SFS 2017:650 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:650 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
170650.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:NBCJDM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:NBCJDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2007:528) om <br/>v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 24 kap. 3 och 7 �� och 25 kap. 1 a,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">9 och 12 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>24 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd ska ges till f�rv�rv som avses i 1 �, om f�rv�rvaren bed�ms</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av ett v�rdepappers-<br/>bolag, en b�rs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tillt�nkta<br/>f�rv�rvet �r ekonomiskt sunt. H�nsyn ska tas till f�rv�rvarens sannolika p�-<br/>verkan p� verksamheten i v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisa-<br/>tionen.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen enligt f�rsta stycket ska f�rv�rvarens anseende och kapi-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">talstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om den som till f�ljd av f�rv�rvet kommer att ing� i styrelsen f�r v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen eller vara verkst�llande<br/>direkt�r i detta f�retag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig<br/>insikt och erfarenhet f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag, en<br/>b�rs eller en clearingorganisation och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan<br/>uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillr�ckliga kunskaper och erfaren-<br/>heter f�r att leda f�retaget, </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvaren kommer att motverka att v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens r�relse drivs p� ett s�tt<br/>som �r f�renligt med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�re-<br/>tagets verksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvet har samband med eller kan �ka</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">risken f�r </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �t-<br/>g�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finan-<br/>siering av terrorism, om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>648/2012 och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG<br/>och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2014:985.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:650</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:650</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � la-<br/>gen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag och f�rv�rvaren �r ett finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid bed�m-<br/>ningen av f�rv�rvarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning uppfyller<br/>de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 � lagen<br/>(2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbolag re-<br/>spektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella<br/>konglomerat. </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om f�rv�rvet av aktier i ett v�rdepappersbolag skulle leda till n�ra f�rbin-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">delser mellan bolaget och n�gon annan, ska tillst�nd ges bara om f�rbindel-<br/>serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen f�r besluta att �garen till ett kvalificerat innehav av</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">aktier eller andelar vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n<br/>som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. om �garen motverkar eller kan antas komma att motverka att v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">persbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs p� ett<br/>s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som reg-<br/>lerar f�retagets verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om �garen i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig<br/>skyldig till allvarlig brottslighet, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om �garen, n�r det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag, �r ett finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag och dess ledning<br/>inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap.<br/>5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-<br/>bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-<br/>siella konglomerat, eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om det finns sk�l att anta att innehavet har samband med eller kan �ka</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">risken f�r </p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �<br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">s�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-<br/>sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna<br/>till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller<br/>andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2014:985.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:650</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">persbolags styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�-<br/>gon av dem, om v�rdepappersbolaget</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-<br/>delar i f�retaget samt storleken p� innehaven,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 36, 8, 8 e, 9 eller 11 � eller i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som har meddelats med st�d av 8 kap. 42 � 2, 4 och 6,</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">st�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-<br/>fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med arti-<br/>kel 99.1 i den f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig information</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i tillsynsf�r-<br/>ordningen, </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">7. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">st�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel<br/>394.1 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">8. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">st�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och<br/>415.2 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">9. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel<br/>430.1 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">10. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">11. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">395 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">12. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">13. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig in-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">formation i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsynsf�r-<br/>ordningen,</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">14. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i institutets</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar<br/>eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder<br/>s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">15. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-<br/>ring av terrorism, eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">16. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2015:1032.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:650</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">trots att kraven i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b8 d �� eller<br/>i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">17. i strid med 8 a kap. 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">cern�terh�mtningsplan,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">18. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">siellt st�d ska l�mnas,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">19. i strid med 23 kap. 3 a � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">20. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en s�dan person som anges i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av<br/>aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 2 och 3 inte g�lla f�r den per-<br/>sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om bolagets �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">�r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet orsakat<br/>�vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">Ingripande sker genom<br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag,<br/>eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">6</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">svensk clearingorganisation ska fastst�llas till h�gst </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">euro,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">2. tio procent av f�retagets oms�ttning n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r,<br/>3. tv� g�nger den vinst som f�retaget erh�llit till f�ljd av regel�vertr�del-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">sen, om beloppet g�r att fastst�lla, eller</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. tv� g�nger de kostnader som f�retaget undvikit till f�ljd av regel�vertr�-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om<br/>uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-<br/>ningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)<br/>om bank- och finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">7</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">som h�r hemma inom EES och som driver verksamhet fr�n filial i Sverige, att<br/>g�ra r�ttelse om det �vertr�der n�gon av f�ljande best�mmelser eller f�re-<br/>skrifter som meddelats med st�d av dem eller �vertr�der best�mmelser i<br/>genomf�randef�rordningen som h�nf�r sig till n�gon av f�ljande best�mmel-<br/>ser:</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46"> uppf�randeregler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 2233 ��,<br/> hantering av limitorder i 9 kap. 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">6 Senaste lydelse 2015:186.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 2012:197.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:650</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52"> systematiska internhandlare i 9 kap. 28 ��,<br/> information efter handel i 9 kap. 9 �,<br/> dokumentation i 10 kap. 2 �,<br/> rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 ��, eller<br/> lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">rism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen underr�tta</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda v�rdepappersf�re-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52">taget att p�b�rja nya transaktioner i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska in-<br/>spektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. Euro-<br/>peiska kommissionen och Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndighe-<br/>ten ska omedelbart informeras n�r ett f�rbud meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft52">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikrafttr�-</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">dandet.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft52">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft60">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 24 kap. 3 och 7 �� och 25 kap. 1 a,

