SFS 2018:1371 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

SFS2018-1371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden

dels att 16 kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 kap. 12 § ska utgå,
dels att nuvarande 16 kap. 12 och 13 §§ ska betecknas 16 kap. 14 och 12 §§,
dels att 13 kap. 2 §, de nya 16 kap. 12 och 14 §§, 16 kap. 15 och 16 §§,

23 kap. 13 och 15 §§ och 25 kap. 20 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 13 § ska sättas närmast före 16 kap.

12 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 kap. 13 §, av följande lydelse.

13 kap.
2 §
En börs ska ha en, i förhållande till den direkt affärsdrivande verk-
samheten, självständig övervakande funktion med tillräckliga resurser och
befogenheter för att fullgöra börsens skyldigheter enligt 7 §, 14 kap. 7 § och
15 kap. 9 §.

16 kap.
12 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-
sluta att överlämna uppgiften att övervaka att en emittent som avses i 1 §
första stycket upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges
i 4 och 5 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten till ett
organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

13 § Om övervakningen har överlämnats till ett övervakningsorgan som
avses i 12 §, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900)
när organet handlägger ärenden enligt denna lag:
– 16–18 §§ om jäv,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,

1 Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmoni-

sering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

3 Senaste lydelse av tidigare 13 § 2015:960.

SFS

2018:1371

Publicerad
den

4 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1371

– 33 § första och tredje styckena om underrättelse om innehållet i beslut,
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande,
– 37 § första stycket om när en myndighet får ändra ett beslut, och
– 38 § om när en myndighet ska ändra ett beslut.

Den som är eller har varit knuten till övervakningsorganet som anställd

eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon
i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärs-
förhållanden eller personliga förhållanden.

14 § Om övervakningen har överlämnats till ett övervakningsorgan som
avses i 12 §, ska en emittent som offentliggör sådan regelbunden finansiell
information som avses i 4 och 5 §§ samtidigt lämna informationen till organet.

15 § Ett övervakningsorgan som avses i 12 § ska regelbundet rapportera
till Finansinspektionen om sin övervakning.

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka krav ett tredjelands bestämmelser ska uppfylla för att få tillämpas

enligt 11 § första stycket,

2. övervakningen av regelbunden finansiell information vid ett övervak-

ningsorgan som avses i 12 §, och

3. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 15 §.

23 kap.
13 §
De emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket ska med årliga
avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet som avser redovisnings-
tillsyn.

Om övervakningen av regelbunden finansiell information har överlämnats

till ett övervakningsorgan som avses i 16 kap. 12 §, får organet ta ut skäliga
avgifter av de emittenter som avses i första stycket för att bekosta övervak-
ningen.

15 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade

förordningen till MiFID II ska fullgöras,

3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge
in registren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige,

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 12 § och 13 § första stycket, och

6. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska

lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i förordningen
om marknader för finansiella instrument i stället ska lämnas till Europeiska
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

4 Senaste lydelse 2018:543.

background image

3

SFS

2018:1371

25 kap.
20 §
5 Finansinspektionen får besluta om en sanktionsavgift för en över-
trädelse enligt 19 § bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av,
inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upp-
lysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övervakning av sådan regel-

bunden finansiell information som har offentliggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:960.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.