SFS 2016:1313 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

161313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden att 1 kap. 10 §, 11 kap. 6–8 §§, 15 kap. 6, 7 och 9 §§,
17 kap. 1 § samt 23 kap. 2 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

10 §

Om Sverige är hemmedlemsstat för en emittent vars överlåtbara värde-

papper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter
ansökan av emittenten, men är upptagna till handel på en reglerad marknad i
en annan stat inom EES efter en sådan ansökan, ska 15 kap. 8 § om för-
ändringar i rättigheter och om nya emissioner samt följande bestämmelser i
18 kap. tillämpas av emittenten:

– 1 § om skyldighet att utse ett finansiellt institut,
– 2–6 §§ om utgivare av skuldebrev, och
– 7–12 §§ om utgivare som inte har säte i en stat inom EES.
Av 16 kap. 1 § framgår att bestämmelserna i 16 kap. är tillämpliga på

sådana emittenter som anges i första stycket.

11 kap.

6 §

En utgivare av sådana överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första

stycket 2 a eller b som efter ansökan av utgivare handlas på en handels-
plattform ska

1. fortlöpande informera det värdepappersinstitut som driver handels-

plattformen om sin verksamhet, och

2. i övrigt lämna institutet de upplysningar som det behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

7 §

I artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens di-
rektiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG finns bestämmelser om
skyldighet för emittenter att offentliggöra insiderinformation.

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

SFS 2016:1313

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1313

8 §

Ett värdepappersinstitut som driver en handelsplattform ska fortlöpande

kontrollera att en utgivare av överlåtbara värdepapper enligt 6 § fullgör sin
informationsskyldighet enligt denna lag.

Värdepappersinstitutet ska även kontrollera att emittenter som omfattas av

artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 full-
gör sin informationsskyldighet enligt den artikeln.

15 kap.

6 §

Om överlåtbara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b

har tagits upp till handel på en reglerad marknad efter ansökan av utgivaren
eller om denne lämnat in en ansökan om upptagande till handel, gäller föl-
jande. Utgivaren ska

1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet, och
2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut överlåt-

bara värdepapper enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a eller b som har tagits upp
till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen, ska börsen omedel-
bart vidarebefordra information enligt första stycket till Finansinspektionen.

7 §

I artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

finns bestämmelser om skyldighet för emittenter att offentliggöra insider-
information.

9 §

En börs ska fortlöpande kontrollera att de finansiella instrument som är

upptagna till handel uppfyller kraven i 2 § samt att emittenter fullgör sina
informationsskyldigheter enligt denna lag och artikel 17 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

17 kap.

1 §

2

En emittent av överlåtbara värdepapper som har Sverige som hem-

medlemsstat, ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel för sådan informa-
tion som ska offentliggöras enligt 1 kap. 9 b §, 15 kap. 8 § och 16 kap.

En emittent av överlåtbara värdepapper som inte har Sverige som hem-

medlemsstat ska, om värdepapperen är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige, tillämpa de bestämmelser som har meddelats med stöd av
5 § första stycket 2 för sådan information som ska offentliggöras enligt 1 kap.
9 b §, 15 kap. 8 § och 16 kap. 1 § tredje stycket. Om en sådan emittents över-
låtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i
emittentens hemmedlemsstat, ska emittenten dessutom tillämpa 2 §.

23 kap.

2 §

3

Värdepappersinstitut, börser, clearingorganisationer och sådana utländ-

ska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige
ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed

2 Senaste lydelse 2015:960.

3 Senaste lydelse 2014:985.

background image

3

SFS 2016:1313

sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.

Värdepappersinstitut, börser och sådana utländska företag som har tillstånd

att driva en reglerad marknad från filial i Sverige ska lämna Finansinspek-
tionen sådana upplysningar om emittenter som har samband med kontrollen
av att emittenterna fullgör sin informationsskyldighet enligt artikel 17 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 enligt föreskrif-
ter som meddelats med stöd av lagen.

Företagen ska, utöver det som anges i första och andra styckena, lämna

Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Finansinspektionen får även begära sådana upplysningar som avses i första

och tredje styckena av personer som är anställda hos de företag som avses i
första stycket samt av personer som är anställda i företag som avses i 6 kap.
1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappers-
bolag.

15 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § ska fullgöras,
3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 b §, vad

registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in
registren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige, samt

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 och 13 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.