9 och 12 �� lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande ly-
delse.

24 kap.

3 �

3

Tillst�nd ska ges till f�rv�rv som avses i 1 �, om f�rv�rvaren bed�ms

l�mplig att ut�va ett v�sentligt inflytande �ver ledningen av ett v�rdepappers-
bolag, en b�rs eller en clearingorganisation och det kan antas att det tillt�nkta
f�rv�rvet �r ekonomiskt sunt. H�nsyn ska tas till f�rv�rvarens sannolika p�-
verkan p� verksamheten i v�rdepappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisa-
tionen.

Vid bed�mningen enligt f�rsta stycket ska f�rv�rvarens anseende och kapi-

talstyrka beaktas. Det ska ocks� beaktas

1. om den som till f�ljd av f�rv�rvet kommer att ing� i styrelsen f�r v�rde-

pappersbolaget, b�rsen eller clearingorganisationen eller vara verkst�llande
direkt�r i detta f�retag, eller vara ers�ttare f�r n�gon av dem, har tillr�cklig
insikt och erfarenhet f�r att delta i ledningen av ett v�rdepappersbolag, en
b�rs eller en clearingorganisation och �ven i �vrigt �r l�mplig f�r en s�dan
uppgift samt om styrelsen i sin helhet har tillr�ckliga kunskaper och erfaren-
heter f�r att leda f�retaget,

2. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvaren kommer att motverka att v�rde-

pappersbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens r�relse drivs p� ett s�tt
som �r f�renligt med denna lag och andra f�rfattningar som reglerar f�re-
tagets verksamhet, och

3. om det finns sk�l att anta att f�rv�rvet har samband med eller kan �ka

risken f�r

a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �t-
g�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finan-
siering av terrorism, om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
648/2012 och om upph�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2017:650

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:650

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � la-
gen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag och f�rv�rvaren �r ett finansiellt

holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag ska det vid bed�m-
ningen av f�rv�rvarens anseende s�rskilt beaktas om dess ledning uppfyller
de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap. 5 � lagen
(2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappersbolag re-
spektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finansiella
konglomerat.

Om f�rv�rvet av aktier i ett v�rdepappersbolag skulle leda till n�ra f�rbin-

delser mellan bolaget och n�gon annan, ska tillst�nd ges bara om f�rbindel-
serna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

7 �

4

Finansinspektionen f�r besluta att �garen till ett kvalificerat innehav av

aktier eller andelar vid st�mman inte f�r f�retr�da fler aktier eller andelar �n
som motsvarar ett innehav som inte �r kvalificerat

1. om �garen motverkar eller kan antas komma att motverka att v�rdepap-

persbolagets, b�rsens eller clearingorganisationens verksamhet drivs p� ett
s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som reg-
lerar f�retagets verksamhet,

2. om �garen i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt sina skyldigheter i

n�ringsverksamhet eller i andra ekonomiska angel�genheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet,

3. om �garen, n�r det �r fr�ga om ett v�rdepappersbolag, �r ett finansiellt

holdingf�retag eller ett blandat finansiellt holdingf�retag och dess ledning
inte uppfyller de krav som st�lls p� ledningen i ett s�dant f�retag enligt 3 kap.
5 � lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rdepappers-
bolag respektive 5 kap. 16 � lagen (2006:531) om s�rskild tillsyn �ver finan-
siella konglomerat, eller

4. om det finns sk�l att anta att innehavet har samband med eller kan �ka

risken f�r

a) penningtv�tt enligt 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

s�kt om tillst�nd till ett f�rv�rv som avses i 1 �, f�r Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid st�mman inte f�r f�retr�da aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav p� tillst�nd.

