 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar för förlus-
ter och annan skada enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren
har vidaredelegerat uppgiften enligt 13 §.

4 kap.

15 §

11

För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informations-

broschyr.

Informationsbroschyren ska innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fon-

den och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt

någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,
6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i

vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstru-
ment kan påverka fondens riskprofil, och

7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

11 Senaste lydelse 2013:563.

background image

7

SFS 2016:892

16 a §

12

För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den

grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma
fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara

vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informations-
broschyren.

Utöver det som följer av andra och tredje styckena ska faktabladet inne-

hålla en upplysning om att information om fondbolagets ersättningspolicy är
tillgänglig på en angiven webbplats och att en papperskopia kan fås kostnads-
fritt på begäran.

Bestämmelser om hur faktabladet för en värdepappersfond ska vara utfor-

mat och om dess innehåll finns i kommissionens förordning (EU) nr 583/2010
av den 1 juli 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas
när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på
annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

18 §

13

Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två

månader från halvårets utgång.

�&rsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som

behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling
och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andels-
ägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbo-
laget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i
22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörel-
sen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgifter

om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på fasta
och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal samt om
efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersättningspolicy.

11 kap.

8 a §

Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att

en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala
en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap. 8�9 §§.

12 kap.

Ingripanden mot fondbolag och förvaringsinstitut samt vissa fysiska
personer

14

1 §

15

Om ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut har åsidosatt sina skyldig-

heter enligt denna lag, andra författningar som reglerar bolagets eller institu-

12 Senaste lydelse 2013:563.

13 Senaste lydelse 2013:563.

14 Senaste lydelse 2008:282.

15 Senaste lydelse 2008:282.

background image

8

SFS 2016:892

tets verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller interna instruk-
tioner som har sin grund i en författning som reglerar bolagets eller institutets
verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid be-

gränsa eller minska riskerna i verksamheten i något avseende eller vidta nå-
gon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud
att verkställa beslut eller genom att göra en anmärkning. Om ett fondbolags
överträdelse är allvarlig, ska bolagets tillstånd återkallas eller, om det är
tillräckligt, varning meddelas.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags

styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem,
om fondbolaget

1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska upp-

gifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,
3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i

ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finans-
inspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksam-

heten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 13 kap. 1 § 5 avseende dessa bestämmelser,

5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges

om uppdragsavtal i 4 kap. 4�6 §§ och 7 § första stycket,

6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan

att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informa-

tionsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med
4 kap. 15�21 §§,

8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med

det som anges i 5 kap. 1, 3�22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 13 kap. 1 § 9, 10, 12 och 13 avseende dessa bestämmelser,

9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra

stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 11 av-
seende dessa bestämmelser,

10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där, eller

11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bola-
get samt storleken på innehavet.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av
aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga
om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse

är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år,

eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelse-

background image

9

SFS 2016:892

ledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon
av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1 b §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett förvarings-

instituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om förvaringsinstitutet

1. låter bli att övervaka en värdepappersfonds penningsflöden i strid med

3 kap. 5 §,

2. låter bli att förvara en värdepappersfonds tillgångar eller på annat sätt

överträder det som anges i 3 kap. 6 och 7 §§, eller

3. låter bli att utföra sina övriga uppgifter i strid med 3 kap. 4 och 8 §§.
Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets över-

trädelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom beslut om sanktionsavgift.

2 §

16

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvar-

lig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till över-
trädelsens art, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om fondbolaget eller förvaringsinstitutet gör rättelse eller om
den fysiska personen verkat för att bolaget eller institutet gör rättelse eller om
någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot bolaget, institutet eller den
fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

2 a §

Utöver det som anges i 2 § ska i försvårande riktning beaktas om

fondbolaget, förvaringsinstitutet eller den fysiska personen tidigare har begått
en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om
överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika över-
trädelserna.

