SFS 2017:678 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

170678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 20 kap. 8 § och 25 kap. 9–10, 19,

19 a och 19 d §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha föl-
jande lydelse.

20 kap.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vad en clearingorganisation ska iaktta i fråga om it-verksamhet och in-

formationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med
verksamheten enligt 1 § första stycket, och

2. säkerhetskravet enligt 3 och 4 §§.

25 kap.

9 §

3

Sanktionsavgiften för ett svenskt värdepappersinstitut, en börs eller en

svensk clearingorganisation ska fastställas till högst det högsta av

1. ett belopp som per den 2 juli 2014 i kronor motsvarade fem miljoner

euro,

2. tio procent av företagets omsättning eller, i förekommande fall, motsva-

rande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

3. två gånger den vinst som företaget gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, samt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av in-
synskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen en-
ligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

3 Senaste lydelse 2017:650.

SFS 2017:678

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:678

För värdepappersinstitut får avgiften inte vara så stor att institutet därefter

inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § denna lag eller 6 kap. 1 § lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

9 a §

4

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det

högsta av

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i kronor motsvarade fem miljoner

euro, eller

2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

10 §

5

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§, samt till företagets eller
den fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den
vinst som företaget eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträ-
delsen.

19 §

6

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en

emittent som inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regelbun-
den finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 50 000 kronor och högst det

högsta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljo-

ner euro,

2. fem procent av emittentens omsättning eller, i förekommande fall, mot-

svarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller

3. två gånger den vinst som emittenten gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa.

Om överträdelsen har skett under emittentens första verksamhetsår eller

om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

19 a §

7

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av

någon som ingår i en emittents styrelse eller är dess verkställande direktör,
eller ersättare för någon av dem, om emittenten inte offentliggör information
enligt 15 kap. 8 § eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap.
4–6 §§.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om emittentens

överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det hög-

sta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade två miljo-

ner euro, eller

4 Senaste lydelse 2015:186.

5 Senaste lydelse 2015:186.

6 Senaste lydelse 2015:960.

7 Senaste lydelse 2015:960.

background image

3

SFS 2017:678

2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

19 d §

8

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana

omständigheter som anges i 19 b och 19 c §§ samt till emittentens eller den
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
emittenten eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 20 kap. 8 § och i

övrigt den 2 augusti 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2015:960.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.