SFS 2018:543 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2018-543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 kap. 15 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

23 kap.
15 §
2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade

förordningen till MiFID II ska fullgöras,

3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge
in registren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige,

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 och 13 §§, och

6. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska

lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i förordningen
om marknader för finansiella instrument i stället ska lämnas till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284.

2 Senaste lydelse 2017:679.

SFS

2018:543

Publicerad
den

29 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.