SFS 2018:328 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:328 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 §, 8 kap. 4 a §, 10 kap. 15 §
och 13 kap. 2 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha föl-
jande lydelse.

4 kap.
8 §
2 Ett företag som avses i 4 § och som har fått tillstånd att driva värde-
pappersrörelse från filial i Sverige ska tillhandahålla ändamålsenliga rappor-
teringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta över-
trädelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

8 kap.
4 a §
3 Ett värdepappersbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rappor-
teringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta över-
trädelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

10 kap.
15 §
4 Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha ändamåls-
enliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om miss-
tänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

13 kap.
2 a §
5 En börs ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för
anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestäm-
melser som gäller för verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:985. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2017:679. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2018:328

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.