SFS 2017:1187 Lag om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1187 Lag om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PIFMAJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PIFMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2017:679) om �ndring i lagen <br/>(2007:528) om v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 5 a � lagen (2007:528) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:679) om �nd-<br/>ring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av om ett innehav utg�r ett kvalificerat innehav</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt 5 � ska f�ljande best�mmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel<br/>med finansiella instrument till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 2 � f�rsta stycket 1 om dep�bevis,<br/> 4 � om ber�kning av innehavet,<br/> 5 � andra stycket om ber�kning av antalet aktier eller r�stetal, <br/> 12 � 1 och 2 om undantag f�r aktier som innehas f�r clearing och avveck-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ling eller f�rvaltas f�r n�gon annans r�kning, </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"> 13 � om aktier som ing�r i handelslager, <br/> 14 � om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt <br/> 16 och 17 �� om undantag f�r vissa moderf�retag.<br/>Vid bed�mningen ska ocks� till�mpas f�reskrifter <br/> om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av 7 kap. 1 � 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.<br/>15 � 1 denna lag, och </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> om undantag f�r vissa moderf�retag, som har meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 1 � 4 lagen om handel med finansiella instrument.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som f�reskrivs om aktier i de best�mmelser som ska till�mpas enligt</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta och andra styckena ska ocks� till�mpas f�r andra andelar i f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Aktier eller andelar som ett v�rdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">driver finansieringsr�relse innehar till f�ljd av verksamhet enligt 2 kap.<br/>1 � 6 ska dock inte beaktas vid bed�mningen, under f�ruts�ttning att</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. r�str�tten inte utnyttjas eller anv�nds p� annat s�tt f�r att ingripa i emit-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tentens f�rvaltning, samt </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett �r fr�n f�rv�rvet.<br/>Det som f�reskrivs i fj�rde stycket ska g�lla ocks� f�r aktier eller andelar</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som innehas under motsvarande f�ruts�ttningar av ett utl�ndskt v�rdepap-<br/>persf�retag eller av ett utl�ndskt kreditinstitut som driver finansieringsr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1187</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2017:679) om �ndring i lagen
(2007:528) om v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 5 a � lagen (2007:528) om

v�rdepappersmarknaden i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:679) om �nd-
ring i den lagen ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

5 a �

Vid bed�mningen av om ett innehav utg�r ett kvalificerat innehav

enligt 5 � ska f�ljande best�mmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument till�mpas:

 2 � f�rsta stycket 1 om dep�bevis,
 4 � om ber�kning av innehavet,
 5 � andra stycket om ber�kning av antalet aktier eller r�stetal,
 12 � 1 och 2 om undantag f�r aktier som innehas f�r clearing och avveck-

ling eller f�rvaltas f�r n�gon annans r�kning,

 13 � om aktier som ing�r i handelslager,
 14 � om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
 16 och 17 �� om undantag f�r vissa moderf�retag.
Vid bed�mningen ska ocks� till�mpas f�reskrifter
 om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med st�d

av 7 kap. 1 � 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 � 1 denna lag, och

 om undantag f�r vissa moderf�retag, som har meddelats med st�d av

7 kap. 1 � 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som f�reskrivs om aktier i de best�mmelser som ska till�mpas enligt

f�rsta och andra styckena ska ocks� till�mpas f�r andra andelar i f�retag.

Aktier eller andelar som ett v�rdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

driver finansieringsr�relse innehar till f�ljd av verksamhet enligt 2 kap.
1 � 6 ska dock inte beaktas vid bed�mningen, under f�ruts�ttning att

1. r�str�tten inte utnyttjas eller anv�nds p� annat s�tt f�r att ingripa i emit-

tentens f�rvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett �r fr�n f�rv�rvet.
Det som f�reskrivs i fj�rde stycket ska g�lla ocks� f�r aktier eller andelar

som innehas under motsvarande f�ruts�ttningar av ett utl�ndskt v�rdepap-
persf�retag eller av ett utl�ndskt kreditinstitut som driver finansieringsr�relse.

1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.

SFS 2017:1187

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1187

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.