Om n�gon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, f�r innehavaren inte f�retr�da aktierna eller
andelarna vid st�mman till den del innehavet st�r i strid med beslutet.

4 Senaste lydelse 2014:985.

background image

3

SFS 2017:650

25 kap.

1 a �

5

Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett v�rdepap-

persbolags styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�-
gon av dem, om v�rdepappersbolaget

1. har f�tt tillst�nd att driva v�rdepappersr�relse genom att l�mna falska

uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. i strid med 24 kap. 5 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

3. i strid med 24 kap. 5 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller an-
delar i f�retaget samt storleken p� innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 8 kap. 36, 8, 8 e, 9 eller 11 � eller i f�reskrifter

som har meddelats med st�d av 8 kap. 42 � 2, 4 och 6,

5. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den f�rordningen,

6. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig information

till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i tillsynsf�r-
ordningen,

7. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsf�rordningen,

8. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsf�rordningen,

9. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsf�rordningen,

10. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-

g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,

11. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel

395 i tillsynsf�rordningen,

12. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen,

13. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig in-

formation i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsynsf�r-
ordningen,

14. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder
s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-
ring av terrorism, eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen,

16. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare

f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i bolaget eller kvarst� i bolaget

5 Senaste lydelse 2015:1032.

background image

4

SFS 2017:650

trots att kraven i 3 kap. 1 � f�rsta stycket 5 eller 6 eller 8 kap. 8 b8 d �� eller
i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 3 kap. 12 � 2 inte �r uppfyllda,

17. i strid med 8 a kap. 3 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-

cern�terh�mtningsplan,

18. i strid med 8 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finan-

siellt st�d ska l�mnas,

19. i strid med 23 kap. 3 a � l�ter bli att underr�tta Finansinspektionen om

att v�rdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

20. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att

l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret.

Om en s�dan person som anges i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 � f�r f�rv�rv eller avyttring av
aktier eller andelar i bolaget, ska f�rsta stycket 2 och 3 inte g�lla f�r den per-
sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om bolagets �vertr�delse

�r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet orsakat
�vertr�delsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst tio �r, inte

f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett v�rdepappersbolag,
eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

9 �

6

Sanktionsavgiften f�r ett svenskt v�rdepappersinstitut, en b�rs eller en

svensk clearingorganisation ska fastst�llas till h�gst

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av f�retagets oms�ttning n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r,
3. tv� g�nger den vinst som f�retaget erh�llit till f�ljd av regel�vertr�del-

sen, om beloppet g�r att fastst�lla, eller

4. tv� g�nger de kostnader som f�retaget undvikit till f�ljd av regel�vertr�-

delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.

Om �vertr�delsen har skett under f�retagets f�rsta verksamhets�r eller om
uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r oms�tt-
ningen uppskattas.

F�r v�rdepappersinstitut f�r avgiften inte vara s� stor att institutet d�refter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 � denna lag eller 6 kap. 1 � lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsr�relse.

12 �

7

Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett utl�ndskt v�rdepappersf�retag

som h�r hemma inom EES och som driver verksamhet fr�n filial i Sverige, att
g�ra r�ttelse om det �vertr�der n�gon av f�ljande best�mmelser eller f�re-
skrifter som meddelats med st�d av dem eller �vertr�der best�mmelser i
genomf�randef�rordningen som h�nf�r sig till n�gon av f�ljande best�mmel-
ser:

 uppf�randeregler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 2233 ��,
 hantering av limitorder i 9 kap. 1 �,

6 Senaste lydelse 2015:186.

7 Senaste lydelse 2012:197.

background image

5

SFS 2017:650

 systematiska internhandlare i 9 kap. 28 ��,
 information efter handel i 9 kap. 9 �,
 dokumentation i 10 kap. 2 �,
 rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 ��, eller
 lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-

rism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av den lagen.

Om f�retaget inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen underr�tta

den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland.

Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda v�rdepappersf�re-

taget att p�b�rja nya transaktioner i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska in-
spektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i f�retagets hemland. Euro-
peiska kommissionen och Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndighe-
ten ska omedelbart informeras n�r ett f�rbud meddelas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre best�mmelser g�ller f�r �vertr�delser som intr�ffat f�re ikrafttr�-

dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.