SFS 2017:1011 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1011 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 12 och 13 §§ lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

12 §

Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga

att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under
en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av
undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig dom-
stol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utred-
ningsorder.

13 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

12 § får besluta att värdepappersbolaget, börsen eller clearingorganisationen
samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för
någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 12 § eller att det pågår en
förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om
erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1011

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1011

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.