SFS 2018:728 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:728 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 8 §, 16 kap. 4 §, 19 kap. 10 §

och 23 kap. 8 och 9 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha

följande lydelse.

12 kap.
8 §
Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget eller föreningen har

registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex

månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den tid som anges

i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet. Om en

sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening inom sex måna-

der från det att föreningen bildades, räknas den tid som anges i 2 kap. 2 §

första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar från tillstånds-

beslutet.

En ansökan ska innehålla en verksamhetsplan.

16 kap.
4 §
2 Emittenten ska så snart som möjligt och senast fyra månader efter

utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och i före-

kommande fall en koncernredovisning.

�&rs- och koncernredovisningarna ska vara granskade av emittentens re-

visor. Revisionsberättelsen ska offentliggöras tillsammans med års- och

koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 4 a kap. spar-

bankslagen (1987:619), 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

revisionslagen (1999:1079), 17 kap. 11 och 12 §§ försäkringsrörelselagen

(2010:2043), 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 8 kap. lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar.

19 kap.
10 §
Ansökan om tillstånd får göras innan bolaget eller föreningen har

registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex

månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den tid som anges

i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) från tillståndsbeslutet. Om en

sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening inom sex må-

nader från det att föreningen bildades, räknas den tid som anges i 2 kap. 2 §

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2015:721.

SFS 2018:728

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:728

första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar från tillstånds-

beslutet.

23 kap.
8 §
3 En revisor ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett värdepappersbolag, en börs

eller en svensk leverantör av datarapporteringstjänster får kännedom om

förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att han eller hon avstyrker att balansräkningen eller

resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 §

aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av

uppdrag som han eller hon har i företagets moderföretag eller dotterföretag

eller ett företag som har en likartad förbindelse med företaget.

9 §4 Skyldigheten enligt 8 § att rapportera till Finansinspektionen gäller

också för särskilda granskare i värdepappersbolag, börser och svenska leve-

rantörer av datarapporteringstjänster som avses i 10 kap. 21 § aktiebolags-

lagen (2005:551) eller i 9 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska för-

eningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2017:679.

4

Senaste lydelse 2017:679.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.