SFS 2017:1187 Lag om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2017:1187 Lag om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
171187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 a § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden i stället för lydelsen enligt lagen (2017:679) om änd-
ring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

Vid bedömningen av om ett innehav utgör ett kvalificerat innehav

enligt 5 § ska följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § om beräkning av innehavet,
� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap.
15 § 1 denna lag, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap.
1 § 6 ska dock inte beaktas vid bedömningen, under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Det som föreskrivs i fjärde stycket ska gälla också för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

1 Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77.

SFS 2017:1187

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1187

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.