SFS 2018:829 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 2018:829 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS2018-829.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 16 § och 26 kap. 1 § lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

13 kap.
16 §
I fråga om ledamöterna i en disciplinnämnd tillämpas bestämmel-

serna i 16�18 §§ förvaltningslagen (2017:900) om jäv.

26 kap.
1 §
2 Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a §,

17 § andra stycket och 19 e § får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linnéa Klefbäck

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2018:829

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.