I förmildrande riktning ska beaktas om
1. bolaget, institutet eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. bolaget eller institutet snabbt upphört med överträdelsen, eller den

fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den
anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

6 §

17

Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att

ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut överträtt föreskrifter som gäller i det
landet för sådana bolag eller institut, får inspektionen vidta de åtgärder som
anges i 1, 2 och 3 §§ mot bolaget eller i 1 och 2 §§ mot institutet, om det före-
ligger någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den be-
höriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

16 Senaste lydelse 2008:282.

17 Senaste lydelse 2008:282.

background image

10

SFS 2016:892

Sanktionsavgift

18

7 §

19

Om ett fondbolag har meddelats beslut om anmärkning eller varning

enligt 1 § får Finansinspektionen besluta att fondbolaget ska betala en sank-
tionsavgift. Detsamma gäller om fondbolaget har meddelats beslut om åter-
kallelse eller varning i ett fall som avses i 4 § första stycket 1.

Om ett förvaringsinstitut har meddelats beslut om anmärkning enligt 1 §,

får Finansinspektionen besluta att förvaringsinstitutet ska betala en sanktions-
avgift.

8 §

20

Sanktionsavgiften för ett fondbolag eller ett förvaringsinstitut ska fast-

ställas till högst det högsta av

1. ett belopp som per den 17 september 2014 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro,

2. tio procent av bolagets eller institutets eller, i förekommande fall, kon-

cernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

3. två gånger den vinst som bolaget eller institutet erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

4. två gånger de kostnader som bolaget eller institutet undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under fondbolagets eller förvaringsinstitutets för-
sta verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är
bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

8 a §

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det

högsta av

1. ett belopp som per den 17 september 2014 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro,

2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

9 §

21

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till så-

dana omständigheter som anges i 2 och 2 a §§ samt till fondbolagets,
förvaringsinstitutets eller den fysiska personens finansiella ställning och, om
det går att fastställa, den vinst som fondbolaget, förvaringsinstitutet eller den
fysiska personen har erhållit till följd av regelöverträdelsen eller de kostnader
som undvikits.

Sanktionsföreläggande

9 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer för överträdelser enligt

1 a eller 1 b § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

18 Senaste lydelse 2008:282.

19 Senaste lydelse 2008:282.

20 Senaste lydelse 2008:282.

21 Senaste lydelse 2008:282.

background image

11

SFS 2016:892

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett ingripande enligt 1 a § fjärde stycket 1 eller 2
eller 1 b § tredje stycket som är bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i förelägg-
andet är utan verkan.

9 b §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska person som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
4. den sanktion som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tion kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom
den tid som Finansinspektionen anger.

9 c §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En
sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett
överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot fondbolaget
eller förvaringsinstitutet för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 d §

En sanktion för en överträdelse enligt 1 a eller 1 b § får beslutas bara

om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom
två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

22

11 §

23

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansin-

spektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut om att ta ut avgiften fått
laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som an-
ges i beslutet eller föreläggandet.

12 §

24

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 11 §.

13 §

25

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 11 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

22 Senaste lydelse 2008:282.

23 Senaste lydelse 2008:282.

24 Senaste lydelse 2008:282.

25 Senaste lydelse 2008:282.

background image

12

SFS 2016:892

14 §

26

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort

i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

19 §

27

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan

att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upp-
höra med verksamheten.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

Finansinspektionen får även ingripa mot någon som driver fondverksamhet

utan att vara berättigad till det genom beslut om sanktionsavgift enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

13 kap.

1 §

28

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
3. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skri-

vas,

4. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c §

tredje stycket,

5. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17,

17 c och 17 f §§,

6. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare en-

ligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

7. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap.

20 §,

8. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
9. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond

får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

10. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap.

1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

11. det system för riskhantering som ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 §

första och andra styckena,

12. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
13. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
14. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska

lämnas,

15. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
16. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning

enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

26 Senaste lydelse 2008:282.

27 Senaste lydelse 2008:282.

28 Senaste lydelse 2014:558.

background image

13

SFS 2016:892

17. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med

redovisningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §,

18. vilka åtgärder som ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

19. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas,

på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

20. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan

enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

21. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första
stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

22. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 11 §.

14 kap.

1 §

29

Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 10 § samt 12 kap. 9 a § och

19 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i
20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
2. Bestämmelserna om information om ersättningspolicy i informa-

tionsbroschyr och faktablad i 4 kap. 15 och 16 a §§ ska tillämpas från och
med den 1 januari 2017.

3. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

29 Senaste lydelse 2008:282.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.