SFS 2016:895 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

160895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 4 b §, av följande lydelse,
dels att det närmast före 8 kap. 4 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Rapportering av överträdelser”.

8 kap.

4 b §

En anställd hos ett värdepappersbolag som har gjort en anmälan till

Finansinspektionen om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller
för verksamheten får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt någon tyst-
nadsplikt, om anmälaren hade anledning att anta att en överträdelse hade
skett.

Detsamma gäller om en anställd har gjort en anmälan via det rappor-

teringssystem som avses i 4 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

SFS 2016:895

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.