SFS 2017:1144 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1144 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 23 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

dels att 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 6 § ska lyda ⬝Startkapital⬝,
dels att det närmast före 3 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av följande ly-

delse.

3 kap.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

7 §

2

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i för-

ordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-
institut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Kapitalbasen i ett värdepappersbolag som inte omfattas av bestämmelserna

om kapitaltäckning och stora exponeringar enligt första stycket får inte under-
stiga det belopp som enligt 6 § krävdes när verksamheten påbörjades. Om ett
sådant värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, gäller i stället att kapi-
talbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§
lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Ett sådant värdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 § andra

eller tredje stycket får inte i värde understiga vad som krävdes när verksam-
heten påbörjades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45.

2 Senaste lydelse 2014:985.

SFS 2017:1144

Utkom från trycket
den 1 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.